Humanistisk-samfundsvidenskabelige metoder for idræt (T-Metode)

Kursusindhold

Introduktion til hvordan man udvælger og afgrænser et undersøgelsesfelt, herunder hvordan man udvikler en problemformulering samt genererer, behandler, analyserer og diskuterer empiri under de forskellige præsenterede metoder og overordnede metodologiske tilgange. De studerende skal arbejde praktisk med de præsenterede metoder og forholde sig til valg af metode i forhold til en undersøgelses formål. Kurset indeholder øvelser i at arbejde med de præsenterede metoder og afsluttes med en skriftlig hjemmeopgave. Øvelser og opgave kan evt. forbindes til et konkret projekt/opgave udenfor faget.

Engelsk titel

Methods of Humanistic and Social Sciences (T-Metode)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt
Kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Målbeskrivelse

Viden:
Den studerende skal erhverve sig grundlæggende viden om kvalitativ observation og interview samt kvantitative undersøgelser. Denne viden inkluderer indsigt i videnskabsteoretisk baggrund, teoretiske forudsætninger og teknikkerne som bruges i den givne metode. Der opnås indsigt i implikationer samt fordele og ulemper ved de forskellige metoder. Der opnås viden om hvilke typer forskningsspørgsmål de forskellige metoder er anvendelige til at besvare.

Færdigheder:
Den studerende skal opøve færdigheder i praktisk generering, behandling og analyse af data indenfor hver metode. For de kvalitative metoder inkluderer dette blandt andet observation, og interview samt fænomenologisk og hermeneutisk analyse heraf. For de kvantitative metoder indeholder det stikprøveteori, spørgeskemateknik og basale bivariate statistiske analyser.

Den studerende skal opøve færdigheder i at vurdere etiske problemstillinger knyttet til anvendelsen af kvalitativ og kvantitativ metode.


Kompetencer:
Den studerende opnår kompetence i at forholde sig kritisk til egen generering, bearbejdning og analyse af empiri .

Den studerende opnår kompetence i at generere, behandle, analysere og diskutere empiri ved at bruge udvalgte kvalitative og kvantitative forskningsmetoder i relation til specifikke undersøgelsesfelter.
Den studerende opøver færdigheder i at kunne forstå, fortolke og forholde sig kritisk til egne og andres kvantitative og kvalitative undersøgelser.

 

Forelæsninger, praktiske øvelser, oplæg fra studerende og plenum diskussioner.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Gennemført kurser på grunduddannelsesniveau med humanistisk-samfundsvidenskabelige vinkel.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, løbende gennem kurset
Kurset afsluttes med en skriftlig hjemmeopgave (max 10 sider for grupper af 2 og max 15 sider for grupper af 3) med fokus på selvvalgt emneområde og metode.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives, når den studerende igennem en skriftlig opgave har demonstreret evne til

 • At kunne begrunde valg af metodisk position i forhold til en konkret problemstilling.
 • At kunne generere og bearbejde empiri med en udvalgt metode og analysere empirien med en for problemstillingen relevant metodologisk tilgang.
 • At kunne gøre rede for tilgangen til generering og behandling af data og forholde sig til egen rolle heri.
 • At kunne anvende pensum på en reflekteret og selvstændig måde.
 • At vise forståelse for og kunne anvende teori om metode i relation til en konkret problemstilling.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse
 • 75
 • Praktiske øvelser
 • 60
 • Eksamen
 • 43
 • Total
 • 206