Idrætspraksis og teori 2 (PT-2)

Kursusindhold

Følgende studieelementer indgår i modulet:
Redskabsgymnastik, Volleyball og Håndbold.
Redskabsgymnastik:
 På baggrund af de faglige forudsætninger fra Kropsbasis i blok 1 tages udgangspunkt i redskabsgymnastikkens grundlæggende bevægelseselementer og basisforudsætninger med særligt fokus på den variation af bevægelser og de differentieringsmuligheder som redskaberne giver mulighed for. Der arbejdes med såvel bevægelsesmæssig egenfærdighed som teoretisk viden.
Volleyball:
På baggrund af de faglige forudsætninger fra boldbasis i blok 1 tages udgangspunkt i volleyballspillets grundlæggende tekniske og taktiske elementer, samt spillets udvikling i forhold til forskellige målgrupper.
Undervisningen vil fokusere på volleyballspillets teori og terminologi og på tekniske og taktiske praksisfærdigheder og deres etablering i en funktionel spilsituation. Desuden vil der blive fokuseret på tilpasningen af volleyballspillets regler til forskellige niveauer.
Håndbold:
På baggrund af de faglige forudsætninger fra Boldbasis i blok 1 tages udgangspunkt i håndboldspillets grundlæggende tekniske og taktiske elementer.
Undervisningen vil fokusere på håndboldspillets teori og terminologi og på tekniske og taktiske praksisfærdigheder og deres etablering i en social og funktionel spilsituation.

Engelsk titel

Sport practice and theory 2 (PT-2)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Målbeskrivelse

Det er målet, at deltagerne på kurset opnår følgende færdigheder, viden og kompetencer i de enkelte fagelementer:

Redskabsgymnastik:
Færdigheder:

 • kunne udføre en velfungerende modtagning i modulets øvelser
 • kunne beherske de grundlæggende bevægelseselementer og basisforudsætninger i praksis
 • kunne udføre de praktiske færdigheder velkontrolleret og teknisk korrekt

 Viden:

 • have viden om de grundlæggende bevægelseselementer og basisforudsætninger i redskabsgymnastik samt deres funktionelle betydning
 • have viden om hvordan man via sit valg af redskabsbrug generelt kan justere sværhedsgraden i redskabsgymnastik
 • have forståelse for betydningen af bevægelighedstræning i redskabsgymnastik og andre idrætsgrene samt have viden om de generelle principper for træningen

 Kompetencer:

 • kunne analysere sig frem til en hensigtsmæssig modtagning i en given øvelse
 • kunne arbejde kreativt med en bred, varieret og legende indgangsvinkel til redskabsgymnastikkens indholdsområder
 • kunne anvende de grundlæggende bevægelseselementer og basisforudsætninger i redskabsgymnastik analytisk og varieret
 • kunne beskrive, analysere og diskutere øvelserne teknisk og metodisk med henblik på at stimulere bevægelseslæring.

Volleyball:
Færdigheder:

 • Individuelt: fingerslag og hævning, baggerslag og servemodtagning, smash fra position 4, 3 og 2, singleblokade på position 4, 3 og 2, dobbeltblokade på position 4 og 2, underhåndsserv og/eller overhåndsserv
 • Holdspil:Spilsystemer: 6-6 (betonsystem), fremløbssystem med henholdsvis 6 hævere (fremløb H1) og 2 hævere (fremløb H1, H6, H5)
 • Servemodtagningsorganisation: W-opstilling (5 spillere) og halvmåne (3 spillere)
 • Forsvarssystemer: 3-2-1 og 3-1-2
 • designe, beskrive, udføre og instruere i simple og komplekse øvelser til træning af diverse spilelementer

 Viden:

 • kendskab til væsentlige teoretiske begreber i volleyball

 Kompetencer:

 • kunne udarbejde, gennemføre og evaluere en volleyballundervisning med høj kvalitet og intensitet for øvede og begyndere på gymnasieniveau.
 • kunne vurdere den konkrete undervisning/spilsituation og derudfra analysere, hvilke ændringer, der er nødvendige umiddelbart og fremover for at fremme læring, kvalitet, motivation og intensitet
 • kunne forklare og forevise de færdigheder, som er væsentlige for at kunne spille volleyball både isoleret og under spil, og være i stand til at foretage fejlrettelser på udførelsen

Håndbold:
Færdigheder:

Det er målet, at de studerende:

 • behersker udvalgte grundlæggende tekniske og taktiske praksisfærdigheder
 • kan anvende udvalgte grundlæggende tekniske og taktiske praksisfærdigheder i en funktionel med- og modspilssituation

Viden:

Det er målet at de studerende får:

 • indgående kendskab til og forståelse af håndboldspillets teori og terminologi
 • Viden om at indgå i samarbejdsrelationer på et hold
 • Brugbar indsigt i håndboldspillets regler

 Kompetencer:

Det er målet, at de studerende:

 • kan beskrive og analysere tekniske og taktiske praksisfærdigheder med henblik på at stimulere læring
 • opnår sociale kompetencer i forhold til at deltage hensigtsmæssigt i samarbejdsrelationerne på et hold

Der veksles mellem praktisk/teoretiske oplæg, forelæsninger, øvelser, gruppearbejder og fremlæggelser fra de studerende.

