Idrætspraksis og teori 6 (PT-6)

Kursusindhold

 • Følgende studieelementer indgår i modulet: Danseperformance, Basket og Svømningens stilarter


Danseperformance:
Der arbejdes med koreografiske redskaber, improvisation, moderne dans, performanceprincipper, stage presence, bevægelseslære, æstetiske læreprocesser og personlig udvikling. Desuden arbejder de studerende i grupper med et større performanceprojekt fra idéfase, til koreografi og perfektionsfase. Performanceprojektet relateres i teoretisk opgave til undervisning i gymnasiet.
Basket
Der arbejdes med basketballspillets tekniske og taktiske elementer med henblik på at opnå praktisk og teoretisk forståelse af spillet og dets del-elementer. Undervisningen vil indeholde forskellige del-elementer, således at den studerende kan udføre specifikke bevægelser (i individuel og kollektiv kontekst) samt analysere, planlægge og formidle Basket.
Svømningens stilarter:
Der arbejdes med de 4 klassiske stilarter, butterfly, rygcrawl, brystsvømning og crawl samt spring fra vippe. Gennem videoanalyse af stilarterne udvikles forståelse for svømmeteknik. Desuden udvikles færdigheder i at planlægge et teknisk træningsforløb samt at kunne reflektere over eget og andres udbytte af forløbet.

Engelsk titel

Sport practice and theory 6 (PT-6)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Målbeskrivelse

Danseperformance:
Den studerende skal:

Viden:

 • Den studerende studerende skal opnå indsigt i performanceprocesser, kropslig artikulation, koreografi, kreativitet, personlig udvikling, og kommunikation i relation til både dansekunst og gymnasiebekendtgørelse.
 • Udvikle viden om, hvordan man kan analysere kroppens og dansens form/udtryk i forbindelse med performance som kunstnerisk produktion.

 

Færdigheder:

Selvstændigt udvikle og gennemføre et for gruppen og den enkelte udfordrende, differentierbart og vedkommende projekt i relation til den stillede performanceopgave.
Udvikle og vise en performance med et godt teknisk niveau og gennemarbejdet kvalitet i relation til bevægelsernes form og følelsesmæssige dimensioner.

Kompetencer:

 • Opnå en nuanceret praktisk kompetence og teoretisk viden om improvisation og komposition i bevægelse/dans herunder kompetence til at kunne arbejde kreativt og kvalitativt med kunstnerisk metode i idrætsundervisningen.
 • Udvikle kompetence til at arbejde med koreografiske principper, kropslig kreativitet og gruppedynamiske processer i bevægelse og dans

 

Basketball:

Viden:

 • Opnå viden om centrale elementer i basketball - både på det individuelle og på det holdmæssige plan
 • Opnå viden i relation til teknik og taktik spillet
 • Opnå viden om spillet, reglerne i spillet samt tilhørende variationer.


Færdigheder:

 • Kunne forklare og vise de færdigheder som er væsentlige for at kunne spille basketball og være i stand til at foretage elementære fejlrettelser på udførelsen.
 • Væsentlige færdigheder er: Individuelt – driblinger, afleveringer, skud, lay up, mand til mand forsvar, reboundteknik, screeninger.
 • Holdspil – fastbreak, defensivt tilbageløb, holdforsvar, angrebsspil mod personligt - og zoneforsvar, indkastspil.
 • Kunne udføre analyse af tekniske og taktiske aspekter i spillet
 • Være i stand til at designe, beskrive og udføre simple øvelser til træning af diverse spilelementer.

 

Kompetencer:

 • På baggrund af den opnået viden om basketball at være i stand til at ræsonnere, udvælge og konstruere et basketballforløb eller en undervisningsserie for øvede og begyndere på gymnasieniveau.
 • Kunne evaluere den konkrete undervisning eller spilsituation og derudfra analysere hvilke ændringer der er nødvendige for at opnå de ønskede mål.

 

Svømningens stilarter

 
Viden:

 • Gennem videoanalyse af stilarterne kombineret med relevant litteratur skal den studerende opnå viden om svømmeteknik og dennes udvikling. Herunder arbejdes med såvel en naturvidenskabelig som humanistisk-samfundsvidenskabelig tilgang til læring i svømning.

 

Færdigheder:

 • Den studerende skal udvikle kvaliteten af praktisk færdighed i svømningens stilarter på baggrund af systematisk analyse samt begrundet vejledning i studiegruppen. Desuden skal der vises udvalgte spring med høj forevisningsværdi. 

   

Kompetencer:
 

 • Den studerende vil opnå kompetencer i at analysere en konkret praksis. Desuden lægges vægt på at opbygge kompetencer ifht kropslig og verbal formidling i feedback/vejlednings situationen.

 

Der arbejdes med praktiske og teoretiske oplæg fra undervisere, selvstændige gruppeprocesser med performance, supervision, bevægelsesanalyser, spilanalyser og teoretiske opgaver.

Litteratur oplyses ved kursusstart i Absalon.

Gennemgået 1. års moduler.

Kun for studerende optaget på bacheloruddannelsen i idræt.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse, under kurset
Hvert af de tre studieelementer (Danseperformance, Basketball og Svømningens stilarter) evalueres med en selvstændig karakter, som i hvert studieelement skal være minimum 02, og der udregnes en gennemsnitskarakter for kurset. Karaktererne i de enkelte studieelementer fremgår af et bilag, når kurserne Idrætspraksis og teori 1-6 er bestået.

Et krav om undervisningsdeltagelse indgår som en del af eksamenskravene. Kravet består i, at der skal være registreret aktiv deltagelse i mindst 80 procent af al undervisning i hvert enkelt selvstændigt evalueret del af fagelementet. Ved aktiv deltagelse forstås, at den studerende indgår i undervisningen ved aktiv handling. Dvs. ved at udføre bevægelser og/eller øvrig deltagelse i den undervisning som foregår, for eksempel ved at undervise, diskutere, analysere, give feed back, coache etc. Hvis kravet om aktiv deltagelse ikke er opfyldt, gives bedømmelsen -3 uanset bedømmelsen af andre delkrav.

Prøvens indhold:
* Danseperformance:
Den studerende evalueres på baggrund af aktiv undervisningsdeltagelse og selvstændig deltagelse i de gruppekoreografiske processer samt ud fra en helhedsvurdering af den afsluttende performance (intern censur).

* Basket:
Den studerende evalueres på baggrund af aktiv undervisningsdeltagelse, praktisk niveau (løbende evaluering) og teoretisk prøve.

* Svømningens stilarter:
Den studerende evalueres på baggrund af aktiv undervisningsdeltagelse, praktisk niveau og afsluttende mundtlig gruppeeksamen i eksamensugen (3-4 personer pr. gruppe)
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

 

Kriteriebeskrivelse for karakteren 12:

Danseperformance:
Karakteren 12 (fremragende) gives når den studerende demonstrerer evne til:

 • At udvikle et personligt og unikt udtryk i dansens helhed med et kvalitativt nuanceret repertoire af kropslig artikulation og dynamisk musikalitet
 • At vise og dokumentere faglig dybde og sensitiv nuancering af kvalitative og kreative kompetencer i relation til funktionelle, ekspressive og symbolske kriterier i performanceproduktionen
 • At illustrere både overbevisende teknisk, musikalsk og kropslig kommunikativ kompetence
 • At kunne anvende et levende og nuanceret sprog på en såvel teoretisk fagligt som metaforisk overbevisende måde i forhold til den teoretiske performanceopgave.
 • At udvælge, beskrive og analysere udvalgte væsentlige aspekter af performance proces og begivenhed i den afsluttende opgave med en meget klar kritisk og perspektiverende refleksion i relation til dans som pædagogisk og kunstnerisk fænomen.

 

Basket:
For at opnå karakteren 12 skal den studerende:

 • Med høj bevægelsesmæssig kvalitet og effektivitet under pres demonstrerer en beherskelse af basketballspillets tekniske og taktiske facetter.
 • I kampsituationen viser en overbevisende evne til i såvel angreb som forsvar at kunne handle taktisk konstruktivt i en spiludvikling
 • Ved den afsluttende eksamen demonstrere en indgående evne til at anvende og forholde sig kritisk til den for faget valgte teori og praksis.

 

Svømningens stilarter:
Karakteren 12 gives, når den studerende:

 • demonstrerer overbevisende sikkerhed i udførelsen af de 4 stilarter ved gennemførelse af 100m medley inklusiv vendinger. Svømningen skal være rytmisk, funktionel og effektiv med høj forevisningsværdi af hver stilarts særlige karakteristika.
 • viser de udvalgte spring med høj forevisningsværdi.
 • på sikker vis designer, begrunder, afprøver og evaluerer tekniktræning med baggrund i alsidig viden, flervinklet billedanalyse og i relation til personligt mål.
 • demonstrerer alsidig færdighed i at vurdere og vejlede såvel generelle tværgående som specifikke elementer af svømningens stilarter i egen såvel som gruppens studieproces.
 • demonstrerer evne til at sætte personligt mål for studieudbytte, forholder sig til normer for studiesamarbejde og vurderer effekt af anvendte feedbackmetoder i gruppeprocessen.

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 6
 • Praktiske øvelser
 • 72
 • Forberedelse
 • 128
 • Total
 • 206