Arbejdsfysiologi 1 - bevægeapparatets fysiologi og funktionelle anatomi (T-Afys1)

Kursusindhold

 • Cellers opbygning, funktion og metabolisme. Transportprocesser. Nervesystemets celler og signalering imellem dem. Nervesystemets overordnede anatomi.
 • Generel ledlære og støttevæv.
 • Kroppens led og knogler samt de dybe rygmusklers udspring, insertion og funktion.
 • Basal kinematik (position, hastighed og acceleration af hele kroppen eller dele deraf).
Engelsk titel

Exercise physiology 1 – muscle and nerve physiology and functional anatomy (T-Afys1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Målbeskrivelse

VIDEN:

 • Forstå fysiologiske principper der ligger til grund for cellens funktion. Kunne redegøre for cellens opbygningen og metabolisme (glykolysen, Krebs' cyklus samt respirationskæden).
 • Forstå nervecellers signallering og de principper som ligger til grund herfor, herunder membranpotentialer samt synaptisk transmission.
 • Opnå viden om grundlæggende anatomiske, biomekaniske og fysiologiske principper, der er basis for forståelse af de overordnede områder (muskelfysiologi, neurofysiologi og metabolisme).


FÆRDIGHEDER

 • Beskrive cellens opbygning
 • Redegøre for cellens funktioner, herunder transportprocesser, replikation og metabolisme
 • Redegøre for neuroners signalering
 • Beskrive den overordnede opbygning af nervesystemet
 • Beskrive typer af støttevæv, hvor de findes og deres biomekaniske egenskaber, samt fortolke hvordan opbygningen og egenskaberne relaterer til deres funktion
 • Beskrive knogler og led for hofte-, knæ-, fod-, skulder- og albueled
 • Forklare hvordan opbygningen af leddene relaterer til deres funktion (herunder funktion af ligamenter, menisker, ledtype)
 • Beskrive opbygning, knogler og led for hvirvelsøjlen (herunder rygmarven) og brystkassen (thorax) samt de dybe rygmuskler (udspring, insertion og funktion)
 • Beskrive den stående og siddende stillings funktionelle anatomi samt løfteteknik
 • Redegøre for biomekaniske grundprincipper

 

KOMPETENCER

 • Kunne forklare principper, der relaterer sig til cellens funktioner og sætte disse i en overordnet sammenhæng eksempelvis for grupper af neuroner eller muskler
 • Kunne anvende terminologi til at beskrive bevægelser, herunder bedømme i hvilke planer og omkring hvilke akser bevægelserne forekommer
 • Kunne anvende og inddrage biomekaniske grundbegreber og Newton's love i forbindelse med analyse og vurdering af idrætsfærdigheder
   

Forelæsninger, holdundervisning og obligatorisk øvelseskursus.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
I løbet af kurset stilles 2 individuelle prøver, som består af 10-20 multiple choice opgaver. Disse prøver samt øvelsesrapport skal være bestået inden eksamen.
Kurset afsluttes med 3 timers skriftlig eksamen.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Til biomekanik-delen kan formelsamling benyttes.
Ingen hjælpemidler er tilladt til fysiologi- og anatomidelen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal eksaminanden

 • vise en detaljeret forståelse for grundlæggende fysiologiske mekanismer om cellens funktion
 • vise klar forståelse for nervecellers funktion og signalering
 • kort og præcist kunne redegøre for og beskrive bevægeapparatets normale strukturer og funktion
 • vise klar forståelse for funktionel anatomi
 • vise indgående kendskab til og klar forståelse for de biomekaniske grundbegreber og kan anvende disse i forbindelse med beregninger
 • kan analysere og vurdere biomekaniske problemstillinger
 • har deltaget i laboratorieøvelsen og har afleveret og fået godkendt en øvelsesrapport, der viser indsigt i og overblik over øvelsens emneområde
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse
 • 80
 • Praktiske øvelser
 • 30
 • Kollokvier
 • 28
 • Eksamen
 • 40
 • Total
 • 206