Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Produktionsøkonomi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Jens-Martin Roikjer Bramsen (5-6c6770756f426b687471306d7730666d)
  • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Kursusnummer: NIFB14012U

Engelsk titel

Production Economics

Kursusindhold

 

Kurset bygger på den generelle produktions- og omkostningsteori, der forudsætter at virksomheder har profitmaksimering som det primære mål. Der udledes kriterier, som kan danne grundlag for at vejlede virksomheder i deres økonomiske dispositioner i den løbende produktion, og i forbindelse hermed gives en introduktion til teorien om virksomheders økonomiske adfærd. Teorien er generel, men der vil i vid udstrækning blive anvendt eksempler fra jordbrugs- og fødevaresektoren.

Kurset omfatter følgende hovedemner: Produktions-og omkostningsteori og teoriens relation til jordbrugsproduktionens særkende. Produktionsfunktionen. Optimering af ressourceanvendelse og produktion over tid. Optimal fordelingen af faste input på alternative output. Optimal ressourceanvendelse og produktion under begrænsninger. Optimering af produktion under forskellige markedsformer. Virksomhedens udbudskurve og virksomhedens eftersørgsel efter input. Økonomisk rente. Prisdannelse på jord. Regulering af jordbrugsproduktion. Størrelsesøkonomiske fordele og ulemper. Beslutning under usikkerhed. Introduktion til Regnskabsvæsen og økonomistyring.

Andet:
Dette kursus henvender sig såvel til studerende, der ønsker at specialisere sig i økonomi, som til studerende, der ønsker en lidt mere omfattende behandling af økonomiske problemstillinger knyttet til optimering af produktionen på en (jordbrugs)virksomhed. Viden om de produktionsøkonomiske sammenhænge er vigtig for alle kandidater, uanset om der sigtes på et job inden for private virksomheder, erhvervsorganisationer, centraladministrationen, politik, forskning eller rådgivning.

 

Målbeskrivelse

 

 

Kursets målsætning er, at de studerende skal lære at formulere de økonomiske problemer, der er knyttet til en virksomheds løbende produktion samt at angive optimale løsninger herpå. Et væsentligt udgangspunkt for at de studerende er i stand til dette, er at de bliver introduceret til formulering af modeller og metoder, der kan danne grundlag for økonomisk analyse af virksomheders produktion.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:
Viden:
- Definere og beskrive produktionsfunktioner og de hertil hørende begreber, produktivitet, efficiens og teknologiske ændringer
- Karakterisere produktionsfaktorer,herunder deres fasthed på kort og lang sigt
- Beskrive kriterier for profitmaksimering og omkostningsminimering, grafisk og matematisk
- Beskrive sammenhængen mellem virksomhedens omkostningsfunktion og virksomhedens og markedets udbudsfunktion
- Beskrive økonomiske principper for kombination af flere produktionsfaktorer og flere produkter
- Karakterisere alternative mekanismer for regulering af produktion og ressourceanvendelse
- Karakterisere en virksomheds størrelse og beskrive sammenhænge mellem virksomhedens størrelse og omkostninger
- Beskrive de kræfter, der påvirker landbrugserhvervets strukturudvikling
- Beskrive årsager til usikkerhed i landbruget
- Beskrive statistiske mål for usikkerhed
- Beskrive teori om forventet nytte
- Beskrive mulige redskaber for risikostyring
- Forstå de grundlæggende principper i bogføring

Færdigheder:
- Optimere ressourceanvendelse under forskellige markedsformer
- Optimere ressourceanvendelse og produktion over tid
- Optimere fordelingen af faste input på alternative output
- Optimere ressourceanvendelse og produktion under begrænsninger
- På basis af produktionsfunktionen at udlede virksomhedens efterspørgsel efter input
- Udlede virksomhedens udbudsfunktion
- Demonstrere muligheder for at planlægge og træffe beslutninger under usikkerhed
- Demonstrere opgørelsen af værdi af information under usikkerhed
- Opstille og anvende et regnskab

Kompetencer:
- Anvende økonomisk teori til at forklare principper for virksomheders økonomiske optimering af produktion
- Analysere konsekvenser af ændringer i priser på input og output
- Analysere konsekvenser af regulering

 

 

Anbefalede faglige forudsætninger

Kursus svarende til LOJB10259 Mikroøkonomi

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi
Bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab
MSc Programme in Animal Science

Studienævn

Studienævn for Naturressourcer og Miljø

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen vil foregå som en løbende kombination af forelæsninger og teoretiske øvelser. Øvelserne skal både bruges til at anskueliggøre pointer i forelæsningen og til at give rutine i fremgangsmåden. For at fremme intuitionen vil gruppearbejde, dialog og diskussion blive prioriteret. Dette kan evt. også fremmes med fremlæggelser. I løbet af kurset skal 2 opgavesæt afleveres som led i eksamen. Disse skal udfærdiges individuelt, men gruppearbejde kan indgå i processen.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

 

 

Rasmussen, Svend (2013): Production Economics. The basic theory of production optimisation. 2nd ed., Springer Verlag, Heidelberg.

Supplerende litteratur der oplaodes på Absalon

 

 

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 40
Teoretiske øvelser 36
Forberedelse 128
Eksamen 2
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering, i løbet af kurset
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
I den samlede karakter vægtes afleveringer med 33% og sluteksamen med 67%.
Karakteren fastsættes som et vægtet gennemsnit af delprøverne. Man består, hvis den vægtede karakter er bestået.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Kursets målbeskrivelse

Censurform

Ingen ekstern censur
En intern bedømmer

Reeksamen

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen vil eksamensformen være mundtlig eksamination.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende