Grundlæggende geokemi

Kursusindhold

Kurset er to-delt og behandler emnerne akvatisk uorganisk geokemi og høj-temperatur-geokemi, dækkende således flere geologiske tidsskalaer og miljøer. Indhold i den del af kurset, der omhandler akvatisk uorganisk geokemi, er vandig speciering, karbonatsystemet, mineral-ligevægte, partialtryk af gasser, og formulering og kvantitativ anvendelse af kemiske reaktionsligninger for processer der styrer naturens centrale kredsløb for stoffer, sporstoffer, og isotoper. Grundlæggende færdigheder og forståelser for vanddig uorganisk geokemi indlæres, og aktuelle anvendelser af akvatisk uorganisk geokemisk viden, og modeller herfor, vises med eksempler fra miljøer på Jorden som på andre af solsystemets planeter. Indhold i den del af kurset, der omhandler høj-temperatur-geokemi er principperne bag, og anvendelse af, høj-temperatur geokemi, herunder stabile og radiogene isotoper, til forklaring af mekanismerne – før og nu – for samspillet mellem Jordens større geokemiske systemer som Jordens kappe, skorpe og kerne. Berørt bliver også implikationerne for udviklingen af havvand, og anvendelsen af geologisk relevante henfaldssystemer til geokronologiske formål.

Engelsk titel

Basic Geochemistry

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Målbeskrivelse

Viden:

 • Massevirkningsloven (ligevægtsloven)
 • vandig speciering
 • gassers partialtryk
 • mineral-ligevægte
 • opløsning og udfældning,
 • karbonatsystemet
 • adsorptionsprocesser,
 • redox-processer
 • stabile isotope af brint
 • ilt og kulstof
 • den kemiske sammensætning af ferskvand (grundvand) og havvand
 • og dannelsen af evaporitter med eksempler fra Jorden og Mars

 

I den høj-temperatur-geokemiske kursusdel indgår stabile og radiogene isotopers geokemi, dannelsen af Jorden og solsystemet, samt moderne geokemiske tracer-systemer og disses anvendelse.

 

Færdigheder:

 • Kvantitativt at kunne beregne: elektrisk balance for vandkemiske analyser, vandig speciering, ligevægtsindeks, gasser opløselighed og partialtryk, adsorption og retardation, og isotop-koncentrationer.
 • At kunne formulere og afbalancere kemiske ligninger for en række processer typiske for akvatiske miljøer. At inddele vand i karakteristiske vandtyper. At anvende grundlæggende geokemiske sammenhænge og moderne tracer-systemer i beskrivelsen af vigtige processer der styrer mekanismerne i den ”dybe” Jord og på Jordens overflade.
 • At anvende spor elementer og deres isotoper som mulige indikatorer, samt som radiogene indikatorer i forbindelse med geokronologiske formål.
 • At anvende moderne geokemiske metoder til geokemiske undersøgelser af Jordens geokemiske systemer (dannelsen af kernen, differentiering af kappen, skorpens dannelse, ændringer af hydrosfæren og atmosfæren af betydning for palæoklimatiske ændringer).

 

Kompetencer:

 • At evaluere kvaliteten af vandkemiske datasæt.
 • At forstå hvilke dominerende geokemiske processer som er styrende for vandkvaliteten.
 • At beregne stoffers spredningshastighed med grundvandsstrømning.
 • At redegøre for mangfoldigheden af forskellige miljøer i hvilke akvatisk uorganisk geokemiske processer er eller har været en styrende faktor.
 • At redegøre for moderne høj-temperatur-geokemiske metoder og deres anvendelse i geokemisk forskning på Jordens geokemiske systemer.
 • At anvende spor- og isotop-geokemi til processer knyttet til dannelsen af Jorden og solsystemet, dannelsen Jordens kerne og differentieringen af Jordens kappe, Jordens skorpe, samt ændringer i atmosfæren og hydrosfæren.
 • At anvende sporelementer og isotoper af disse som mulige geokemiske indikatorer for geologiske processer og geokronologiske formål.

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Se kursushjemmesiden på Absalon.

Kurser svarende til de obligatoriske kurser på 1. studieår på Geologi-geoscience uddannelsen.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Endelig karakter baseres på to 2-timers skriftlige prøver, som hver vægter 50%.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Teoretiske øvelser
 • 21
 • Forberedelse
 • 164
 • Total
 • 206