Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Hydrogeologisk feltkursus

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Sommer
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Peter Engesgaard (2-7368436c6a71316e7831676e)
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NIGB15012U

Engelsk titel

Hydrogeological Field Course

Kursusindhold

Egen forberedelse og teoretisk undervisning efterfulgt af 7 dages praktisk indføring i feltmetoder anvendt i hydrologi, hydrogeologi og hydrogeofysik, samt relateret uorganisk grundvandsgeokemi efterfulgt af databehandling og rapport skrivning. Kursets konkete fokus varierer fra år til år afhængig af aktuelle forskningsprojekter og valg af feltområde. 

Målbeskrivelse

Viden:

Hydrogeologiske, målemetoder, afstrømning,  grundvandskortlægning, vandbalance, hydrogeologiske konceptuelle modeller, grundvand-overfladevands interaktion, hydrogeologisk software.

Færdigheder:

  • Udførelse af hydrogeologiske undersøgelser med henblik på opstilling af konceptuelle modeller
  • Feltmålinger af basale hydrologiske (f.eks. vandføring i vandløb), hydrogeologiske (hydraulisk trykniveau, hydraulisk ledningsevne), geologiske (geofysik, sedimentprøver) og geokemiske parametre (f.eks. ledningsevne, pH, iltindhold, alkalinitet og redox-følsomme ioner).
  • Indsamling af vandprøver fra grund- og overfladevand til analyse af f.eks. stabile isotoper af vand og indhold af uorganiske ioner.
  • Udføre forskellige specifikke tests på den udvalgte feltlokalitet (f.eks. seepage-meter, temperaturmålinger, tracer-forsøg, etc.).
  • Anvende relevant software og programmer til analyse af data.
  • Udarbejdelse af feltrapporter.

 

Kompetencer:

  • Kombinere en række forskellige typer af feltundersøgelser og data indenfor hydrologi, hydrogeologi, hydrogeofysik og grundvandsgeokemi, med henblik på udvikling af modeller til forståelsen af grundvandsstrømning og vandbalancer.

Anbefalede faglige forudsætninger

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geologi-geoscience uddannelsens obligatoriske kurser på 1. år samt kurserne ''Hydrogelogi'' og ''Hydrologi''.

Bemærkninger

Kurset er et i en række af valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i geologi-geoscience.

Det koster 100,- kr pr studerende pr. feltdag for kost og logi. Informationer om de nøjagtige tidspunkter, betaling etc kan findes på kursushjemmesiden på Absalon.

Tilmelding

 

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

Forventes placeret i uge 33-35, udenfor skemagruppe.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Egen forberedelse i 1 uger, teoretisk undervisning i 3 dage, 7 feltdage, og efterfølgende 1,5 uge med databehandling og rapport skrivning under vejledning. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Kapacitet

16 studerende (1 hold à 16).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se kursushjemmesiden på Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 42
Teoretiske øvelser 17
Feltarbejde 84
Projektarbejde 63
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Den skriftlige opgave udarbejdes efter feltperioden og afleveres efter aftale med den kursusansvarlige.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne censorer.

Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende