Udvalgte målgrupper i idræt – idrætsspecialisering (PT-Målgruppe)

Kursusindhold

Kurset sigter imod at den studerende udvikler kompetencer til at udarbejde og afvikle meningsfulde trænings- og læringsforløb i specifikke idrætsdiscipliner og i forhold til særlige målgrupper (f.eks. handikappede, sindslidende, fængselsindsatte, sårbare børn, familier etc). Den studerende skal opnå praktisk pædagogisk formidlingskompetence med udvalgte målgrupper, udvikle tekniske og taktiske færdigheder og teoretisk indsigt inden for de valgte specialiseringer.

Den studerende skal vælge 2 ud af 3 udbudte studieelementer. De udbudte studieelementer er 1) ”Tilpasset idræt og bevægelse”, 2) ”Leg, kamp og dans” 3) ”Fodboldtræning for udvalgte målgrupper”

 1) Tilpasset idræt og bevægelse
Der er mange grupper med særskilte behov for idrætsudøvelse. Tilpasset Idræt og Bevægelse (forkortet TIB) betyder i denne sammenhæng, at justere, modificere eller organisere opgaver og aktiviteter, så de møder den enkeltes behov og fører til det ønskede resultat. Målet med aktiviteterne er selv-aktualisering for den enkelte, at man opnår det bedste, man kan, ud fra de forudsætninger, man har. Her tænkes i forhold til fitness, generelle bevægelsesfærdigheder og særlige idrætslige færdigheder. Blandt grupperne er fængselsindsatte, sindslidende og fysisk handikappede. De studerende skal bl.a. observere og foretage praktikbesøg i et af de pågældende miljøer. Målsætningen med modulet er, at give de studerende redskaber og indsigt i planlægning og udførelse af tilpasset idræt og bevægelse i de pågældende miljøer samt koble det til teoretisk fagstof.

2) Leg, dans og kamp - som udviklende potentiale
Leg, dans og kamp kan anvendes til at støtte identitets- og udviklingsprocesser hos både velfungerende og sårbare børn (f.eks. børn med diagnoser, socialt udsatte børn, flygtningebørn) og til at skabe fællesskab og social læring i til tider komplekse familierelationer. Leg, dans og kamp fokuserer nemlig på glædesfyldte og udfordrende bevægelsesaktiviteter, som kan udøves på tværs af alder, kulturbaggrund og niveau. De studerende introduceres for en mangfoldighed af bevægelsesaktiviteter og teoretiske begreber i relation til leg, dans og kampkunst. Herunder grænser, kropskontakt, tillid og risikopædagogik. Dernæst indgår de under supervision i flere former for praktikforløb: en undervisningspraktik for sårbare/udsatte børn i deres daglige miljø, samt en undervisnings praktik for familier. Her er formålet at udvikle de studerendes professionspersonlige ledelseskompetencer i samklang med praksiskundskaber, handlekompetencer og pædagogisk refleksivitet.

3) Fodboldtræning for udvalgte målgrupper
Specialiseringen har fokus på tilpasning af fodboldtræning (med perspektivering til andre boldspilsaktiviteter) til udvalgte målgrupper. Hvordan tilpasses træning, øvelser og spil til udvalgte målgrupper? Kurset spænder fra motionsfodbold (med eksemplificering fra forskningsprojekter med raske kvinder, mænd, børn, ældre, hjemløse, diabetes patienter og kræftramte) til elitetræning, og har fokus på hvilken indflydelse dette kan have på diverse fysiologiske, psykologiske og sociologiske out-come parametre? De studerende vil indgå i kortere praktikforløb hvor de skal tilrettelægge/tilpasse boldspil til udvalgt målgruppe og evaluere dette forløb.

 

Engelsk titel

Specific Target Groups in Sport – Sport Specialization (PT-Målgruppe)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Målbeskrivelse

FÆRDIGHEDER:

 • Den studerende skal udvikle specifikke idrætspraksisfærdigheder samt færdigheder indenfor formidling som relaterer sig til et bestemt undervisningsmiljø


VIDEN:

 • Kendskab til særlige fysiologiske, sociologiske, pædagogiske og psykologiske problemstillinger i forhold til bestemte idrætsspecialiseringer og udførelsen af idrætten i forhold til særlige målgrupper.
 • Opnå indsigt og kunne afvikle en praksis situation med en eksperimenterende tilgang enten i forhold til en specifik idræt eller en særlig målgruppe.

 

KOMPETENCER:

 • At kunne koble og integrere den teoretiske baggrundsviden med en analytisk indsigt og omsætte denne i praksis - for eksempel i forbindelse med praktikophold eller træningsforløb
 • At kunne koble idrætspraksis til en teoretisk kontekst eller anden idrætslige kontekst, og kunne diskutere problemstillinger som kan opstå ved denne kobling.

Praktisk-teoretiske oplæg fra undervisere, forelæsninger, studiebesøg, gruppearbejde og praktisk-teoretiske fremlæggelser fra studerende.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Gennemgået 1. års moduler.

Modulet indgår i bachelor-gymnasiefagpakken i idræt, som giver faglig kompetence til at undervise i gymnasiet.
Kun for studerende på bacheloruddannelsen i Idræt

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk skriftlig prøve, løbende gennem kurset
Skriftlig aflevering, løbende gennem kurset
Tre uger inde i forløbet skal den studerende vælge det studieelement som han/hun vil eksamineres i.

Eksamen består af en samlet vurdering af idrætspraksis i den udvalgte specialisering og en skriftlig opgave.

Praksisevalueringens karakter afhænger af det enkelte studieelement, og kan have større vægt på praksisformidling end praksisfærdighed/​forevisning eller omvendt, og kan f.eks. bestå af en eller flere videosekvenser i stedet for en praksisforevisning. Det afhænger af studieelementet.

Den skriftlige opgave er en individuel opgave og hænger sammen med praksisevalueringen. I opgaven skal der inddrages pensum, data og materiale fra praktisk/teoretiske studieopgaver/​praktikophold eller lignende.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Kriterier for karakteren 12:

Karakteren 12 gives når den studerende kan forevise færdigheder og aktiviteter med høj bevægelsesmæssig kvalitet (i idrætsspecialiseringerne). Endvidere skal den studerende demonstrere gode formidlingsevner samt kunne reflektere over formidling i relation til konteksten.
Den studerende skal i overbevisende stil kunne anvende aktiviteternes egenteori og relevant fagteoretisk stof i en analyse og perspektivering af aktiviteten og dens kontekst.

 • Kategori
 • Timer
 • Praktiske øvelser
 • 76
 • Forberedelse
 • 130
 • Total
 • 206