Idrætspraksis og teori 3 (PT-3)

Kursusindhold

Følgende studieelementer indgår i modulet:
Springgymnastik, Motorisk Indlæring og Badminton

Springgymnastik
Springgymnastik med særligt fokus på metodik, teknikanalyse og feedback. Der arbejdes med fordybelse i udvalgte spring, bevægelsesmæssige sammenhænge på tværs af øvelsesstoffet, modtagning i både kendte og nye øvelser samt risikomomenter ved opstillinger og øvelser.

Motorisk Indlæring
Primært er det motorisk indlæring, der vil blive fokuseret på, men aspekter af kognitiv indlæring vil også indgå (bemærk, at generel læringsteori er placeret i Idrætspraksis og teori 4). I undervisningen arbejdes med den praktiske indgang til motorisk indlæring og relaterede problemstillinger. Det er hensigten, at den studerende får egen-erfaringer, som der arbejdes med og kan koble disse til teorien. Den studerende skal således kunne analysere og anvende forskellige træningsstrategier, forskellige indlæringsformer samt anvende forskellige former for feedback i forhold til indlæring af idrætslige færdigheder. I undervisningen arbejdes der med flere idrætsgrene og bevægelsesformer, og formålet er at udvikle evnen til at koble motoriske indlæringsteorier og den praktiske idræt i arbejdet med udvikling af færdigheder indenfor de enkelte idrætsgrene.

Badminton
Generel spilforståelse, etablering af tekniske færdigheder og indsigt i læring af sammensatte bevægelsesmønstre.

Engelsk titel

Sport Practice and Theory 3 (PT-3)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Målbeskrivelse

SPRINGGYMNASTIK

Viden: 
Det er målet, at den studerende på baggrund af litteraturen:
Kan beskrive og analysere en øvelse teknisk, biomekanisk og metodisk med henblik på at stimulere bevægelseslæring.

Færdigheder: 
Det er målet at den studerende:
Kan udføre de praktiske færdigheder velkontrolleret og teknisk korrekt.
Kan optage og anvende videosekvenser som et redskab til teknikanalyse og feedback

Kompetencer: 
Det er målet, at den studerende:
Kan vurdere, udvælge og forholde sig kritisk til tilgængelige metodikker i springgymnastik og kan udarbejde og begrunde egne metodikker målrettet en given målgruppe.Kan give relevant og konstruktiv feedback på baggrund af øvelsesanalyse og udøverens niveau.Kan bedømme og forudsige relevante problemstillinger i forbindelse med metodik og sikkerhed.Kan vælge en hensigtsmæssig modtagning i en given øvelse og kan udføre modtagningen efter hensigten.

MOTORISK INDLÆRING

Viden:

Gennem arbejdet med de praktiske øvelser skal den studerende tilegne sig viden om hukommelse, træningsstrategier, indlæring, indlæringsformer og feedback i et neurobiologisk og adfærdspsykologisk perspektiv.

Færdigheder:
Den studerende skal forevise forskellge udvalgte praktiske færdigheder som i sin form relaterer sig til det teoretiske pensum.

Kompetencer:
Den studerende skal opnå kompetencer således at denne kan analysere, fortolke og diskutere indlæring af motoriske færdigheder ud fra et neurobiologiske-/adfærds-psykologisk perspektiv i kombination med den praktiske viden. Den studerende skal dermed kunne udvælge strategier og drage konklusioner for, hvordan man kan sammensætte et træningsforløb af en udvalgt bevægelse med henblik på at optimere indlæringen.

BADMINTON

Viden:
 
Den studerende skal opnå en så høj grad af viden om spillet, badminton, at de er i stand til at ræsonnere over, udvælge relevante øvelser og sammensætte et undervisningsforløb for øvede og begyndere.

Færdigheder:
Den studerende skal kunne forevise og forklare tekniske færdigheder som er væsentlige for at kunne spille badminton og undervise andre i disse tekniske færdigheder herunder kunne analysere og foretage fejlrettelser.
Den studerende skal være i stand til at designe, beskrive og udføre simple øvelser til træning af diverse spilelementer.  

Kompetencer:
Den studerende skal kunne evaluere den konkrete undervisnings-/​spilsituation og derudfra analysere hvilke ændringer, der er optimale. Den studerende skal kunne forholde sig til læring af specifikke tekniske og bevægelsesmæssige færdigheder i badminton i relation til teoretisk og praktisk viden om motorisk læring.

Praktiske og teoretiske oplæg fra undervisere, gruppearbejder og praktiske/teoretiske fremlæggelser fra studerende.

Boldspil og motorisk indlæring, skrevet af Jacob Wienecke m.fl., 2015, Forlaget Hetland, Danmark.

Øvrig litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Springgymnastik: Deltagelse i "Redskabsgymnastik" på "idrætspraksis og teori 2" eller tilsvarende.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Praktisk mundtlig prøve, 25 minutter
Løbende bedømmelse, under kurset
Løbende evaluering igennem forskellige praktiske og teoretiske opgaver.
Badminton eller Springgymnatsik udtrækkes til den praktisk-teoretiske eksamen.
Eksaminationen har en samlet varighed på 25 min og indeholder en praktisk del og en mundtlig del. Den praktiske del fokuserer på den udtrukne idrætsgren og i den mundtlige del vil den studerende blive evalueret i Motorisk indlæring som en integreret del af eksaminationen.
Der gives en samlet eksamenskarakter for den praktiske og den mundtlige del.
I det studieelement, der ikke udtrækkes, er der udelukkende løbende evaluering.

Der gives en separat karakter efter 7-trinsskalaen i hvert af de tre studieelementer (Motorisk Indlæring, Springgymnastik og Badminton), og i hvert studieelement skal minimum opnås karakteren 02. På baggrund af disse udregnes der en gennemsnitskarakter for hele PT3.
Karaktererne i de enkelte studieelementer fremgår af et bilag, der automatisk vil blive udsendt, når kurserne Idrætspraksis og teori 1-6 er bestået.

Desuden gælder et krav om aktiv deltagelse i mindst 80 procent af al undervisning i henholdsvis Motorisk Indlæring, Springgymnastik og Badminton.
Ved aktiv deltagelse forstås, at den studerende indgår i undervisningen ved aktiv handling. Dvs. ved at udføre bevægelser og/eller øvrig deltagelse i den undervisning som foregår, for eksempel ved at undervise, diskutere, analysere, give feed back, coache etc. Hvis kravet om aktiv deltagelse ikke er opfyldt, gives bedømmelsen -3 uanset bedømmelsen af andre delkrav.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Kriteriebeskrivelse for karakteren 12:

Springgymnastik:
Karakteren 12 gives når:

 • Den studerende behersker springene sikkert og velkontrolleret sådan at den valgte bevægelsesløsning – uanset sværhedsgraden – er teknisk korrekt og fremstår ”ubesværet” med en optimal rytme og et tydeligt bevægelsesflow.
 • Den studerende både bevidst og intuitivt kan anvende de generelle modtagningsprincipper med stor sikkerhed i praksis, kan udvælge og begrunde en hensigtsmæssig modtagning i nye øvelser og er i stand til i god tid at forudse – og gribe ind overfor – afvigelser fra det forventede.
 • Den studerende kan vurdere, udvælge og forholde sig kritisk til tilgængelige metodikker i springgymnastik samt udarbejde og begrunde egne metodikker målrettet en given målgruppe.
 • Den studerende kan perspektivere teknisk og biomekanisk til andre spring og springtyper. Kan bedømme og forudsige relevante problemstillinger i forbindelse med metodik og sikkerhed.
 • Den studerende i forbindelse med konkret fejlfinding kan vurdere og graduere de enkelte fejls betydning for springenes udførelse. Kan give relevant og konstruktiv feedback på baggrund af øvelsesanalyse og udøverens niveau.
 • Den studerende med en velvalgt afgrænsning forholder sig diskuterende og perspektiverende til den anvendte litteratur.

 

Motorisk Indlæring:
Karakteren 12 gives når:
 

 • Den studerende har kendskab til indlæring og hukommelse.
 • Den studerende kan analysere, fortolke og diskutere neurobiologiske-/​adfærds-psykologiske processer for dermed at kunne udvælge strategier og drage konklusioner for, hvordan man kan opsætte et træningsforløb af en udvalgt bevægelse med henblik på at optimere indlæringen.

 

Badminton:
Karakteren 12 gives når den studerende:

 

 • Med høj bevægelsesmæssig kvalitet og effektivitet under pres demonstrerer en beherskelse af badmintonspillets tekniske og taktiske facetter.
 • I kampsituationen udviser en overbevisende evne til i såvel angreb som forsvar at kunne handle taktisk konstruktivt i en spiludvikling.
 • Kritisk kan vurdere og udvælge tilgængelige metodikker i badminton samt udarbejde egne metodikker i forhold til en given målgruppe.
 • I forbindelse med konkret fejlfinding kan vurdere og graduere de enkelte fejls betydning for udførelse af slag og benarbejde
 • Kan give relevant og konstruktiv feedback på baggrund af analyse og udøverens niveau.
 • Forholder sig diskuterende og perspektiverende til den anvendte niveau litteratur.

 

 

 • Kategori
 • Timer
 • Praktiske øvelser
 • 78
 • Forelæsninger
 • 7
 • Forberedelse
 • 120
 • Eksamen
 • 1
 • Total
 • 206