Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Arbejdsfysiologi 2 - bevægeapparatets fysiologi og funktionelle anatomi (T-Afys2)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Svend Sparre Geertsen (10-757569676774767567704270677a75306d7730666d)
Sektionen for "Fysisk aktivitet og hjernen", Panum Instituttet, lokale 33.3.19, Blegdamsvej 3, 2200 København N, tlf. 28 75 74 68, E-mail: npetersen@nexs.ku.dk
 • Institut for Idræt og Ernæring
Kursusnummer: NIDB10003U

Engelsk titel

Exercise physiology 2 – muscle and nerve physiology and functional anatomy (T-Afys2)

Kursusindhold

Indhold:

 • På kurset undervises i det motoriske systems funktion, opbygning og plasticitet.
 • På kurset undervises i forståelsen af bevægeapparatets funktion ud fra en biomekanisk og funktionel anatomisk vinkel. På kurset gennemgås kroppens anatomi og antropometri. Kinematik og kinetik mhp analyser af bevægelser under svæv og i luft og vand.

Målbeskrivelse

 

Viden

 • Den studerende vil kunne forstå basale fysiologiske grundprincipper omhandlende det motoriske systems opbygning og funktion.
 • Den studerende vil kende skeletmusklers anatomi (latinske betegnelser) udspring, insertion, funktion og innervation.
 • Den studerende vil besidde viden omkring træningseffekter på skeletmuskler og nervesystemet, herunder effekter på musklers metaboliske egenskaber, kapillærtæthed, muskelfiberkarakteristik, muskelfunktion og motorisk kontrol.
 • Den studerende vil kende til funktionelle betydning af neurale netværk i hjerne og rygmarv, herunder gangbevægelser, kropsstillingen og håndens motoriske funktion samt de neuroplastiske tilpasninger som sker ved motorisk indlæring.
 • Den studerende vil kende biomekaniske grundbegreber, herunder antropometri, kraft og kraftmomenter, inerti og enertimoment, impuls og impulsmoment samt energi, arbejde og effekt.

 

Færdigheder

 • Den studerende vil kunne fortolke klassiske eksperimenter og med en fysiologisk opstilling samt skriftligt og mundtligt kunne forklare og diskutere mekanismerne bag neurale adaptationer til træning på integrativt niveau.
 • Den studerende vil kunne anvende sin fysiologiske og biomekaniske viden i analyser af den underliggende neurale generering af bevægelser og i bevægelsesanalyser.
 • Den studerende vil kunne vurdere metoder til bestemmelse af motoriske funktion, dette udfra en praktisk øvelse hvor der indgår EMG og refleksmålinger.
 • Beskrive skeletmusklernes anatomi, herunder udspring, insertion og funktion
 • Kende udvalgte nerver i ben og arme, og nævne de muskler de innerverer

 

Kompetencer

 • Den studerende vil kunne vurdere betydningen af neurale netværk og forbindelser for neurale adaptationer, samt diskutere betydningen af adaptationer i forbindelse med træning og rehabilitatering. Endvidere vil den studerende gennem de opnåede færdigheder kunne planlægge og udføre eksperimentelle forsøg i neural adaptation.
 • Analysere bevægelser, mht prime-movers, synergister og antagonister. I den forbindelse kunne beskrive udspring, insertion og funktion for de involverede muskler samt deres arbejdsform.
 • Forklare videnskabelige data/figurer hørende til den funktionelle anatomi (bl.a. gang, løb og cykling)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Studienævn

Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, holdundervisning og obligatorisk øvelseskursus.

Kapacitet

125

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forberedelse 119
Forelæsninger 28
Kollokvier 28
Praktiske øvelser 30
Eksamen 1
Total 206

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 min
Mundtlig eksamen uden forberedelse.
Eksaminanden trækker et spørgsmål indenfor hvert af emnerne fysiologi og anatomi/biomekanik. Der eksamineres 10 min i hvert emne, som tæller ligeligt i den samlede bedømmelse.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives når:

 • Eksaminanden viser detaljeret indsigt i det motoriske systems strukturer og funktion af disse.
 • Eksaminanden viser tydelig forståelse for træningsrelaterede forandringer i nerver og muskler.
 • Eksaminanden kan give en komplet redegørelse for og beskrivelse af bevægeapparatets normale strukturer og funktion.
 • Eksaminanden viser grundig forståelse for funktionel anatomi.
 • Eksaminanden viser indgående kendskab til og stor forståelse for de biomekaniske grundbegreber og kan anvende disse i forbindelse med beregninger.
 • Eksaminanden kan analysere og vurdere biomekaniske problemstillinger.
 • Eksaminanden har deltaget i laboratorieøvelsen og har skrevet en øvelsesrapport, der viser indsigt i og overblik over øvelsens emneområde.

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Har man ikke deltaget i den eksperimentielle øvelse skal øvelsen følges igen. Hvis man ikke har fået godkendt den tilhørende rapport skal denne genafleveres 2 uger inden reeksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende