Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Grundlæggende palæontologi og fossil invertebrater

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Nicolas Rudolph Thibault (2-747a466f6d7434717b346a71)
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NIGB14030U

Engelsk titel

Palaeontology and Fossil Invertebrates

Kursusindhold

Kurset har tre dele: (1) Grundlæggende Palæontologi (Fossildannelse, arter og klassifikation, fossiler som tidsmarkører, palæo-økologi, palæo-klima, palæo-miljøer ), (2) Introducering til Fossil Invertebrater (invertebrate biologi og anatomi, fossil invertebrate livstid), (3) Livets historie.

Formålet med kurset er at give den studerende en grundlæggende viden om palæontologi. Kurset er opbygget af en række forelæsninger og hands-on øvelser, hvor den studerende arbejder aktivt med beskrivelse og klassifikation af fossiler. Der arbejdes med mundtlig præsentation, skriftlig præsentation og den studerendes kritiske videnskabelige sans trænes gennem forskellige nedslag i specifikke begivenheder i livets historie.

Ved slutningen af kurset er de studerende trænet i at beskrive de forskellige processer, der fører til fossildannelse, at definere en art og kendskabet til marine organismers livsformer, deres næringsbehov og forholdet mellem organismerne, deres miljø og klimaændringer. Kurset fokuserer på, at den studerende lærer at genkende, beskrive og klassificere de vigtigste grupper af fossile invertebrater, redegøre for deres tidsmæssige forekomst og deres betydning som fossil markør.

Målbeskrivelse

Viden:

 • Fossildannelse.
 • Arter og klassifikation af fossiler.
 • Fossiler som tidsmarkører og livets historie.
 • Palæo-økologi, palæo-klima, palæo-miljøer.
 • Fossil invertebraters biologi og anatomi.


Færdigheder:

 • Beskrive processer, der fører til dannelse af fossiler.
 • Genkende og beskrive de vigtigste grupper af fossile invertebrater.
 • Beskrive fossil invertebrater i relation til sedimentære miljøer.
 • Kendskab til den tidsmæssige forekomst af de forskellige grupper af fossiler.


Kompetencer:

 • Bestemme en art og gengive rangordenen til klassifikation af liv.
 • Diskutere fossilers betydning som markører af tid og miljø.
 • Redegøre for og forklare fossile invertebraters biologi og økologi.
 • Bedømme og sammenfatte videnskabelig information om palæontologi mundtligt og skriftligt.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og   videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Kapacitet

64 studerende (4 hold a 16).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se kursushjemmeside på Absalon

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 28
Teoretiske øvelser 28
Forberedelse 150
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes i løbet af kurset og består af en 15 sider rapport om et udvalgt emne af livets historie og udarbejdelsen af tegninger med billedtekster for de forskellige fossile invertebrater studeret under øvelser. Ved den mundtlige prøve præsenteres den studerende for fossiler fra tre forskellige grupper af invertebrater og der stilles to spørgsmål med udgangspunkt i pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en vægtning af den skriftlige præstation med 33,3 % og den mundtlige præstation med 66,6 %. Kurset bestås, hvis den samlede vægtede karakter er bestået.

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Genaflevering af skriftlig opgave, 20 minutters mundtlig eksamen. Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen. Den skriftlige opgave består af en 15 sider rapport om et udvalgt emne af livets historie og udarbejdelsen af tegninger med billedtekster for de forskellige fossile invertebrater studeret under øvelser. Ved den mundtlige prøve præsenteres den studerende for fossiler fra tre forskellige grupper af invertebrater og der stilles to spørgsmål med udgangspunkt i pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en vægtning af den skriftlige præstation med 33,3 % og den mundtlige præstation med 66,6 %.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende