Ungdom og idræt - idrætsspecialisering (PT-Ung)

Kursusindhold

Studerende skal vælge mellem 2 specialiseringsretninger - ”Talentudvikling” eller ”Idrætsundervisning af unge”.

Overordnet set fokuserer ”Ungdom og Idræt” på generelle og specifikke forhold af betydning for idrætsundervisning af unge og teoretisk/praktiske problemstillinger i forhold til at tilpasse og planlægge idrætsaktiviteter til målgruppen herunder at optimere læring/træning/idrætsdeltagelse i gymnasieundervisning, andre ungdomsuddannelser eller frivillige foreninger.

 

I specialiseringen, ”Talentudvikling”, arbejdes med basketball som genstandsfelt i forhold til talentudvikling og hertil hørende begreber og problemstillinger. For at fremme forståelsen af underliggende temaer arbejdes indledningsvis med en avanceret tilgang til tekniske og taktiske aspekter af basketball. Den studerende vil i kurset skulle fordybe sig i egenskaber som en given positionsspecifik spiller skal mestre både som individ og som holdspiller i et angrebs- og forsvarstaktisk perspektiv. I forløbet vil der arbejdes med perspektivering til andre idrætter og deres talentudviklingsmiljøer.

Specialiseringen ”Idrætsundervisning af unge” giver en introduktion til de tre færdighedsområder i gymnasiebekendtgørelsen for idræt med praktisk/teoretisk udvikling af færdigheder i hhv. boldspil, musik og bevægelse samt klassiske og nye idrætter med fokus på ungdomskulturer. I en kobling mellem de praktisk/teoretiske kurser og en pædagogisk-didaktisk del arbejdes med undervisningsforløb, hvor studerende i grupper skal tilrettelægge og gennemføre undervisning for en gymnasieklasse, hvor alle færdighedsområder kommer i spil. Der arbejdes med pædagogiske og didaktiske teorier med fokus på kropslighedens rolle i undervisnings-og læreprocesser, underviserroller, underviserkompetencer, kommunikation og undervisningstilgange/metoder og der gives en introduktion til kvalitativ videoobservation som metode til at analysere og udvikle undervisningspraksis.

Engelsk titel

Youth in Sport – Sport Specialization (PT-Ung)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Målbeskrivelse

Viden: Kendskab til særlige læringsmæssige, sociologiske, didaktiske, pædagogiske og psykologiske problemstillinger i forhold til idræt og bevægelseskultur og involvering/engagement for unge.

Kompetencer: At kunne koble den teoretiske baggrundsviden med kendskab og analytisk indsigt i de valgte idrætsdiscipliner. Kunne omsætte denne i praksis til bevægelsesaktiviteter og sammenhængende forløb i forskellige ungdoms- trænings og uddannelsesmiljøer. Kunne reflektere over, analysere og justere egen undervisningspraksis/formidling af idrætsfaglighed.

Færdigheder: Opnå praktiske færdigheder indenfor den valgte specialisering - herunder kunne sammensætte trænings-/undervisningsforløb i den givne disciplin med fokus på undervisning, træning og fysiske aktiviteter for udvalgte ungdomsmiljøer/grupper.

At kunne sætte sig ind i og afvikle en specifik/udvalgt praksis situation med en eksperimenterende tilgang til træning og performance.

Praktisk-teoretiske oplæg fra undervisere, forelæsninger, studiebesøg, gruppearbejde og praktisk-teoretiske fremlæggelser fra studerende.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

Det anbefales at man har gennemgået 1. års praktisk-teoretiske moduler.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 60 min
Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Den studerende vælger ved kursustilmelding hvilken specialisering de ønsker at følge og inden for denne specialisering udarbejdes 5-6 siders synopsis/​oplæg/​drejebog som danner grundlag for den praktiske/mundtlige eksamen. Det skriftlige oplæg udarbejdes i grupper af 2-6 studerende, som afvikler den praktiske del af eksamen sammen og efterfølgende eksamineres individuelt. Det skriftlige oplæg og den praktisk/mundtlige prøve vægtes lige.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse
 • Kriteriebeskrivelse for karakteren 12: 

  Karakteren 12 gives, når den studerende demonstrerer evne til:
 • At kunne integrere praktisk udførelse/afvikling af forløb i de udvalgte specialiseringer med teoretisk viden om ungdomsgruppen/​gymnasieuddannelserne som en specifik og prioriteret målgruppe. Dvs. den studerende behersker og kan kombinere praktiske kompetencer fra udvalgte specialiseringer med overordnede didaktiske overvejelser ift. ungdomsgruppen.
 • At kunne forevise udvalgte praksiselementer og udnytte sine bevægelsesmæssige kvaliteter i forhold til læringsforløb og specifikke træningssituationer.
 • At kunne analysere og begrunde den specifikke praksissituation i forhold målgruppen og justere/differentiere praksis i forhold til målgruppens forudsætninger og den studerendes egne kropslige kompetencer.
 • At kunne tilpasse praksis til den givne målgruppe og hvor det er relevant kunne udvikle nye praksis- og træningsformer der er målrettet til ungdomsgruppen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Praktiske øvelser
 • 70
 • Forberedelse
 • 42
 • Projektarbejde
 • 40
 • Eksamen
 • 40
 • Total
 • 206