Den moderne idræts udviklingsproces (T-Hist)

Kursusindhold

Modulet tager udgangspunkt i sociologerne Norbert Elias' og Anthony Giddens' tilgange til det moderne samfunds forandringsprocesser. Der vil blive benyttet materiale om den danske idræts institutionalisering og udviklingsproces samt efterkrigstidens globaliserede idræt. Der vil blive fokuseret på moderniserings- og civiliseringsprocesser i idrætten set i et historisk og sociologisk perspektiv.

Engelsk titel

The Development of Modern Sport (T-Hist)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Målbeskrivelse

Viden

Den studerende skal kunne definere de forskellige epokers kropskulturelle specifitet.

Kompetencer
Den studerende skal kunne give teoretiske forklaringer på den kropskulturelle udvikling.

Færdigheder
Den studerende skal kunne analysere specifikke cases af relevans for idrættens historie.
Den studerende skal kunne udføre undersøgelser med inddragelse af idrætshistoriske og -sociologiske indfaldsvinkler.

Forelæsninger, gruppeundervisning, gruppeopgaver

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

Kun for studerende på bacheloruddannelsen i Idræt
Der vil kunne forekomme undervisning på engelsk, men de studerende har mulighed for at tale dansk under hele kursusforløbet.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 5 dage
Centralt stillet hjemmeopgave, maks. 10 sider.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Kriteriebeskrivelse for karakteren 12:
Karakteren 12 gives når:

 • Den studerende i opgavebesvarelsen har udført en yderst velorganiseret og velovervejet undersøgelse af den relevante sociologiske og/eller historiske problemstilling.
 • Den studerende har demonstreret overlegen evne til at kunne præsentere, analysere, sammenfatte/konkludere og uden problemer kan perspektivere/diskutere resultaterne i forhold til pensum og relevant litteratur.
 • Den studerende har demonstreret suveræn beherskelse af fagets repræsentationsformer og standarder for rapportering.
 • Den studerende har demonstreret et overbevisende overblik over kursets centrale emner og forståelse for den udvalgte problemstilling.
 • Opgaven fremstår som en velintegreret helhed.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 50
 • Forberedelse
 • 100
 • Eksamen
 • 28
 • Total
 • 206