Idræt og fysisk aktivitet

Kursusindhold

 • Omfanget af og forskelle i børn, unge og voksnes deltagelse i idræt og andre fysiske aktiviteter i Danmark og andre udvalgte lande.
 • Situationelle forhold af betydning for idræt og fysisk aktivitet
 • Betydningen af sociokulturel baggrund for deltagelsen i fysiske aktiviteter
Engelsk titel

Sports and Physical Activity

Uddannelse

kandidatuddannelse i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Målbeskrivelse

Viden:

Den studerende skal erhverve grundlæggende viden om forhold af betydning for befolkningens deltagelse i forskellige fysiske aktiviteter, og hvordan dette kan anvendes i forhold til forskellige problemstillinger og idrætslige kontekster.

Kompetencer: 

Den studerende skal opnå indsigt i og kompetence til at udvælge, anvende og kritisk reflektere over resultater inden for den humanistisk-samfundsvidenskabelige idrætsforskning.

At have forståelse for og kendskab til forskningen om befolkningens deltagelse i forskellige fysiske aktiviteter og dens mulige anvendelsesmuligheder indenfor den studerendes fremtidige profession som fx underviser, projektleder, konsulent, leder eller forsker.
 

Færdigheder:

At kunne udføre en sammenfattende analyse af studier omhandlende en befolkningsgruppes fysiske aktivitet og forhold af betydning herfor.

At kunne anvende eksisterende empirisk forskning og teori til at analysere sig frem til aktivitetsfremmende tiltag og projekter.

At kunne forstå og forholde sig kritisk og analytisk til andres kvantitative og kvalitative forskning om forhold af betydning for fysisk aktivitet.

At kunne relatere og anvende forskellige forskningsstudier og praksisteorier til at udforme tiltag og projekter rettet mod fremme af fysisk aktivitet.

Forelæsninger, gruppearbejde, øvelser, studenterpræsentationer og diskussioner

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Valgfrit modul på den Humanistisk-Samfundsvidenskabelige kandidatuuddannelse i idrætsvidenskab

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Hjemmeopgave som udarbejdes løbende gennem kurset med aflevering ved kursets afslutning. Udarbejdes af de studerende enkeltvis eller i grupper.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives, når den studerende igennem en skriftlig opgave udtømmende har demonstreret evne til:

 • At forstå og anvende pensum på en reflekterende og selvstændig måde.
 • At vise overblik, fordybelse, selvstændighed og kompetence i forhold til at formulere relevante problemstillinger
 • At indsamle og analysere empiriske studier som kan svare på den formulerede problemformulering.
 • At fortolke empiriske studier i forhold til praktiske og teoretiske perspektiver
 • At forholde sig kritisk til studiers anvendte metoder, resultater og konklusioner
 • At gøre den anvendte litteratur til genstand for en selvstændig bearbejdning og kritisk stillingtagen
 • At kunne anvende såvel empirisk som teoretisk litteratur til at skabe velbegrundede praktiske problemløsninger
 • At evaluere og vurdere kvaliteter og eventuelle mangler ved opgaven.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Forelæsninger
 • 28
 • Eksamen
 • 40
 • Forberedelse
 • 110
 • Total
 • 206