TVÆRfagligt Studenterprojekt (TVÆRS)

Kursusindhold

Et TVÆRS-projekt tager afsæt i en konkret og relevant samfundsmæssig problemstilling, hvis løsning kræver integration af flere fagligheder, ofte med en innovativ tilgang. 2-4 samarbejder om projektet, og de kan komme fra samme eller fra to forskellige bacheloruddannelser. Projektarbejdet tager afsæt i en problemformulering, som de studerende selv vælger i samråd med relevante vejledere.
Projektforløbet omfatter en introduktion til projekt- og gruppearbejde.
Projektet afsluttes med en skriftlig grupperapport samt en minikonference, hvor hver studerende skal udarbejde en poster og fremlægge den mundtligt (se endvidere under "Eksamensform").

Engelsk titel

Interdisciplinary projects (TVAERS)

Målbeskrivelse

Det er målet, at deltagerne på kurset opnår følgende færdigheder, viden og kompetencer:

Færdigheder:

 • at kunne formidle skriftligt og mundtligt til både fagfæller og i en tværfaglig sammenhæng
 • at kunne anvende enkle og effektive projektstyringsredskaber

 Viden:

 • at have tværfaglig viden med udgangspunkt i egen faglighed
 • at have viden om projektarbejdsformen og projektstyringsredskaber

 Kompetencer:

 • at kunne indgå meningsfuldt og problemløsende i et tværfagligt samarbejde
 • at kunne arbejde projektorienteret
 • at kunne sætte sin egen faglighed meningsfuldt ind i en bredere tværfaglig sammenhæng
 • at kunne tænke og handle innovativt
   

Tværfagligt projektarbejde under vejledning.

Bestået 90 ECTS på bacheloruddannelsen.

Kurset udbydes næste gang i studieåret 2016/2017
En ekstern samarbejdspartner (fx en ansat i en virksomhed, kommune, organisation eller lignende) kan være tilknyttet projektet, men det er ikke en forudsætning.

For at påbegynde et TVÆRS-projekt i blok 3, skal der ved blokstart foreligge en projektkontrakt. Det kræver ofte en del forarbejde, så det anbefales at starte planlægningen af et TVÆRS-projekt i god tid. Yderligere oplysninger om TVÆRS-projektet kan fås ved henvendelse til Eva Wulff Helge.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Praktisk mundtlig prøve, 30 min
Skriftlig aflevering af grupperapport, løbende under kurset.
Mundtlig præsentation af projekt
Det skriftlige arbejde og den mundtlige præsentation vægtes ligeligt i bedømmelsen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives når den studerende:

 

 • kan sætte sin egen faglighed meningsfuldt ind i en bredere tværfaglig sammenhæng
 • Udviser innovativ tænkning og handling
 • demonstrerer handlingskompetence til tværfagligt samarbejde og problemløsning
 • formår at formidle egen faglighed på højt niveau
 • kan gøre rede for anvendelsen af forskellige projektstyringsredskabe

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 7
 • Forberedelse
 • 13
 • Praktiske øvelser
 • 50
 • Projektarbejde
 • 342
 • Total
 • 412