Idræt, individ og samfund

Kursusindhold

Sammenhænge mellem individ, omverden og samfund i idræts- og kropskulturelle kontekster i det moderne og postmoderne belyses via udvalgte temaer og begreber fra psykologiske, pædagogiske, sociologiske og kulturteoretiske tilgange.

Temaer kan for eksempel være identitet, læring, dannelse, krop, kommunikation, social ulighed, civilisation, politik og styring.

Engelsk titel

Sport, the individual and society

Uddannelse

Kandidatuddannelse i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Målbeskrivelse

Viden:
De studerende skal have grundlæggende viden om temaer og begreber fra humanistisk-samfundsvidenskabelige teorier, der belyser samspil mellem individ, omverden og samfund i idrætslige og kropskulturelle kontekster.

Færdigheder:
De studerende skal have overblik over de forskellige teorier i forhold til at forstå givne problemstillinger og opnå færdigheder i at kunne analysere og reflektere over teoriernes betydning med henblik på at undersøge og forstå idræt som genstandsfelt.

Kompetencer:
De studerende skal kunne anvende udvalgte temaer og begreber til at beskrive, analysere og kritisk vurdere aktuelle problemstillinger og konkrete cases fra idrætspraksis med et humanistisk-samfundsvidenskabeligt perspektiv.
De studerende skal udvikle en forståelse for teoriernes betydning for deres fremtidige rolle som fx underviser, konsulent eller forsker.

Forelæsninger, gruppearbejder, øvelser, studenterpræsentationer og diskussioner

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

Obligatorisk modul på den Humanistisk-Samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i idrætsvidenskab.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 1 uge
Skriftlig hjemmeopgave på baggrund af et centralt stillet spørgsmål, inkl. en case fra idrætspraksis som skal undersøges med relevante teorier fra kurset. Max 10 sider.
Opgaven skrives individuelt.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives, når den studerende gennem en skriftlig opgave udtømmende har demonstreret

 • overblik over pensum, evne til at udvælge relevante tekster derfra og at benytte disse til at belyse en given problemstilling på en reflekteret og selvstændig måde
 • evne til at begrunde tilvalg og fravalg med hensyn til teoriperspektiv på undersøgelsesemnet
 • at kunne anvende udvalgte teoretiske tematikker i forhold til at forstå fænomener i idrætspraksis
 • evne til at gøre den udvalgte litteratur til genstand for en selvstændig bearbejdning og kritisk stillingtagen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Teoretiske øvelser
 • 100
 • Forberedelse
 • 200
 • Eksamen
 • 62
 • Total
 • 412