Kun for studerende på bacheloruddannelsen i idræt

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Hvert af de indgående studieelementer evalueres med en selvstændig karakter, som i hvert studieelement skal være minimum 02, og der udregnes en gennemsnitskarakter for kurset. Karaktererne i de enkelte studieelementer fremgår af et bilag, når kurserne Idrætspraksis og teori 1-6 er bestået.

Et krav om undervisningsdeltagelse indgår som en del af eksamenskravene. Kravet består i, at der skal være registreret aktiv deltagelse i mindst 80 procent af al undervisning i hvert enkelt selvstændigt evalueret del af fagelementet. Ved aktiv deltagelse forstås, at den studerende indgår i undervisningen ved aktiv handling. Dvs. ved at udføre bevægelser og/eller øvrig deltagelse i den undervisning som foregår, for eksempel ved at undervise, diskutere, analysere, give feed back, coache etc. Hvis kravet om aktiv deltagelse ikke er opfyldt, gives bedømmelsen -3 uanset bedømmelsen af andre delkrav.
Endvidere gælder der for hvert fagelement, at både den teoretiske og den praktiske evaluering skal bestås hver for sig, for at en studerende kan bestå samlet.

Prøvens indhold:
* Redskabsgymnastik:
Den studerende evalueres på baggrund af aktiv undervisningsdeltagelse, teoretisk eksamensopgave (tæller 40%) og praktisk prøve (tæller 60%). Det er et krav for at deltage i eksamen, at obligatoriske opgaver er godkendte.

* Volleyball:
Den studerende evalueres på baggrund af aktiv undervisningsdeltagelse og praktisk niveau i spilsammenhæng (tæller 1/3), praktisk færdighedsprøve (tæller 1/3) og teoretisk prøve (tæller 1/3).

* Håndbold:
Den studerende evalueres på baggrund af aktiv undervisningsdeltagelse, teoretiske studieopgaver, en praktisk prøve og en teoretisk prøve.
For at opfylde de faglige mål skal alle teoretiske studieopgaver være afleveret og både den teoretiske (tæller 40%) og praktiske prøve (tæller 60%) skal være bestået.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

 

Kriteriebeskrivelse for karakteren 12:

Redskabsgymnastik:
Karakteren 12 gives, når den studerende:

 

 • Den studerende behersker alle øvelser sikkert og velkontrolleret sådan at den valgte bevægelsesløsning – uanset sværhedsgraden – er teknisk korrekt og fremstår ”ubesværet” med en optimal rytme og et tydeligt bevægelsesflow.
 • Begreberne ”grundlæggende bevægelseselementer” og ”basisforudsætninger” anvendes analytisk, kreativt og varieret. Den studerende kan gennemføre en redskabsbane i praksis, så forløbet fremtræder sammenhængende og harmonisk med kropsbeherskelse og et bevægelsesmæssigt overskud.
 • Den studerende kan både bevidst og intuitivt anvende de generelle modtagningsprincipper til fuldkommenhed i praksis. Kan ved brug af sin teoretiske viden analysere sig frem til en hensigtsmæssig modtagning i nye øvelser.
 • Den studerende demonstrerer en indgående analytisk forståelse for en øvelses teknik og biomekanik, der bringes i anvendelse med stor sikkerhed, og udviser et fagligt overblik, der kommer til udtryk i metodiske og sikkerhedsmæssige overvejelser.
 • Den studerende forholder sig diskuterende og perspektiverende til den anvendte litteratur.

Volleyball:
Karakteren 12 gives, når den studerende:

 • Med høj bevægelsesmæssig kvalitet og effektivitet under pres demonstrerer en beherskelse af volleyballspillets tekniske og taktiske facetter.
 • I kampsituationen viser en overbevisende evne til i såvel angreb som forsvar at kunne handle taktisk konstruktivt i en spiludvikling.
 • Er i stand til på en positiv og konstruktiv måde at påvirke den tekniske og taktiske spiludvikling hos sine medstuderende.
 • Gennemfører den praktiske prøve med stort teknisk overskud.
 • Ved den afsluttende teoretiske eksamen demonstrerer en indgående evne til at anvende, perspektivere og forholde sig kritisk til den for faget valgte teori.

Håndbold:
Karakteren 12 gives, når den studerende med ingen eller få uvæsentlige mangler:

 • Demonstrerer beherskelse af individuelle praksisfærdigheder med høj bevægelseskvalitet
 • Demonstrerer beherskelse af praksisfærdigheder i en funktionel med- og modspilssituation
 • Demonstrerer indgående kendskab til fagets teori og terminologi samt grundlæggende viden om håndboldspillereglerne
 • Demonstrerer indgående evne til at forholde sig analyserende og diskuterende i forhold til fagets teori og terminologi
 • Kategori
 • Timer
 • Praktiske øvelser
 • 84
 • Forberedelse
 • 122
 • Total
 • 206