Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Introduktion til jordbrugsøkonomi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1 og Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlige
  • Anders Dahl (3-717e74507976827f3e7b853e747b)
  • Per Svejstrup Hansen (3-808378507976827f3e7b853e747b)
  • Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi
Kursusnummer: NIFB14007U

Engelsk titel

Introduction to Agricultural Economics

Kursusindhold

 

Kurset består af fire elementer:

• Basal økonomisk teori omfattende mikroøkonomi og handelsteori
• Økonomiske og økonomisk-politiske problemstillinger på bedrifts-, sektor-, national- og internationalniveau. Problemstillingerne tager udgangspunkt i relevante og aktuelle problemer.
• Med udgangspunkt i en selvvalgt problemstilling på baggrund af kursets faglige indhold, vil metode i problemorienteret projektarbejde blive introduceret og udviklet. Projektet gennemføres i grupper. Under arbejdet med projektet vil grupperne få både fagligt og metodisk vejledning,
• Generel erhvervsintroduktion og samfundsbeskrivelse.

 

Målbeskrivelse

 

Kurset har to hovedmålsætninger. 1) at give de studerende en viden om generel mikroøkonomi og international økonomi samt fødevaresektorens økonomiske, institutionelle og erhvervspolitiske forhold og problemer såvel nationalt som internationalt. 2) at give de studerende en grundlæggende indføring i principperne bag det problemorienterede og gruppebaserede projetarbejde samt at opnå erafing med at arbejde på den måde. Argumentet for denne del er at væsentlige dele af det samlede studie såvel som arbejdslivet efter endt uddannelse er organiseret på denne måde.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden

• Referere generel introducerende økonomisk og jordbrugsøkonomisk teori
• Beskrive centrale problemstillinger inden for national, regional og international fødevarepolitik.
• Beskrive størrelsesforhold og udviklingstendenser inden for international økonomi og fødevareerhvervet.
• Udtrykke forståelse for hvilken funktion og hvilket udtryk en problemformulering har og hvordan man gennem en problemanalyse kommer frem til den
• Beskrive basale gruppedynamiske begreber
• Beskrive en model for projektarbejdet og dets forskellige faser


Færdigheder

• Analysere centrale nationale og internationale økonomiske problemstillinger ud fra simpel økonomisk teori.
• Anvende den opnåede viden til at udforme en problemformulering i forbindelse med en faglig rapport
• Anvende principperne om opbygningen af en rapport og formelt håndtere litteraturen korrekt.

Kompetencer

• Igangsætte og gennemføre et effektivt samarbejde i en gruppe om et fælles projekt. med dertil hørende udarbejdelse af en projektrapport der illustrerer den studerendes evne til at identificere, analysere, formulere og bearbejde en faglig relevant problemstilling.

 

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i jordbrugsøkonomi

Studienævn

Studienævn for Naturressourcer og Miljø

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Anders Dahl, Per Svejstrup Hansen og Henrik Zobbe

Varighed

2 blokke

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17) og A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen omfatter forelæsninger baseret på tematiske emner, teoretiske øvelser, hvor der i grupper arbejdes med udleverede opgavesæt, der afspejler pensum i bred forstand. Derudover gennemføres et problemorienteret projektarbejde i grupper med tilknyttet metode- og projektvejleder. Projekter tager udgangspunkt i kursets faglige indhold.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale vil blive anvist på kursets Absalon-side

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 55
Teoretiske øvelser 30
Forberedelse 138
Eksamen 2
Ekskursioner 8
Projektarbejde 143
Vejledning 6
Praktiske øvelser 30
Total 412

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 min
Beskrivelse af eksamen: Eksamen gennemføres som en individuel mundtlig eksamination i pensum, projektrapport samt en personlig procesevaluering/​-refleksion
Vægtning: Individuel mundtlig eksamen i pensum, projektrapport og personlig procesevaluering/​-refleksion: 100%

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende demonstrere en tilfredstillende dækning af målbeskrivelsens viden, færdigheder og kompetencer

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Reeksamen

Hvis den studerende opfylder indstillingskravet er reeksamen samme som ordinær eksamen.
Hvis studerende opfylder kravet om opgavesæt og projektrapport, men ikke aktiv deltagelse skal den studerende til mundtlig eksamen i fuldt pensum.
Hvis den studerende opfylder kravet om aktiv deltagelse men ikke opgavesæt og projektrapport, skal disse være afleveret og godkendt senest to uger inden reeksamen.
Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende