Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Konflikter, IT og friluftspolitiske tiltag før og nu

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Udbydes foråret 2018.
Niveau Master
ECTS 10 ECTS
Kursusansvarlig
  • Peter Stubkjær Andersen (4-797a7b68466f6d7434717b346a71)
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NIGM16000U

Engelsk titel

Outdoor Life - Conflicts, ICT and Policy Then and Now

Kursusindhold

Kursets overordnede mål er, at den studerende efter endt modul har et indgående kendskab til forandrings-, udviklings- og konfliktløsningsprocesser på tværs af private og offentlige virksomheder, organisationer, fag og professioner i friluftslivet.

Den studerende forventes at opnå færdigheder og kompetencer til at argumentere for og anvende en række konkrete metoder i forbindelse med løsning af konflikter ud fra kendskab til politiske og lovgivningsmæssige rammer, herunder metoder til monitering/evaluering af benyttelses- og beskyttelseshensyn.

Endelig er formålet med modulet at give den studerende viden om informations teknologiens (IT), muligheder, fordele og begrænsninger anvendt i en friluftsliv kontekst.

Den studerende skal via en række forelæsninger, projektforløb, gruppetimer og diskussioner opnå viden om friluftslivets praksis og konflikter og på den baggrund efter endt kursus kunne indgå med praktiske projektideer omkring informationsteknologiens muligheder samt kunne indgå i potentielle konfliktløsninger i relation til friluftsliv for forskellige målgrupper.

 

Målbeskrivelse

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:

Viden
- Udvise overblik over friluftslivets praksis (omfang, art og betydning) og identifikation af konfliktområder, som planlægning og forvaltning må forholde sig til.
- Redegøre for overordnede politiske, fysiske og planlægningsmæssige rammer for friluftsliv
- Beskrive centrale aktørers kompetencer og synspunkter i forhold til at skabe muligheder og sætte rammer for friluftsliv samt bidrage til løsning af konflikter mellem individer og grupper i samfundet
- Redegøre for IT’s potentialer og mulige problemstillinger med anvendelse af samme i relation til friluftsliv.

Færdigheder
- Identificere centrale aktører og potentielle problemstillinger i forbindelse med formulering af politik og planlægning og anvende en række konkrete metoder i forbindelse med planlægning og forvaltning af friluftsliv
- Indgå som leder, rådgiver eller deltager i udvikling og beskrivelse af et projekts faser fra idé til evaluering inden for friluftsområdet, bl.a. til monitering/evaluering af friluftsliv, borgerinddragelse og praktisk håndtering af konflikter

Kompetencer
- Gennemtænke, organisere og koordinere en proces fra planlægning til realisering af et konkret projekt, hvor teori og evidensbaseret viden om planlægning, praksis og evt. konfliktområde tages i brug
- Foretage og argumentere for valg af konkrete metoder og tilpasse dem til en aktuel planlægnings-, realiserings- eller forvaltningssituation, herunder overveje hvilke aktører, der er relevante at inddrage og hvornår i processen.

- Kritisk kunne diskutere og vurdere anvendelighed af informationsteknologi i friluftsliv, dvs. muligheder og begrænsninger

Tilmelding

Ved masterkurser og betalende deltid indsætter administrationen (studieadministrationen) link til hjemmeside med information om tilmelding

Uddannelse

Masteruddannelsen i landskab og planlægning

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

Underviser

Udover kursusansvarlige inddrages kolleger fra IGN, fra andre institutter ved KU, fra andre universiteter samt relevante praksiseksperter

Varighed

2 blokke

Skemagruppe

Uden for skemagruppe.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Studie- og undervisningsformen er tilpasset kursister, der vil videreuddanne sig sideløbende med et fuldtidsjob. undervisningen er koncentreret på to intensive internater a 2 1/2 dages varighed samt to temadage/semiarer a 1 dags varighed.

Kapacitet

25 studerende (1 hold af 25).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Fremsendes forud for kursets start.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 75
Forelæsninger 50
Projektarbejde 120
Vejledning 5
Kollokvier 8
Eksamen 1
Ekskursioner 16
Total 275

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 minutter
Skriftlig aflevering
Den studerende udarbejder i løbet af kurset en skriftlig opgave (synops), der sætter kursusindhold i relation til egen praksis og danner grundlag for mundtlig prøve. Der gives én samlet karakter.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Reeksamen er alene en skriftlig aflevering og foregår på baggrund af en stillet, skriftlig opgave, bedømmelse efter 7-trinsskalen. Ekstern censur.

Den skriftlige opgave udleveres via e-mail 2 måneder inden afleveringstidspunktet.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende