Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Idræt og bevægelseskultur (T-Kultur)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Lone Friis Thing (7-6e68766a6b70694270677a75306d7730666d)
AB-Bygningen, Nørre Allé 55, Tlf nr.: 35 32 08 51, E-mail: lfthing@nexs.ku.dk
  • Institut for Idræt og Ernæring
Kursusnummer: NIDA04021U

Engelsk titel

Sport and exercise culture (T-Kultur)

Kursusindhold

Kursets formål er at:

Den studerende skal erhverve faglig indsigt i grundlæggende humanistisk- samfunds videnskabelige begreber og arbejdsmetoder med henblik på forståelse og analyse af idrætsfeltets kulturelle mangfoldighed med fokus på idræt på samfundsniveau.

Målbeskrivelse


Viden: Den studerende kan:

Beskrive begrebsdefinitioner og begrunde deres relevans mellem henholdsvis gymnastik, idræt og sport samt have et kendskab til bevægelseskulturens historiske opkomst.

Identificere problemstillinger knyttet til den danske idrætsdeltagelse, til idrættens organisering og til idrættens funktion på et samfundsmæssigt plan.

Opnå en vis teoretisk forståelse og fortrolighed med basale samfundsfaglige arbejdsmetoder

Skitsere sammenhænge mellem sociologiske faktorer så som køn, alder og social klasse i relation til danskernes idrætsdeltagelse.


Færdigheder:

Den studerende skal kunne anvende basale samfundsfaglige arbejdsmetoder

Skal selvstændigt kunne skrive en akademisk opgave med et idrætsfagligt emne ud fra et humanistisk-samfundsfagligt perspektiv.


Kompetencer:

Være i stand til at anvende og vurdere teoriers anvendelighed i forhold til en idrætsfaglig problemstilling.

Være i stand til at foretage en kritisk analyse af danskernes idrætsdeltagelse i relation til bl.a. sociologiske teori indenfor pensum.
 

Formelle krav

Kun for egne studerende optaget på bacheloruddannelsen i Idræt

Bemærkninger

Modulet er obligatorisk på bacheloruddannelsen i Idræt
Kur for egne studerende optaget på bacheloruddannelsen i Idræt

Tilmelding

Studerende optaget på idrætsuddannelsen pr. 1.9.2015 er automatisk tilmeldt modulet.

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt

Studienævn

Studienævn for Fødevarer, Human ernæring og Idræt

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelsestimer.

Kapacitet

125

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

"Grundbog i idrætssociologi" af Lone Friis Thing og Ulrik Wagner (red.). 2011. Munksgaard Danmark.

"Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser". af Lotte Rienecker; Peter Stray Jørgensen og Signe Skov. 2012. 4. udgave. Samfundslitteratur. 

Supplerende litteratur opgives på Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 28
Praktiske øvelser 28
Forberedelse 70
Projektarbejde 70
Eksamen 10
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering, udarbejdes løbende gennem hele kurset
Skriftlig individuel hjemmeopgave med selvvalgt tema. Maks. 10 sider – 2400 anslag (eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste). Opgavebesvarelsen er baseret på pensum samt relevant litteratur.
Opgaven kan afleveres når som helst i løbet af kurset, dog senest sidste dag i eksamensugen.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Kriteriebeskrivelse af karakteren 12:
Karakteren 12 gives, når:

  • Den studerende udfolder en velorganiseret og velovervejet gennemgang af den relevante idrætsfaglige problemstilling set i et samfundsperspektiv.
  • Den studerende anvender teori.
  • Den studerende demonstrerer evne til at kunne præsentere, analysere og konkludere.
  • Den studerende er diskuterende og perspektiverende i forhold til relevant pensumlitteratur.
  • Opgaven fremstår som en velintegreret helhed.

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. De to obligatoriske øvelsesrapporter skal afleveres og godkendes senest 2 uger inden reeksamen. Godkendte rapporter kan genanvendes.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende