Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Idrætspraksis og teori 5 (PT-5)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Mikkel Sørensen (9-787e7a7d70797e70794b7970837e397680396f76)
Kontaktpersoner:
Atlekik 2: Mikkel Sørensen, AB-Bygningen, Nørre Allé 55 , tlf. nr.: 35 32 08 02, E-mail: msorensen@nexs.ku.dk
Friluftsaktiviteter: Erik Mygind, AB-Bygningen, Nørre Allé 55 , tlf. nr. 35 32 08 94, E-mail: emygind@nexs.ku.dk
Langdistancecrawl og vandpolo: Nikolai Nordsborg, August Krogh Bygningen, Universitetsparken 13, tlf. nr.: 35 32 16 12, E-mail: nnordsborg@nexs.ku.dk
  • Institut for Idræt og Ernæring
Kursusnummer: NIDB11002U

Engelsk titel

Sport Practice and Theory 5 (PT-5)

Kursusindhold

Følgende studieelementer indgår i modulet: Atletik 2, Friluftsaktiviteter, Langdistancecrawl og vandpolo.

Atletik 2
Praktisk og teoretisk undervisning i atletikkens motorisk mest udfordrende discipliner med særlig fokus på hækkeløb, diskoskast, 3-spring og stangspring.

Friluftsaktiviteter
Praktisk og teoretisk undervisning i udvalgte friluftsaktiviteter med særligt fokus på orienteringsløb, kanosejlads, lejrliv og adgangsforhold. Færdigheder introduceres på brugerniveau, hvor der særligt fokuseres på faktorer, der har betydning for sikkerheden.

Langdistancecrawl og vandpolo
Der arbejdes med crawlteknik og planlægning af træning. Der vil bl.a. indgå observationsopgaver, videoanalyse samt svømmetekniske og fysiologiske målinger. Ydermere afvikles et eksemplificerende forløb i vandpolo.

Målbeskrivelse

ATLETIK 2

Viden :
 Den studerende skal i løbet af kurset tilegne sig viden om de udvalgte atletikdiscipliners teori, praksis og metode. 

Færdigheder :  Den studerende skal i løbet af kurset tilegne sig færdigheder af forevisningsmæssig værdi i de udvalgte discipliner samt lære at løse teoretiske og praktiske problemstillinger.
Den studerende skal lære at analysere en given målgruppe med henblik på at formidle den opnåede praktiske, teoretiske og metodiske viden på den mest hensigtsmæssige måde. 

Kompetencer : Den studerende skal i løbet af kurset lære at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer og selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde.


FRILUFTSAKTIVITETER

Viden

Den studerende skal opnå basal teoretisk indsigt og viden om adgangsregler for ophold i dansk natur i offentligt og privat regi samt introducerende forhold omkring konflikter og naturforvaltning. Endvidere skal den studerende opnå viden om udvalgte friluftsaktiviteter, dvs. specielt kanosejlads/sikkerhed, orienteringsaktiviteter, lejrlivsaktiviteter og overnatning i det fri samt hypotermi (relevant beklædning), natur og kulturkendskab igennem cases i forbindelse med turforløb.

Færdigheder

Den studerende skal i gruppe og individuelt opnå erfaring og kunnen igennem formidling af en case i en udvalgt friluftsaktivitet - dels gennem et skriftligt didaktisk oplæg – dels gennem praktisk gennemførsel af undervisningen med medstuderende.

De studerende skal i makkerpar demonstrere kano padlefærdigheder (j-tag, cirkeltag, stoptag, træktag) samt gennemføre tømning af væltet kano samt kunne opsamle ’forulykkede’. Endvidere hvor begge er ’faldet i vandet’ kunne entre tømt kano fra vandsiden. Endvidere skal der demonstreres brug af kort og kompas i orienterings aktiviteter samt færdigheder i forbindelse med lejrlivsaktiviteter (overnatningsformer, kosttilberedning, hygiegne, bålformer, mv.).

Kompetencer

Den studerende forventes efter modulet ’Friluftsaktiviteter’ at kunne demonstrere anvendelse af pædagogisk teori, faglig indsigt i forhold til de til kurset valgte temaer og færdighedsområder samt kompetence til at formidle friluftsaktiviteter praktisk og sikkert under hensyn til natur og målgruppen (primært gymnasieelever).


LANGDISTANCECRAWL OG VANDPOLO

Viden:
 Den studerende skal i løbet af kurset tilegne sig viden om crawl teknik; læringsstrategier og træningsplanlægning. Desuden skal den studerende tilegne sig basal viden om vandpolo regler, teknik og taktik. 

Færdigheder:  Den studerende skal definere personligt mål (teknisk og præstationsmål) og med rimelig succes kunne fremvise og evaluere resultat af processen i relation langdistancecrawl. Den studerende skal kunne indgå i et vandpoloforløb med forevisningsværdi.

Kompetencer: Den studerende skal i løbet af kurset lære at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer og selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde.

Anbefalede faglige forudsætninger

Basal fysiologisk viden svarende til deltagelse i "Arbejdsfysiologi 3".

