Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Introduktion til Remote Sensing - satellitbaseret kortlægning af naturressourcer

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Rasmus Fensholt (2-7468426b6970306d7730666d)
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NIGB14039U

Engelsk titel

Introduction to Remote Sensing - Satellite Based Monitoring of Natural Resources

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i grundlæggende begreber og principper i remote sensing til brug for satellitbaseret kortlægning af naturressourcer. Gennem en række forelæsninger og øvelser opbygges der en generel viden om brugen af remote sensing data primært indenfor studier relateret til monitorering af ændringer i land use/land cover og vegetationsudbredelse. Der lægges vægt på den praktiske databehandling og analyse, således den studerende gennem udarbejdelsen af et projekt selvstændigt kan løse relevante problemstillinger indenfor anvendelser af remote sensing til kortlægning af naturressourcer. Herunder specielt valg og indsamling af data, den digitale billedbehandling, analyse og vurdering af usikkerheder. På kurset undervises der i en række basale begreber indenfor satellitbillede analyse; elektromagnetisk stråling i de optiske og termale bølgelængder, data typer og satellit-sensorer karakteriseret ved forskellig rumlig, temporal, radiometrisk og spektral opløsning, geometrisk opretning og klassifikationsalgoritmer. Desuden undervises i anvendelsesorienterede analysefærdigheder såsom klassifikation af arealanvendelse, change detection studier og bestemmelse af vegetationsparametre.

Målbeskrivelse

Viden:

 • Satellitbaseret naturressourceforvaltning
 • Grundlæggende remote sensing billedanalyse
 • Digital billedbehandling og billedklassifikation
 • Projekt arbejde

 

Færdigheder:

 • Anvende grundlæggende remote sensing begreber/terminologi og principper.
 • Demonstrere kendskab til basale fysiske principper for remote sensing.
 • Beskrive remote sensing data typer samt deres anvendelser (satellitter, sensorer etc.)
 • Anvendelse af remote sensing data til kortlægning af naturressourcer.
 • Udførelse af basal billedprocessering (geometrisk billedopretning).
 • Udføre billedklassifikation (klassifikationsalgoritmer) af arealanvendelse samt change detection analyse for udvalgt område.
 • Bestemmelse af vegetationsparametre samt vegetationsudbredelse.

 

Kompetencer:

 • Kombinere data, algoritmer og software til løsning af en begrænset selvvalgt videnskabelig problemstilling ved hjælp af digital billedbehandling.
 • Vurdere egnethed af forskellig remote sensing data til brug for løsning af geografiske problemstillinger i tid/rum.
 • Vurdere fordele og ulemper ved analyse af remote sensing data ift. begreberne rumlig, temporal, radiometrisk og spektral opløsning.
 • Bedømme og diskutere potentielle fejlkilder og usikkerheder ved remote sensing data analyser.

Anbefalede faglige forudsætninger

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.

Bemærkninger

Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde geoinformatik.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og IT
 

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Kapacitet

32 studerende (2 hold af 16).

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Teoretiske øvelser 42
Forberedelse 164
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.

Reeksamen

Genaflevering af skriftlig opgave, 20 minutters mundtlig eksamen. Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende