Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Naturgrundlaget 1 - Planter og Landskab

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1 og Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlige
 • Erik Dahl Kjær (3-6d6c7348716f7636737d366c73)
 • Ingeborg Callesen (3-716b6948716f7636737d366c73)
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NIGB13001U

Engelsk titel

Processes in Nature 1 - Plants and Landscape

Kursusindhold

Kursets mål er at sikre den studerende den forståelse for naturgrundlaget, der er en forudsætning for byplanlægning, landskabsarkitektur og landskabsforvaltning. Udover landskabsdannelse er der tale om samspillet mellem vedplanter og klima, lokalitet, jord, vegetation og arealanvendelse i byer, bynære skove og det åbne land i Danmark. Gennem kurset får de studerende plante- og jordbrugsvidenskabelig viden og metoder til brug i både forslagsstillende og forvaltningsmæssig sammenhæng. Plantekundskab er et gennemgående tema i kurset.

Der opnås grundlæggende viden om evolution og taksonomiske principper i planteverdenen, botanisk nomenklatur og morfologi i relation til plantekendskab og plantebestemmelse, grundlæggende vækstbetingelser, skadevoldere, beplantningselementer, naturpleje, geologiske og geomorfologiske processer med relevans for landskabsdannelse i Danmark, landskabselementer, jordbundsdannelse, jordbundens fysiske og kemiske egenskaber.

Målbeskrivelse

Viden, som den studerende opnår på grundlæggende niveau:

 • Hvilke geologiske og geomorfologiske processer findes og er de relevante for landskabsdannelse i Danmark?
 • Hvilke landskabselementer kan man observere og hvordan er de dannet ?
 • Hvad er en jordbundsprofil og hvordan er den dannet?
 • Hvordan kan jordbunden karakteriseres, fysisk og kemisk?
 • Hvad er evolution og hvilke taksonomiske principper anvendes i planteverdenen ?
 • Hvad er botanisk nomenklatur og morfologi i relation til plantekendskab og plantebestemmelse ?
 • Hvad er de grundlæggende vækstbetingelser for vedplanter?
 • Hvilke skadevoldere er relevante for træer?
 • Hvad er beplantningselementer, hvorfor laver man naturpleje?

 

Færdigheder, som den studerende opnår på grundlæggende niveau:

 • beskrive grundtræk af den prækvartære og kvartære geologiske udvikling i DK
 • beskrive karakteristika af landskabselementerne i Danmark, herunder materialerne
 • beskrive de jordbundsdannende processer i Danmark
 • beskrive jordbundens komponenter og deres betydning for jordbundens vandhusholdning og fysiske tilstand
 • redegøre for jordbundsfauna og –mikrobiologi i grundtræk
 • beskrive naturlige processer der påvirker menneskeskabte terrænkonstruktioner
 • kende 50 træarter og deres krav til voksestedet med hensyn til klima, dræningsforhold, vand- og næringsstofforsyning
 • anvende ovenstående til at redegøre for og reflektere over, hvorledes biotiske og abiotiske forhold begrænser træarters vækstmuligheder
 • beskrive de vigtigste beplantningselementer brugt i landskabsarkitektur
 • redegøre for træplantningers funktioner i byen og det åbne land
 • læse kort med henblik på tolkning af landskabsformer og deres dannelse
 • udvælge egnet udstyr til jordbundsundersøgelser
 • beskrive jordbundsprofiler i felten, bedømme tekstur og udtage en jordprøve
 • udvælge egnede fysiske og kemiske analyser til karakterisering af jordprøver

                             

Kompetencer:

 • analysere et givent areal med fokus på udgangsmaterialets geologiske oprindelse, geomorfologi og landskabshistorie
 • diskutere principper for valg af beplantningselementer, deres anvendelse, og krav til pleje.
 • vurdere og diskutere væsentligste vækstfaktorer (inkl. jordbundsforhold), som er afgørende for plantevalg på et konkret plantningssted ud fra plantningen formål.
 • vælge arter og plantemateriale der egner sig til brug i forhold til forskellige beplantningselementer
 • vurdere relevansen af forskellige typer kortlægning og jordbundsanalyser i forhold til deres relevans for anlæg i byer og landskab.
 • rapportskrivning, herunder akademiske standarder for korrekt citation og litteraturhåndtering 

Bemærkninger

Udgifter ifm. ekskursioner

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

En række forskellige undervisere bidrager til de forskellige emner i løbet af kurset

Varighed

2 blokke

Skemagruppe

C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Der laves en veksling imellem forelæsninger, feltøvelser, teoretiske øvelser og ekskursioner.
Håndtegning indgår som læringsmetode med krav om tegning af både træer i landskabet, detaljer af planter, og tegning af landskabet til belysning af landskabsdannelse og udvikling af jordprofiler. Undervisningen er koordineret med kurset Plan og Design.

Kapacitet

75 studerende (1 hold af 75).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Der benyttes en kombination lærebøger, kort, noter, artikler og webbaseret materiale.

 

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 62
Teoretiske øvelser 20
Praktiske øvelser 60
Ekskursioner 48
Projektarbejde 80
Eksamen 4
Forberedelse 138
Total 412

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
4 timers skriftlig stedprøve efter blok 2.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed, og computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Ved ITX skal lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.

Censurform

Ingen ekstern censur
To interne bedømmere

Reeksamen

Som ordinær eksamen. Man kan gå til re-eksamen, hvis kursusrapport er godkendt. Rapporten skal være godkendt senest 2 uger før reeksamen.
 

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende