Læring i idrætspraksis (T-Læring)

Kursusindhold

Forskellige pædagogiske og videnssyn på krop og læring. Idrætsundervisningens formål og perspektiver med vægt på begreber som kropslighed, mening, motivation, identitet, kognition og kompetence ud fra en læringsteoretisk synsvinkel. Introduktion til praktikerforskning med henblik på analyse af lære- og undervisningsprocesser i et specifikt idrætsligt læringsmiljø.

Engelsk titel

Learning processes in sport and exercise practice (T-Læring)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Målbeskrivelse

Viden:

 • Den studerende skal opnå kendskab til forskellige teoretiske syn på krop og læring samt forskellige krops- og læringssyns betydning for undervisning i idræt.
 • Den studerende skal opnå forståelse af kropslighedens dimensioner og den idrætslige iscenesættelses betydning for deltagernes læringsmuligheder.

 

Færdigheder:

 • Den studerende skal kunne anvende metoder, der er relevante i relation til forskning i idrætspraksis.

 

Kompetencer:

 • Den studerende skal kunne anvende pædagogisk-didaktiske og psykologiske teorier i analyse af en aktuel problemstilling fra konkrete praksiserfaringer.
 • I refleksioner over lære- og undervisningsprocesser skal den studerende kunne inddrage specifikke oplevelser, erfaringer, handlinger og interaktioner.

Forelæsninger, kollokvier og gruppetimer

Rønholt, H. & Peitersen, B. (2008). Idrætsundervisning - en grundbog i idrætsdidaktik. København: Museum Tusculanums Forlag.
 

Øvrig litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Kun for egne studerende optaget på bacheloruddannelsen i idræt.

Obligatorisk kursus på bacheloruddannelsen i Idræt

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min (incl. votering)
Skriftlig aflevering, løbende under kurset
Eksamen er individuel og uden forberedelse.
Der eksamineres på basis af en synopsis (max. 5 normalsider (2400 anslag) ekskl. bilag) med selvvalgt og godkendt problemstilling og inddragelse af analyser og erfaringer fra undersøgelser af egne og medstuderendes læreprocesser i blok 1.4.'s idrætspraktiske studieelementer. Individuel logbog over oplevelser i praktiske studieelementer skal vedlægges som bilag.

Synopsen skrives i par. Synopsis kan dog skrives individuelt eller i gruppe af tre, hvis der er ulige antal studerende på et hold eller andre særlige forhold gør sig gældende.

Studerende med sidefag i idræt kan i deres synopsis tage udgangspunkt i analyser og erfaringer fra tidligere praktisk-teoretiske undervisningsforløb på bacheloruddannelsen eller i observationer af andre læringssituationer i idræt.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives når eksaminanden har demonstreret evne til

 • at kunne udforme en synopsis med en klar problemstilling, der undersøges praktisk og teoretisk med en relevant og meningsgivende pædagogisk-didaktisk eller -psykologisk synsvinkel.
 • at inddrage egne oplevelser og erfaringer og bringe dem i dialog med udvalgte praksiseksempler, teorier og begreber på en selvstændig måde.
 • at kunne begrunde valg af teorier fra pensum og forholde sig til teorilandskabet på tværs.
 • ved den mundtlige eksamination at demonstrere et stort teoretisk overblik og at vise forståelse for teoriernes videnskabsteoretiske udgangspunkt
 • selvstændigt at kunne analysere praksiserfaringer i forbindelse med egne og medstuderendes læreprocesser.
 • at kunne anvende teorier og praksiserfaringer selvstændigt, nuanceret, kritisk og kreativt.
 • at kunne begrunde og dybdegående reflektere over metodiske processer og kvaliteter ved egen undersøgelse af problemstillingen.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Kollokvier
 • 28
 • Forberedelse
 • 100
 • Eksamen
 • 64
 • Total
 • 206