Idræt, politik og velfærd

Kursusindhold

 • Teorier og empiriske undersøgelser af den moderne velfærdsstat – historisk og sociologisk
 • Konkrete analyser af idrættens forandrede rolle mellem stat, marked, civil samfund og frivillig sektor
 • Teorier om idrætten og den frivillige sektor i Danmark
 • Teorier om velfærdsstaten og kommunerne
Engelsk titel

Sport and Welfare Policy

Uddannelse

kandidatuddannelse i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Målbeskrivelse

Viden:
At de studerende har viden om den sociologiske forskning i den danske idrætsmodel
At de studerene har viden om forskning i velfærdspolitik og idræt mellem stat, marked og civil samfund
At de studerende med denne viden kan reflektere over idrættens nuværende rolle mellem demokrati, sundhed og kommersialisering og identificere aktuelle politiske og videnskabelige problemstillinger
Have viden om hvordan stat, kommuner og idrætsorganisationerne anvender idræt/fysisk aktivitet i deres politiske strategier og praksis

Færdigheder:
Skal gennem den teoretiske viden og de empiriske analyser af idrætten kunne opstille nye analyse- og løsningsmodeller
Skal opnå såvel analytiske som idrætssocioglogiske færdigheder der kan anvendes i organisationer og kommuner på det idrætspolitiske område


Kompetencer:
Skal kunne styre komplekse og uforudsigelige arbejds- og udviklingssituationer i idrættens organisationer og de kommunale forvaltninger både på det idrætspolitiske og det sundhedspolitiske område

Forelæsninger, workshops, studenterfremlæggelser og gæstelærere.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Det anbefales at de studerende har haft de obligatoriske moduler på den Humanistisk-Samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i Idrætsvidenskab: "Idræt, individ og samfund", "Kvalitative metoder" og "Kvantitative metoder" - eller tilsvarende.

Valgfrit modul på den Humanistisk-Samfundsvidenskablige kandidatuddannelse i Idrætsvidenskab.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
mundtlig eksamen (30 min. inkl. votering) på baggrund af 3-4 siders synopsis med selvvalgt problemformulering inden for pensum,
Problemformuleringen i synopsis skal godkendes af den kursusansvarlige.
Synopsis skal være godkendt senest sidste undervisningstime.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Kriteriebeskrivelse for karakteren 12.
Evaluering af eksamensopgave vil ske ud fra nedenstående kriterier:

 • Eksaminanden har i opgaven/besvarelse af spørgsmål til mundtlig eksamen demonstreret, at vedkommende har foretaget en analyse af en relevant idræts/velfærdspolitisk problemstilling.
 • Eksaminanden har i sin opgave/sin besvarelse demonstreret evne til at kunne præsentere, analysere, sammenfatte/konkludere og har desuden taget kritisk stilling til aktuelle idræts/velfærdspolitiske problemstillinger og kan perspektivere/diskutere disse i forhold til pensum og relevant udvalgt litteratur.
 • Eksaminanden har demonstreret sikker anvendelse af fagets teorier og standarder for opgaveskrivning eller besvarelse af spørgsmål.
 • Eksaminanden har demonstreret beherskelse af kursets centrale emner, evne til og overblik i forhold til den udvalgte problemstilling/​spørgsmålet.
 • Den skriftlige opgave skal fremstå som en helhed.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 50
 • Forberedelse
 • 88
 • Eksamen
 • 40
 • Total
 • 206