Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Idrætspraksis og teori 1 (PT-1)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Helle Winther (8-6e7d6f747a6e6b7846746b7e7934717b346a71)
Kontaktpersoner:
Boldbasis: Jacob Wienecke, PANUM, tlf.nr.: 35327590, E-mail: jwienecke@nexs.ku.dk
Kropsbasis: Helle Winther, AB-Bygningen, tlf.nr.: 35320806, E-mail: hwinther@nexs.ku.dk
Vandbasis: Lillan Madsen, AB-Bygningen, tlf.nr. 35320865, E-mail: lmadsen@nexs.ku.dk
 • Institut for Idræt og Ernæring
Kursusnummer: NIDB10002U

Engelsk titel

Sport practice and theory 1 (PT-1)

Kursusindhold

De studerende skal i praksis og teori få en bred og eksperimenterende indgang til idrætsfagets basale kerneområder indenfor bold-, krops-, og vandaktiviteter. Denne tilgang til det praktisk-/teoretiske modul danner grundlag for den videre og mere direkte udviklingsorienterede tilgang til praktik i de følgende blokke.

 

Følgende studieelementer indgår i modulet: Boldbasis, Kropsbasis og Vandbasis med livredning.

Boldbasis: Afleveringssamarbejde, spilbarhed, kommunikation, tekniske og taktiske angrebshandlinger, tekniske og taktiske forsvarshandlinger, spilkonstruktion, spiludvikling spiljustering og spilevaluering, bolddidaktiske modeller og spillederrollen.
Kropsbasis: Basale og tværfaglige kropsaktiviteter samt tematiseringer hentet fra f.eks. atletik, rytmisk bevægelse, dans og redskabsgymnastik. I det tematiske forløb indgår: Grænser, indlæringsstategier, kommunikation, kropskontakt, mental træning, rytme, tillid/tryghed, kropsbevidsthed og kreativitet. Derudover arbejdes med forståelse for sammenhænge mellem musik og bevægelse samt grundlæggende opvarmningsprincipper.
Vandbasis med livredning: Teoretisk og praktisk gennemgang af generelle fysiske principper for bevægelse og ophold i vand. Udvikling af kropslig kompetence i relation til opdrift og tyngde, vandret og lodret balance, fald og glid, at skabe fart og rotere om akser. Kropslig sansning i vand, angst og tillidsrelaterede oplevelsers betydning for bevægelsesadfærd i vand. Brug af multimedie i læringsprocesser. Forebyggelse af ulykker, kendskab til egne og andres reaktioner ved ophold i vand, svømning under vand, vandtrædning, dykning, bjærgning, ophaling, livreddende førstehjælp og livredningsteori.

Målbeskrivelse

Kropsbasis:
Den studerende skal gennem kropsbasisforløbet opnå:

VIDEN:

 • Opnå en basal teoretisk og praksisforankret forståelse for det komplekse samspil mellem de kropslige, sociale, psykiske, følelsesmæssige og mentale processer i forbindelse med idrætsaktiviteter.
 • Gennem læreprocessen udvikle  indsigt i de til mange målgrupper overførbare værdier og potentialer, der ligger i arbejdet med kropsbasis.
 • Opnå grundlæggende viden om sammenhængen mellem musik og bevægelse.


FÆRDIGHEDER: Den studerende skal

 • Vise praktisk færdighed i opvarmningsprincipper, bevægelsens musikalitet, sammenhænge mellem musik og bevægelse, formskema, taktarter og BPM.
 • Demonstrere  grundlæggende kropsbevidsthed, kvalitativt bearbejdede bevægelser  og gruppedynamisk praksiskompetence på baggrund af det tematiske og praksisorienterede tværfaglige arbejde med fx kropskontakt, indlæringsstrategier, kommunikation, mental træning, rytme, tillid/tryghed, grænser, kropsbevidsthed og kreativitet.

 

KOMPETENCER:
Demonstrere evne til selvstændigt at integrere, udvikle, udtrykke, reflektere og vise såvel praktiske som teoretiske aspekter af den kropslige, personlige og sociale læring. Også her skal den studerende demonstrere en grundlæggende kropsbevidsthed og bevægelsesfaglig kompetence.


Boldbasis:
Den studerende skal gennem boldbasisforløbet opnå:
 

VIDEN: Den studerende skal opnå viden om boldspil generelt. Herunder basal viden om de væsentlige parametre som gør at spillet fungerer både på et personligt som kollektivt plan ud fra praksisteorien. Desuden skal den studerende via personlige erfaringer opnå viden om mangfoldigheden i boldspil samt basale kundskaber i forhold til opvarmning i boldspil.

FÆRDIGHEDER: Den studerende skal opnå indsigt i og kunne udføre taktiske forsvars- og angrebshandlinger, der er fælles for boldspil, såsom personopdækning, zoneopdækning, spilbarhed, afleveringssamarbejde, dybde og bredde. Udføre opgaver hvor der arbejdes med kropslig og verbal kommunikation i med- og modspilssituationer indenfor boldspil såvel som samspillet mellem kropslige, sociale, psykofysiske og mentale processer. 

KOMPETEMCER: Den studerende skal udvikle evnen til at reflektere over praksis og egen læring i relation til anvendt teori. Yderligere skal den studerende opnå kompetencer med hensyn til spilkonstruktion, spiludvikling og spiljustering i relation til bolddidaktiske modeller.
 

Vandbasis med livredning:
Den studerende skal gennem forløbet:

VIDEN
- Gennem egne reflekterede erfaringer opnå basal forståelse for det komplekse samspil mellem de kropslige, sociale, psykiske, følelsesmæssige og mentale processer i forbindelse med udvikling af færdigheder i vand.
- Opnå forståelse for og accept af angst.
- Udvikle bevidsthed om læreprocessen og erfare de til mange målgrupper overførbare værdier og potentialer, der ligger i arbejdet med vandbasis.
- Opnå bred teoretisk indsigt i basal hydrodynamik.

FÆRDIGHEDER
- Opnå alsidige, praktiske, kropslige erfaringer med bevægelse i vand.
- Demonstrere evne til at udvikle egne bevægelsesmønstre under effektiv udnyttelse af principper for bevægelse i vand.
- Opnå erfaring med brug af multimedier i læringsprocesser.

KOMPETENCE
- Kunne handle igennem tillidsrelateret adfærd, bl.a. i samarbejde med andre.
- Udvikle handlekompetence i relation til såvel reel redningsaktivitet som aktiv deltagelse i praksissituationer med forebyggelse af ulykker i vand som mål.

Formelle krav

Kun for egne studerende optaget på bacheloruddannelsen i idræt.

Bemærkninger

Obligatorisk kursus på bacheloruddannelsen i Idræt.
Kun for egne studerende optaget på bacheloruddannelsen i idræt.

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Studienævn

Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17) og C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Der veksles mellem praktisk/teoretiske oplæg, forelæsninger, øvelser, gruppearbejder og fremlæggelser fra de studerende.

Kapacitet

125

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Litteratur oplyses ved kursusstart i Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 6
Praktiske øvelser 70
Forberedelse 130
Total 206

Eksamen

Prøveform

Løbende bedømmelse
Hvert af de tre studieelementer (boldbasis, kropsbasis og vandbasis) evalueres med en selvstændig karakter, som i hvert studieelement skal være minimum 02, og der udregnes en gennemsnitskarakter for kurset. Karaktererne i de enkelte studieelementer fremgår af et bilag, når kurserne Idrætspraksis og teori 1-6 er bestået.

Desuden gælder et krav om registreret aktiv deltagelse i mindst 80 procent af al undervisning ved hver enkelt selvstændigt evalueret del af fagelementet. Ved aktiv deltagelse forstås: at den studerende indgår i undervisningen ved aktiv handling. Dvs. ved at udføre bevægelser og/eller øvrig deltagelse i den undervisning som foregår, for eksempel ved at undervise, diskutere, analysere, give feed back, coache etc. Hvis kravet om aktiv deltagelse ikke er opfyldt, gives bedømmelsen -3 uanset bedømmelsen af andre delkrav.

Prøvens indhold
* Boldbasis:
Den studerende evalueres på baggrund af praktisk niveau, deløvelser/opgaver og udformning/​fremlæggelse af en opgave i spilkonstruktion samt en spilevalueringsopgave.

* Kropsbasis:
Den studerende evalueres på baggrund af fremlæggelse af musikopgave, deltagelse i udformning og fremlæggelse af den afsluttende performance og en individuel teoretisk opgave.

* Vandbasis med livredning:
Den studerende evalueres på baggrund af teoretiske og praktiske færdigheder demonstreret i undervisningsforløbet samt evnen til at analysere og vurdere egen praksis ved brug af multimedie. Dette eksemplificeres ved analyse og vurdering af rygcrawl og livredningspraksis. Der vil være en praktisk prøve i livredningsfærdighed.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Boldbasis:
Karakteren 12 gives, når den studerende demonstrerer:

 • Evne til i praksis at kunne anvende taktiske forsvars- og angrebshandlinger, der er fælles for boldspil.
 • Evne til at anvende fagets teori og terminologi.
 • Evne til at føre en overbevisnede og velargumenteret evaluering, diskussion og vurdering af et boldbasisspil i relation til spillets formål.
 • Evne til at foretage kvalificeret og teoriunderbygget videreudvikling af et boldbasisspil ved at fremsætte relevante og nyskabende spiljusteringer for at spillet opfylder dets formål på en bedre og mere optimal måde.

Kropsbasis:
Karakteren 12 gives, når den studerende demonstrerer:

 • Evne til at kunne arbejde eksperimenterende og såvel personligt som bevægelsesfagligt udviklende med praksis og selvstændigt reflekterende i forhold til teoretiske begreber og praksisoplevelser.
 • Nærvær, musikalitet, stage presence, ekspressivitet og et højt bevægelsesteknisk niveau i en for kropsbasis relevant kontekst.
 • Stor kropslig kreativitet og tværfaglig indsigt i udviklingen af kropsbasisprojektet.
 • Klar og selvstændigt forankret teoretisk indsigt og nuanceret analyse- og reflektionsevne i den teoretiske del af kropsbasisopgaven.
 • Korrekt anvendelse af referencer såvel obligatoriske som selvstændigt udvalgte

Vandbasis med livredning:
Karakteren 12 gives når den studerende demonstrerer evne til:

 • At svømme 50m med synlig funktionel inddragelse af alle basale elementer i relation til bevægelse i vand. Der fremvises rygcrawl med start og vending.
 • At anvende relevante begreber i forbindelse med beskrivelse og videoanalyse af egen praksis.
 • At vurdere og beskrive udvalgte generelle vandbasiselementers betydning for eget færdighedsniveau og visioner for videre udvikling.
 • At benytte multimedier i forskellige former i læringsprocessen.
 • At gennemføre redningssituationer med overskud, sikkert overblik, synlig anvendelse af funktionel teknik og beroligende adfærd.
 • At formulere relevante mål for den videre udvikling for sig selv og gruppen og anvise enkelte gode råd til processen.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.

Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Delelementer, der allerede er bestået ved en tidligere eksamenstermin kan genafleveres uden genbedømmelse ved reeksamen. Det gælder også eventuelle skriftlige gruppeopgaver, der danner grundlag for en individuel bedømmelse.

Har den studerende ikke tidligere medvirket i gruppeopgave, skal tilsvarende opgave udarbejdes individuelt.

Et opfyldt krav om aktiv deltagelse kan ”genbruges” de første tre eksamensmuligheder efter registreringen.

Er deltagelseskravet ikke opfyldt i et eller flere elementer, skal disse følges og bestås næste gang kurste udbydes.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende