Aerob træning - kredsløb og ilttransport

Kursusindhold

Kursets første del omhandler centrale kredsløbstilpasninger ved fysisk aktivitet og aerob træning. I den næste del gennemgås reguleringsmekanismer for blodgennemstrømning og ilttransport samt effekt af træning på tilpasninger af disse mekanismer. Herunder diskuteres regulering af blodgennemstrømning i begyndelse af arbejde, ved steady-state og ved maksimalt arbejde. Derefter gennemgås regulering af kapillærtilvækst i skeletmuskler med særlig henblik på effekt af træning. Afslutningsvis diskuteres begrænsninger og tilpasninger i maksimal iltoptagelse.

Engelsk titel

Aerobic Training: Effects on the cardiovascular system and oxygen transport

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Humanfysiologi

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse

Viden:

Den studerende skal have kendskab til de forandringer, der forekommer i hjerte, kredsløb og ilttransport ved aerob træning og hvilken fysiologisk betydning disse forandringer har.

Den studerende skal have kendskab til, hvilken sammenhæng der er mellem præstationsevne og forandringer i kredsløb og ilttransport.

Den studerende skal have grundlæggende, dog ikke detaljeret, kendskab til forskellige eksperimentelle modeller som kan bruges til at studere kardiovaskulære parametre og ilttransport.

Færdigheder:

Færdighed i fremlæggelse af videnskabelige artikler og problemstillinger med henblik på evaluering af fysiologisk relevans, studiedesign, resultat og konklusioner.

Kompetencer:

Den studerende skal opnå kompetence i at kritisk analysere videnskabelige artikler og kunne diskutere artiklernes indhold i forhold til anden videnskabelig litteratur.

Forelæsninger og studenterfremlæggelse

Videnskabelige artikler. Oplyses før kursusstart på Absalon.

Humanfysiologi 1. og humanfysiologi - kredsløb og respiration eller tilsvarende kurser.

Valgfrit modul på den Humanfysiologiske kandidatuddannelse.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Mundtlig fremlæggelse á 30 min 10-15 min fremlæggelse med efterfølgende spørgsmål baseret på en videnskabelig artikel med 24-timers forberedelse.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern censur med 2 bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Kriteriebeskrivelse af karakteren 12.

 

 • Eksaminanden har demonstreret en sikker forståelse af kardiovaskulær fysiologi og ilttransport samt effekter af træning på disse parametre.
 • Eksaminanden har opvist en god evne til at forstå sammenhæng mellem forskellige kredsløbsparametre og fysiologisk betydning af forandringer i hjerte, kredsløb og iltransport.
 • Eksaminanden har demonstreret en god evne til at forstå og diskutere sammenhæng mellem præstationsevne og kardiovaskulære forandringer/​ilttransport.
 • Eksaminanden har på en velstruktureret og klar måde fremlagt og kritisk bedømt en videnskabelig artikel med henblik på artiklens fysiologiske relevans, studiets udførende og resultater samt tolkning/diskussion af resultater i forhold til relevante artikler i pensum.
 • Fremlæggelsen ved eksamen fremstår som en helhed.

 

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse
 • 140
 • Eksamen
 • 24
 • Total
 • 206