Bemærkninger

Kun for studerende på bacheloruddannelsen i Idræt.

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Studienævn

Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17) og B
I studieelementet "Friluftsaktiviteter" indgår ture med overnatning.
Præcise datoer for de enkelte hold oplyses på Absalon.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Tilstedeværelsespligt. Forelæsninger, gruppetimer, teoretiske og praktiske studieopgaver.

Kapacitet

125

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Eksamen 20
Ekskursioner 40
E-læring 20
Forberedelse 50
Forelæsninger 10
Praktiske øvelser 30
Projektarbejde 26
Teoretiske øvelser 10
Total 206

Eksamen

Prøveform

Løbende bedømmelse, under kurset
Hvert af de tre studieelementer (Atletik 2, Friluftsaktiviteter og Langdistancecrawl og vandpolo) evalueres med en selvstændig karakter, som i hvert studieelement skal være minimum 02, og der udregnes en gennemsnitskarakter for kurset. Karaktererne i de enkelte studieelementer fremgår af et bilag, som automatisk fremsendes, når kurserne Idrætspraksis og teori 1-6 er bestået.

Desuden gælder et krav om registreret aktiv deltagelse i mindst 80 procent af al undervisning ved hver enkelt selvstændigt evalueret del af fagelementet. Ved aktiv deltagelse forstås: at den studerende indgår i undervisningen ved aktiv handling. Dvs. ved at udføre bevægelser og/eller øvrig deltagelse i den undervisning som foregår, for eksempel ved at undervise, diskutere, analysere, give feed back, coache etc. Hvis kravet om aktiv deltagelse ikke er opfyldt, gives bedømmelsen -3 uanset bedømmelsen af andre delkrav.

Prøvens indhold:
* Atletik 2
Den studerende evalueres på baggrund af undervisningsdeltagelse, opgaver, beherskelse af egenfærdigheder som fremvises i praktisk prøve (videoevalueringsoptagelse, hvor man bedømmes i en af de 4 gennemgåede discipliner)) og teoretisk indsigt ( skriftlig prøve ).
Hvis praktikfærdigheden i Atletik 1 er blevet bedømt på en disciplin fra f.eks disciplingruppen “Kast“ skal praktikfærdigheden på Atletik 2 bedømmes på en af de to øvrige disciplingrupper, dvs “løb“ eller “spring”.

* Friluftsaktiviteter
Friluftsaktiviteter bedømmes på baggrund af deltagelse på de indledende undervisningsdage og afsluttende friluftstur samt godkendte praksisfærdigheder (30%) undervisningsoplæg/ opgave (30%) samt formidling af samme (40%).

* Langdistancecrawl og vandpolo
Der udarbejdes en studieopgave bestående af en træningsplan og en evaluering. Træningsplanen begrundes ud fra videoanalyse af egen færdighed samt relevant litteratur. Evaluering udarbejdes efter praksiseksamen i 1000 m crawl. Desuden udarbejdes en testrapport baseret på fysiologiske målinger samt en oplevelsesbeskrivelse af vandpoloforløbet. Endelig afvikles en praktisk eksamen i 1000 m crawl. Der gives én samlet karakter baseret på den samlede vurdering.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Kriteriebeskrivelse for karakteren 12:

Atletik 2:
Karakteren 12 gives, når den studerende udviser:

  • Teori: Ingen eller få uvæsentlige mangler i teoriprøven. Den studerende udviser et meget stort indblik i disciplinernes teori samt hvorledes den teori kan anvendes på specifikke praksissituationer.
  • Praktik: Ingen eller meget få uvæsentlige afvigelser fra idealbilledet i den disciplin man vælger som bedømmelsesgrundlag.

Friluftsaktiviteter:
Karakteren 12 gives, når:

  • Eksaminanden har demonstreret beherskelse af alle de gennemgåede praksisforløb og sikkerhedsmæssige aspekter.
  • Eksaminanden har demonstreret meget sikker anvendelse af regler for ophold og indsigt i adgangsforhold i naturen.
  • Eksaminanden kan diskutere og perspektivere friluftslivets potentiale i undervisningssammenhæng - specielt i forhold til gymnasieskolen.

Langdistancecrawl og vandpolo:
For at opnå karakteren 12 forventes det at eksaminanden:

  • Viser langdistancecrawl med høj teknisk kvalitet og funktionelle saltovendinger.
  • Dokumenterer stærke analytiske færdigheder i relation til langdistancecrawl, hvilket resulterer i konstruktiv feedback.
  • Demonstrerer indgående evne til at udvælge, anvende og forholde sig kritisk til relevant teori.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.

Reeksamen

Et opfyldt krav om aktiv deltagelse kan ”genbruges” de første tre eksamensmuligheder efter registreringen.


Såfremt kravet om 80% fremmøde ikke er fuldt opfyldt, aftales det med den studieelementansvarlige, hvorvidt kravet kan opfyldes forud for reeksamen.


Praktisk del af reeksamen gennemføres som til den ordinære eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende