Idrætspraksis og teori 4 (PT-4)

Kursusindhold

Følgende studieelementer indgår i modulet:
Dansens stilarter, fodbold og atletik 1.

Dansens stilarter:
Der arbejdes med praktisk og teoretisk fordybelse og formidlingsmæssig erfaring indenfor dansestilarter og genrer, fx rytmisk gymnastik, street dance, jazz og salsa. Der arbejdes også igennem soloarbejde med individuel udvikling af den enkeltes kropsbevidsthed og bevægelsesudtryk. Centralt er praktisk og teoretisk forståelse af feltets formidlingsmæssige begreber, Labans bevægelseslære, æstetiske læreprocesser, forskellige former for tekniktræning, forståelse for grundprincipper for sammenhænge mellem musik og bevægelse, viden om dansens udvikling og stilarter og personligt arbejde med bevægelsesudtryk.

Fodbold:
Praktisk og teoretisk undervisning i fodbold. Fokus på teknisk-taktiske færdigheder og deres etablering i en funktionel spilsammenhæng.

Atletik 1:
Praktisk og teoretisk undervisning i atletikkens spring- og kastediscipliner, med særlig fokus på højdespring, længdespring, kuglestød og spydkast.

Engelsk titel

Sport Practice and Theory 4 (PT-4)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Målbeskrivelse

ATLETIK 1

Viden :
 Den studerende skal i løbet af kurset tilegne sig viden om de udvalgte atletikdiscipliners teori, praksis og metode. 

Færdigheder :  Den studerende skal i løbet af kurset tilegne sig færdigheder af forevisningsmæssig værdi i de udvalgte discipliner samt lære at løse teoretiske og praktiske problemstillinger.
Den studerende skal lære at analysere en given målgruppe med henblik på at formidle den opnåede praktiske, teoretiske og metodiske viden på den mest hensigtsmæssige måde. 

Kompetencer : Den studerende skal i løbet af kurset lære at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer og selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde.

FODBOLD 1

Viden : Den studerende skal i løbet af kurset tilegne sig et teoretisk fundament til at kunne formidle de tekniske, taktiske og fysiske krav i fodboldspillet. 

Færdigheder :  Den studerende skal i løbet af kurset tilegne sig færdigheder af forevisningsmæssig værdi i fodboldspillets grundlæggende tekniske og taktiske facetter. De tekniske færdigheder skal kunne udføres i praksis og forklares teoretisk i forhold til idealsituationer og fejlrettelser.

Kompetencer : Den studerende skal i kurset opnå erfaring med at planlægge og udføre en fodboldspecifik opvarmning med fokus på udvalgt teknisk og/eller taktisk indhold. Desuden skal den studerende opnå en brugbar indsigt i fodboldspillets regler samt et kendskab til fodboldspillets teori og terminologi.

DANSENS STILARTER:

Viden:

Den studerende skal opnå  indsigt i feltets kunstnære begreber og viden om dansens udvikling og stilarter og for området særligt væsentlige formidlingsmæssige aspekter.

Færdigheder:
Den studerende skal igennem stilartsopgave og soloarbejde udvikle egen kropsbevidsthed,  et personligt bevægelsesudtryk, og et kulturbårent bevægelsesudtryk med særligt fokus på en kvalitativ nuancering af bevægelsens musikalitet.

Kompetencer:  
Den studerende skal opnå praktisk og teoretisk fordybelse og formidlingsmæssig kompetence indenfor udvalgte dansestilarter.

Den studerende skal kunne anvende Labans bevægelseslære og bevægelseslæsning som kompositorisk redskab. Den studerende skal også kunne reflektere og perspektivere praksis i relation til udvalgt teori.

Tilstedeværelsespligt. Der veksles mellem praktisk/teoretiske oplæg, forelæsninger, øvelser, gruppearbejder og fremlæggelser fra de studerende.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse, under kurset
Hvert af de tre studieelementer (Dansens stilarter, Fodbold og Atletik 1) evalueres med en selvstændig karakter, som i hvert studieelement skal være minimum 02, og der udregnes en gennemsnitskarakter for kurset. Karaktererne i de enkelte studieelementer fremgår af et bilag, der automatisk vil blive fremsendt, når kurserne Idrætspraksis og teori 1-6 er bestået.

Desuden gælder et krav om registreret aktiv deltagelse i mindst 80 procent af al undervisning ved hver enkelt selvstændigt evalueret del af fagelementet. Ved aktiv deltagelse forstås: at den studerende indgår i undervisningen ved aktiv handling. Dvs. ved at udføre bevægelser og/eller øvrig deltagelse i den undervisning som foregår, for eksempel ved at undervise, diskutere, analysere, give feed back, coache etc. Hvis kravet om aktiv deltagelse ikke er opfyldt, gives bedømmelsen -3 uanset bedømmelsen af andre delkrav.

Prøvens indhold:
* Dansens stilarter:
Den studerende evalueres på baggrund af to praktisk-teoretiske studieopgaver afviklet i løbet af kurset: En stilarts-opgave (40 % og en soloopgave 60%). Alle evalueringsdele skal bestås.

* Fodbold:
Den studerende evalueres på baggrund af undervisningsdeltagelse, beherskelse af beskrevne egenfærdigheder, som fremvises i praktisk prøve (vurdering af videooptagede egenfærdigheder) og teoretisk indsigt.

* Atletik:
Den studerende evalueres på baggrund af undervisningsdeltagelse, opgaver, beherskelse af egenfærdigheder som fremvises i praktisk prøve (videoevalueringsoptagelse, hvor man bedømmes i én af de 4 gennemgåede discipliner) og teoretisk indsigt (skriftlig prøve).
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Kriteriebeskrivelse for karakteren 12:

Dansens stilarter:
Karakteren 12 gives når den studerende demonstrerer evne til:

 • at kunne udføre og tilegne sig udvalgte, eksemplariske stilarter med en teknisk overbevisende og ekspressiv bevægelseskompetence og kvalitet.
 • at udvikle et personligt og unikt udtryk i en spændvidde mellem teknik, funktionalitet og musikalitet, et udtryk der kan artikulere bevægelsens  kvaliteter på en nuanceret og kropsligt nærværende måde.
 • at demonstrere faglig og personlig sikkerhed, kommunikation og bevidsthed i forhold til de bevægelsesfaglige, formidlingsmæssige og læringsmæssige aspekter, der arbejdes med i forløbet.
 • at demonstrere teoretisk overblik forbundet med en praksisnær og velreflekteret indsigt i egne og medstuderendes læreprocesser.
 • at udfolde stor faglig kompetence, indsigt og selvstændighed i udformningen af skriftlige opgaver.
 • korrekt anvendelse af referencer.

 

Fodbold:
Karakteren 12 gives, når den studerende:

 • Demonstrerer beherskelse af fodboldsspillets tekniske facetter med høj bevægelsesmæssig kvalitet og magter en effektiv udførelse i spilsituationer.
 • Demonstrerer grundlæggende forståelse for og udpræget evne til udførelse af fodboldspillets taktiske facetter - specifikt bandespil, boldovertagelse og overlap - hvor udførelsen sker med rytme, timing og effektivitet set i relation til en funktionel sammenhæng.
 • Demonstrerer grundlæggende forståelse for og evne til udførelse af fodboldspillets holdtaktiske grundprincipper vedr. opdækning, opbakning, spilbarhed, kombinations- og gennembrudsspil.
 • Demonstrerer indgående teoretisk kendskab til fodboldteknik og -taktik samt kendskab til reglerne i fodboldloven.

 

Atletik 1:
Karakteren 12 gives, når den studerende udviser:

 • Teori: Ingen eller få uvæsentlige mangler i teoriprøven. Den studerende udviser et meget stort indblik i disciplinernes teori samt hvorledes den teori kan anvendes på specifikke praksissituationer.
 • Praktik: Ingen eller meget få uvæsentlige afvigelser fra idealbilledet i den disciplin man vælger som bedømmelsesgrundlag.


 

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 30
 • E-læring
 • 20
 • Forberedelse
 • 50
 • Forelæsninger
 • 10
 • Praktiske øvelser
 • 50
 • Projektarbejde
 • 26
 • Teoretiske øvelser
 • 20
 • Total
 • 206