Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Ungdom og idræt - idrætsspecialisering (PT-Ung)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Lars Nybo (4-77826b7849776e817c37747e376d74)
Undervisning af unge - Lars Nybo Sektionen for "Integreret fysiologi", August Krogh Bygningen, E-mail: nybo@nexs.ku.dk

Talentudvikling - Jacob Wienecke - Fysisk Aktivitet og Hjernen - E-mail: Wienecke@nexs.ku.dk
  • Institut for Idræt og Ernæring
Kursusnummer: NIDB11009U

Engelsk titel

Youth in Sport – Sport Specialization (PT-Ung)

Kursusindhold

Studerende skal vælge mellem 2 specialiseringsretninger - ”Talentudvikling” eller ”Idrætsundervisning af unge”.

Overordnet set fokuserer ”Ungdom og Idræt” på generelle og specifikke forhold af betydning for idrætsundervisning af unge og teoretisk/praktiske problemstillinger i forhold til at tilpasse og planlægge idrætsaktiviteter til målgruppen herunder at optimere læring/træning/idrætsdeltagelse i gymnasieundervisning, andre ungdomsuddannelser eller frivillige foreninger.

 

I specialiseringen, ”Talentudvikling”, arbejdes med basketball som genstandsfelt i forhold til talentudvikling og hertil hørende begreber og problemstillinger. For at fremme forståelsen af underliggende temaer arbejdes indledningsvis med en avanceret tilgang til tekniske og taktiske aspekter af basketball. Den studerende vil i kurset skulle fordybe sig i egenskaber som en given positionsspecifik spiller skal mestre både som individ og som holdspiller i et angrebs- og forsvarstaktisk perspektiv. I forløbet vil der arbejdes med perspektivering til andre idrætter og deres talentudviklingsmiljøer.

Specialiseringen ”Idrætsundervisning af unge” giver en introduktion til de tre færdighedsområder i gymnasiebekendtgørelsen for idræt med praktisk/teoretisk udvikling af færdigheder i hhv. boldspil, musik og bevægelse samt klassiske og nye idrætter med fokus på ungdomskulturer. I en kobling mellem de praktisk/teoretiske kurser og en pædagogisk-didaktisk del arbejdes med undervisningsforløb, hvor studerende i grupper skal tilrettelægge og gennemføre undervisning for en gymnasieklasse, hvor alle færdighedsområder kommer i spil. Der arbejdes med pædagogiske og didaktiske teorier med fokus på kropslighedens rolle i undervisnings-og læreprocesser, underviserroller, underviserkompetencer, kommunikation og undervisningstilgange/metoder og der gives en introduktion til kvalitativ videoobservation som metode til at analysere og udvikle undervisningspraksis.

Målbeskrivelse

Viden: Kendskab til særlige læringsmæssige, sociologiske, didaktiske, pædagogiske og psykologiske problemstillinger i forhold til idræt og bevægelseskultur og involvering/engagement for unge.

Kompetencer: At kunne koble den teoretiske baggrundsviden med kendskab og analytisk indsigt i de valgte idrætsdiscipliner. Kunne omsætte denne i praksis til bevægelsesaktiviteter og sammenhængende forløb i forskellige ungdoms- trænings og uddannelsesmiljøer. Kunne reflektere over, analysere og justere egen undervisningspraksis/formidling af idrætsfaglighed.

Færdigheder: Opnå praktiske færdigheder indenfor den valgte specialisering - herunder kunne sammensætte trænings-/undervisningsforløb i den givne disciplin med fokus på undervisning, træning og fysiske aktiviteter for udvalgte ungdomsmiljøer/grupper.

At kunne sætte sig ind i og afvikle en specifik/udvalgt praksis situation med en eksperimenterende tilgang til træning og performance.

Anbefalede faglige forudsætninger

Det anbefales at man har gennemgået 1. års praktisk-teoretiske moduler.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Studienævn

Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17) og C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Praktisk-teoretiske oplæg fra undervisere, forelæsninger, studiebesøg, gruppearbejde og praktisk-teoretiske fremlæggelser fra studerende.

Kapacitet

Maksimalt 60 studerende i alt og 35 pr P/T-specialisering

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 14
Praktiske øvelser 70
Forberedelse 42
Projektarbejde 40
Eksamen 40
Total 206

Eksamen

Prøveform

Praktisk mundtlig prøve, 60 min
Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Den studerende vælger ved kursustilmelding hvilken specialisering de ønsker at følge og inden for denne specialisering udarbejdes 5-6 siders synopsis/​oplæg/​drejebog som danner grundlag for den praktiske/mundtlige eksamen. Det skriftlige oplæg udarbejdes i grupper af 2-6 studerende, som afvikler den praktiske del af eksamen sammen og efterfølgende eksamineres individuelt. Det skriftlige oplæg og den praktisk/mundtlige prøve vægtes lige.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

  • Kriteriebeskrivelse for karakteren 12: 

    Karakteren 12 gives, når den studerende demonstrerer evne til:
  • At kunne integrere praktisk udførelse/afvikling af forløb i de udvalgte specialiseringer med teoretisk viden om ungdomsgruppen/​gymnasieuddannelserne som en specifik og prioriteret målgruppe. Dvs. den studerende behersker og kan kombinere praktiske kompetencer fra udvalgte specialiseringer med overordnede didaktiske overvejelser ift. ungdomsgruppen.
  • At kunne forevise udvalgte praksiselementer og udnytte sine bevægelsesmæssige kvaliteter i forhold til læringsforløb og specifikke træningssituationer.
  • At kunne analysere og begrunde den specifikke praksissituation i forhold målgruppen og justere/differentiere praksis i forhold til målgruppens forudsætninger og den studerendes egne kropslige kompetencer.
  • At kunne tilpasse praksis til den givne målgruppe og hvor det er relevant kunne udvikle nye praksis- og træningsformer der er målrettet til ungdomsgruppen

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Reeksamen

Beståede delelementer kan genafleveres uden genbedømmelse ved reeksamen. Det gælder også eventuelle skriftlige gruppeopgaver, der danner grundlag for en individuel bedømmelse.
Har den studerende ikke tidligere medvirket i gruppeopgave, skal tilsvarende opgave udarbejdes individuelt. Er deltagelseskravet ikke opfyldt skal kurset tages igen.Et opfyldt krav om aktiv deltagelse kan ”genbruges” de første tre eksamensmuligheder efter registreringen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende