Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Grundlæggende geokemi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlige
 • Robert Frei (7-7875686b787a6c466f6d7434717b346a71)
 • Søren Jessen (2-81784e77757c3c79833c7279)
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NIGB15034U

Engelsk titel

Basic Geochemistry

Kursusindhold

Kurset er to-delt og behandler emnerne akvatisk uorganisk geokemi og høj-temperatur-geokemi, dækkende således flere geologiske tidsskalaer og miljøer. Indhold i den del af kurset, der omhandler akvatisk uorganisk geokemi, er vandig speciering, karbonatsystemet, mineral-ligevægte, partialtryk af gasser, og formulering og kvantitativ anvendelse af kemiske reaktionsligninger for processer der styrer naturens centrale kredsløb for stoffer, sporstoffer, og isotoper. Grundlæggende færdigheder og forståelser for vanddig uorganisk geokemi indlæres, og aktuelle anvendelser af akvatisk uorganisk geokemisk viden, og modeller herfor, vises med eksempler fra miljøer på Jorden som på andre af solsystemets planeter. Indhold i den del af kurset, der omhandler høj-temperatur-geokemi er principperne bag, og anvendelse af, høj-temperatur geokemi, herunder stabile og radiogene isotoper, til forklaring af mekanismerne – før og nu – for samspillet mellem Jordens større geokemiske systemer som Jordens kappe, skorpe og kerne. Berørt bliver også implikationerne for udviklingen af havvand, og anvendelsen af geologisk relevante henfaldssystemer til geokronologiske formål.

Målbeskrivelse

Viden:

 • Massevirkningsloven (ligevægtsloven)
 • vandig speciering
 • gassers partialtryk
 • mineral-ligevægte
 • opløsning og udfældning,
 • karbonatsystemet
 • adsorptionsprocesser,
 • redox-processer
 • stabile isotope af brint
 • ilt og kulstof
 • den kemiske sammensætning af ferskvand (grundvand) og havvand
 • og dannelsen af evaporitter med eksempler fra Jorden og Mars

 

I den høj-temperatur-geokemiske kursusdel indgår stabile og radiogene isotopers geokemi, dannelsen af Jorden og solsystemet, samt moderne geokemiske tracer-systemer og disses anvendelse.

 

Færdigheder:

 • Kvantitativt at kunne beregne: elektrisk balance for vandkemiske analyser, vandig speciering, ligevægtsindeks, gasser opløselighed og partialtryk, adsorption og retardation, og isotop-koncentrationer.
 • At kunne formulere og afbalancere kemiske ligninger for en række processer typiske for akvatiske miljøer. At inddele vand i karakteristiske vandtyper. At anvende grundlæggende geokemiske sammenhænge og moderne tracer-systemer i beskrivelsen af vigtige processer der styrer mekanismerne i den ”dybe” Jord og på Jordens overflade.
 • At anvende spor elementer og deres isotoper som mulige indikatorer, samt som radiogene indikatorer i forbindelse med geokronologiske formål.
 • At anvende moderne geokemiske metoder til geokemiske undersøgelser af Jordens geokemiske systemer (dannelsen af kernen, differentiering af kappen, skorpens dannelse, ændringer af hydrosfæren og atmosfæren af betydning for palæoklimatiske ændringer).

 

Kompetencer:

 • At evaluere kvaliteten af vandkemiske datasæt.
 • At forstå hvilke dominerende geokemiske processer som er styrende for vandkvaliteten.
 • At beregne stoffers spredningshastighed med grundvandsstrømning.
 • At redegøre for mangfoldigheden af forskellige miljøer i hvilke akvatisk uorganisk geokemiske processer er eller har været en styrende faktor.
 • At redegøre for moderne høj-temperatur-geokemiske metoder og deres anvendelse i geokemisk forskning på Jordens geokemiske systemer.
 • At anvende spor- og isotop-geokemi til processer knyttet til dannelsen af Jorden og solsystemet, dannelsen Jordens kerne og differentieringen af Jordens kappe, Jordens skorpe, samt ændringer i atmosfæren og hydrosfæren.
 • At anvende sporelementer og isotoper af disse som mulige geokemiske indikatorer for geologiske processer og geokronologiske formål.

Anbefalede faglige forudsætninger

Kurser svarende til de obligatoriske kurser på 1. studieår på Geologi-geoscience uddannelsen.

Tilmelding

 

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Kapacitet

48 studerende (3 hold a 16).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se kursushjemmesiden på Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 21
Teoretiske øvelser 21
Forberedelse 164
Total 206

Eksamen

Prøveform

Løbende bedømmelse
Endelig karakter baseres på to 2-timers skriftlige prøver, som hver vægter 50%.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Reeksamen

4-timers skriftlig stedprøve under opsyn.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende