Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

VVM i praksis

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 4
Niveau Kandidat
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Lars Krogh (2-6e6d426b6970306d7730666d)
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NIGK14008U

Engelsk titel

Environmental Impact Assessment in a Practical Danish Context

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give de studerende en generel indføring i VVM (vurdering af virkninger på miljøet) som et væsentligt planlægningsværktøj for såvel det åbne land som byområder samt kendskab til metoder, der anvendes i VVM-undersøgelser. Endvidere får de studerende indsigt i igangværende VVM-undersøgelser, ligesom de får prøvet kræfter med selv at skulle afgøre, om et anlæg kræver VVM eller ej, og hvad VVM-undersøgelsens scope er.

Målbeskrivelse

Viden:

Dansk og europæisk natur- og miljølovgivning, VVM-processen, herunder metoder til screening (afgørelse af VVM-pligt), scoping (afgrænsning af VVM-undersøgelsens omfang), kortlægning og vurdering af planforhold, landskab, natur, kulturarv, friluftsliv, vand, luft, klima, jord, støj og afledte socioøkonomiske konsekvenser, definition og sammenligning af alternativer, herunder 0-alternativet, afværgeforanstaltninger for at undgå, mindske eller kompensere for de negative miljøpåvirkninger, inddragelse af offentligheden samt review (vurdering af om VVM-undersøgelsen er tilstrækkelig).

Færdigheder:

• redegøre for forvaltning af landskab, natur og miljø.
• redegøre for de klassiske interessemodsætninger i natur- og miljøforvaltningen.
• redegøre for metoder anvendt i VVM-undersøgelser.

Kompetencer:

Analysere, vurdere og anvende resultater, metoder, teori og data i forbindelse med VVM

 

 

Anbefalede faglige forudsætninger

Bacheloruddannelse i geografi & geoinformatik eller tilsvarende.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

MSc Programme in Geography and Geoinformatics
MSc Programme in Geography and Geoinformatics with a Minor Subject

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
De studerende skal være opmærksomme på, at der reelt kun undervises torsdag formiddag
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen foregår ved øvelser og en 1-dags ekskursion.

Kapacitet

25 studerende (1 hold a 25).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se kursushjemmeside på Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Teoretiske øvelser 35
Projektarbejde 35
Forberedelse 136
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.

Reeksamen

Genaflevering af skriftlig opgave, 20 minutters mundtlig eksamen. Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende