Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Økonometri

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Toke Emil Panduro (4-76677272426b687471306d7730666d)
 • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Kursusnummer: NIFB14014U

Engelsk titel

Econometrics

Kursusindhold

Kernen i kurset er brugen af økonometriske metoder/modeller til at analysere økonomiske problemstillinger. Der fokuseres på dataanalyse ved brug af den lineære regressionsmodel, herunder specifikation, estimation og test af modellen og dens forudsætninger. Faget beskæftiger sig hovedsageligt med analyse af tværsnitsdata relateret til personer, husholdninger og virksomheder, men der vil også være en introduktion til tidsrækkeanalyse af fx priser og produktionsmængder. Det overordnede formål med kurset er, at gøre de studerende i stand til at foretage selvstændige økonometriske analyser, specielt med henblik på fortolkning af modellens parametre. Eftersom faget i høj grad er anvendelsesorienteret, vil de studerende få rig mulighed for at arbejde praktisk med metoderne. Øvelser og hjemmeopgaver, hvor de studerende selv skal foretage empiriske analyser ved hjælp af statistikprogrammet “R”, er derfor vigtige elementer i kurset.

Målbeskrivelse

Kurset sigter mod at give den studerende en anvendelsesorienteret introduktion til brugen af økonometriske metoder.

 

Når kurset er færdigt, forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Redegøre for grundlæggende økonometriske begreber i relation til den lineære regressionsmodel.
 • Redegøre for antagelserne bag den lineær regressionsmodel, herunder nødvendige og/eller tilstrækkelige antagelser der leder til en konsistent, middelret eller efficient estimator.

 

Færdigheder:

 • Udføre estimation ved hjælp af mindste kvadraters metode (OLS).
 • Rapportere estimationsresultater af lineære økonometriske analyser.
 • Redegøre for fortolkningen af koefficienter tilhørende forskellige typer af variabler i en regressionsmodel (kontinuerte variabler, dummy-variabler, transformerede variabler).
 • Anvende givne parameterestimater i en konkret beregning og redegøre for resultaterne.
 • Udføre, redegøre og fortolke test af restriktioner på koefficienterne i lineære regressionsmodeller.
 • Udføre, redegøre og fortolke test for fejlspecifikation i lineære regressionsmodeller.
 • Forstå forskellen mellem eksogene og endogene forklarende variabler og problemerne forbundet med endogenitet.

 

Kompetencer:

 • Være i stand til selvstændig at gennemføre basale økonometriske analyser med den lineære regressionsmodel.
 • Anvende basale økonometriske metoder til at belyse konkrete økonomiske problemstillinger.
 • Fortolke estimationsresultater af lineære økonometriske modeller og drage relevante konklusioner.
 • Vurdere om antagelserne for en lineær regressionsmodel er opfyldt i et konkret tilfælde.

Anbefalede faglige forudsætninger

Kompetencer svarende til LMAB10066 (Matematik og databehandling) og LMAB10069 (Statistisk dataanalyse 1).

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og   videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi
Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Studienævn

Studienævn for Naturressourcer og Miljø

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Christian Elleby

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen vil veksle mellem forelæsninger, øvelser, og projektarbejde (6 hjemmeopgaver). Dele af undervisningen vil foregå på engelsk.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Jeffrey M. Wooldridge. Introductory Econometrics: EMEA Adaptation

Software: R

The literature is indicative. The exact literature will be announced at Absalon at the beginning of the course.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 28
Øvelser 49
Projektarbejde 42
Forberedelse 47
Eksamen 40
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering, 2 uger
En skriftlig opgave skal afleveres og bedømmes. Beregninger til opgaverne kan evt. laves i grupper, men den enkelte studerende skal aflevere sin egen skriftlige besvarelse (i egne ord).

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at få karakteren 12 skal den studerende demonstrere en fuldt dækkende opnåelse af læremålene som de er beskrevet under målbeskrivelsen.

Censurform

Ekstern censur

Eksamensperiode

sidste undervisningsuge + eksamensuge

Reeksamen

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være en mindre skriftlig opgave (en uges varighed) med mundtlig eksamination (20 - 30 minutter).

Hvis den studerende ikke har afleveret den skriftlige opgave og/eller alle 6 hjemmeopgaver eller mindre end 5 hjemmeopgaver er blevet godkendt, skal den studerende aflevere opgaven og/eller de 6 hjemmeopgaver senest to uger inden reeksamen og 5 af disse 6 opgaver skal godkendes.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende