Projektstyring og projektledelse (projstyr)

Kursusindhold

Projektteoriens basale værktøjer gennemgås og trænes

 • Målformulering
 • Interessentanalyse
 • Milepælsplan
 • Estimering
 • Risikoanalyse
 • Projektorganisering

  Projektværktøjerne belyses dels gennem etablering af egne (teoretiske) projekter og dels via inddragelse af gennemførte projekter i offentlig og privat regi. Der arbejdes med aktuelle cases, som kan belyse projektarbejdets generelle vilkår.
Engelsk titel

Project Management (projstyr)

Målbeskrivelse

Viden:

Den studerende skal dels opnå teoretisk viden om projektarbejde og dels opnå viden om basale projektværktøjers anvendelse.

Færdigheder:

Den studerende skal opnå færdigheder i at forstå og anvende basale projektværktøjer i offentlige institutioner og private virksomheder og opnå færdigheder i at analysere, beskrive og præsentere en projektfaglig case
 

Kompetencer:

Den studerende skal kunne integrere viden om projektarbejde i sit fremtidige studieforløb og i de jobfunktioner, som den studerende måtte varetage efter endt uddannelse.

Forelæsninger og gruppearbejde (træning af værktøjer).

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Skriftlig aflevering, 3 dage
Individuel mundtlig eksamen på baggrund af synopsis på maks. 10 sider udarbejdet i grupper af 4 – 6 studerende (ingen hjælpemidler ud over synopsis).
På baggrund af centralt stillet problemformulering udarbejdes synopsis som 3 dages hjemmeopgave. Når synopsis afleveres, udtrækkes et projektstyringsværktøj, som den studerende ved den mundtlige eksamen skal anvende i relation til synopsen.
Den skriftlige og mundtlige præstation vægtes ligeligt i den samlede bedømmelse. Der gives en samlet karakter for præstationen.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Synopsis må medbringes til mundtlig eksamen - derudover ingen hjælpemidler

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
2 interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives når:

 • Den studerende i synopsis og mundtligt forsvar har demonstreret fremragende færdigheder indenfor projektarbejde og projektstyring
 • Den studerende i sin synopsis og mundtlige forsvar har demonstreret teoretisk viden om projektarbejde og evne til at kunne analysere, beskrive og præsentere en projektfaglig case med få eller uvæsentlige mangler

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • Projektarbejde
 • 28
 • Forberedelse
 • 62
 • Eksamen
 • 60
 • Total
 • 206