Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Forarbejdningsprocesser

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Forår
Pris

Deltagerbetaling udgør kr 11.250.

Niveau Master
ECTS 6 ECTS
Kursusansvarlig
  • Jesper Lassen (4-6f716678456e6b777433707a336970)
    Administrativ kursusansvarlig.
Bemærk: Det faglige kursusansvar er placeret hos lektor Stina Frosch, DTU-Food. Mail: sfro@food.dtu.dk. Alle henvendelser vdr. indhold og afvikling af kurset (pensum, kursusplaner mv.) skal således rettes hertil.
  • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Kursusnummer: NIFM13007U

Engelsk titel

Food Production Processes

Kursusindhold

Produkt – Proces Interaktion: Samspillet mellem råvarer, produktionsprocesser og produktionsanlæg og den endelige kvalitet og sikkerhed behandles med hovedvægt på betydningen af procesparametrene, temperatur og tid for kvalitet og produktionstid. Indlæringen underbygges gennem konkrete cases og beregninger. Følgende emner gennemgås: Flow-sheet og massebalancer, identifikation af kritiske procestrin for produktkvaliteten, varmebehandlingsprocesser og deres effekt på den mikrobielle inaktivering og produktkvalitet, varmebehandling af flydende produkter, opvarmning og afkøling af faste produkter, køle- og fryseprocesser, processtyring og –kontrol, proceshygiejne og hygiejnisk design.

Produktudvikling og opskalering: Begrebet integreret produktudvikling og den nødvendige opskalering af processer fra laboratorium (forsøgskøkken) til industriel skala behandles ud fra konkrete eksempler.

Målbeskrivelse

Formålet med kurset er at give de studerende en sammenhængende og i vidt omfang kvantitativ forståelse af hvorledes råvarer, valg af processer og krav til slutprodukternes kvalitet (egenskaber) og sikkerhed vekselvirker. Samtidig skal de studerende blive i stand til at vurdere de væsentlige overvågningsparametre, der skal medvirke til sikring af kvalitet og sikkerhed. Disse områder skal kunne integreres i forbindelse med produkt-/proces-udvikling.

Den studerende vil efter at have bestået dette modul have følgende kompetencer:

Viden
- udvise overblik over forskellige muligheder for at beregne fødevareproduktionsprocesser og disses betydning for produkternes kvalitet og sikkerhed, herunder betydningen af hygiejnisk design af procesudstyr.
- reflektere over valg mellem forskellige procestyper med henblik på at opnå skånsom processering.
- beskrive og udvise overblik over sammenhængen mellem valg af råvarekvalitet, processers tilrettelæggelse og slutproduktets kvalitet og sikkerhed.

Færdigheder
På basis af den opnåede viden og forståelse at kunne
- vælge og anvende forskellige værktøjer til at beskrive og vurdere forskellige kombinationer af råvarer og procesbetingelser.
- fastlægge kombinationer af opholdstid og temperatur som sikrer kvalitet og sikkerhed af produktet.

Kompetencer
Efter endt kursus vil den studerende være i stand til at
- foretage en problemanalyse af produktions- og processtrategier for at opnå høj kvalitet og stor sikkerhed af produkterne.
- pege på problematiske områder i forbindelse med hygiejnisk design af produktionslinjer
- udvælge væsentlige overvågningspunkter og -metoder i produktionen.

Tilmelding

For information om tilmelding - klik her!

Uddannelse

Master i Fødevarekvalitet og -sikkerhed

Studienævn

Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt

Kursustype

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

Varighed

Kurset følger ikke blokstrukturen, men strækker sig over to måneder mellem april og juni.

Skemagruppe

Afholdes næste gang maj – juni 2016. Derefter: maj - juni 2018
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger på to faglige samlinger á hhv 2 og 3 dage. Forelæsninger finder sted på Frederiksberg Campus. Der forudsættes læsning af udleveret kompendium med tekster forud for forelæsningerne. Endvidere skal der udarbejdes et praktisk orienteret projekt indenfor kursets overordnede problemstilling, normalt i grupper på to.

Kapacitet

30

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 30
Teoretiske øvelser 10
Projektarbejde 65
Forberedelse 57
Eksamen 3
Total 165

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 30 min.
Eksamenen består af en posterpræsentation og eksamination i pensum med udgangspunkt i rapporten fra projektopgaven.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Karakteren er baseret på en samlet vurdering af den mundtlige præstation.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.

Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være 45 min. mundtlig eksamination i pensum, med 30 min. forberedelse.

Hvis den studerende ikke har afleveret projektopgaven og posteren, skal de afleveres senest to uger inden reeksamen. De skal godkendes inden reeksamen

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende