Idræt og ernæring 1 (T-ernæring1)

Kursusindhold

Modulet indeholder en teoretisk og en praktisk del. Den teoretiske del indeholder almen næringslære. Desuden indgår fysiologiske mekanismer, der ligger til grund for valg af energikilder før, under og efter arbejde samt i forbindelse med træning, den daglige kost, kostens betydning for den fysiske præstationsevne samt kost og sundhed.
I den praktiske del indgår 1 obligatorisk opgave samt 2 obligatoriske øvelser, hvori der arbejdes med kostundersøgelsesmetoder, kostplaner for specifikke målgrupper samt glykæmisk index.

Engelsk titel

Exercise and Nutrition 1 (T-ernæring1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt
Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring

Målbeskrivelse

VIDEN

Den studerende vil tilegne sig viden og forståelse for den fysiologiske sammenhæng mellem kostens betydning for fysisk præstation og sundhed.

FÆRDIGHEDER

Den studerende skal kunne translatere viden til anvendelse og formidling af denne viden.

KOMPETENCER
Den studerende skal kunne fortolke og forklare den opnåede viden og have opnået egen erkendelse i den, gennem kurset erhvervede viden og vil kunne anvende denne Endvidere vil den studerende kunne perspektivere udfra den videnskabelige litteratur.

 

Forelæsninger, diskussionstimer, gruppearbejde, hjemmearbejdsopgaver og laboratorieøvelser. Sidstnævnte vil ligge fordelt ud over ugen.

Størstedelen af undervisningsmaterialet vil være videnskabelige artikler. Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon.

Fysiologi, Arbejdsfysiologi - svarende til Arbejdsfysiologi 1-4 på Bacheloruddannelsen i Idræt, Træningsfysiologi eller tilsvarende.

Valgfrit modul på bacheloruddannelsen i Idræt.
Modulet er en forudsætning for at kunne følge Idræt og Ernæring 2 (kandidatkursus).

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Karakteren er baseret på 2 øvelsesrapporter og 1 opgave. Alle 3 afleveringer skal bestås, for at faget kan bestås. Hvis første aflevering ikke er bestået, er der mulighed for een genaflevering af hver af de 3 afleveringer.
De 3 afleveringer vægter lige meget. Godkendes en enkelt af disse ikke, er kurset ikke bestået.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Karakteren Bestået gives når:

 • Den studerende demonstrerer overblik og forståelse af pensums sammenhæng.
 • Den studerende demonstrerer sikker anvendelse af fagtermer.
 • Den studerende kan skriftligt diskutere sammensatte emner med integrering af fysiologisk og arbejdsfysiologisk viden.
 • Den studerende behersker et sammenhængende og præcist skriftligt sprogbrug i de skriftlige opgaver.
 • Den studerende kan demonstrere overblik over og viden om pensum i de skriftlige opgaver.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Praktiske øvelser
 • 10
 • Projektarbejde
 • 22
 • Forberedelse
 • 146
 • Total
 • 206