Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Jordbundsressourcer og jordbundens miljøgeokemi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 4
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Per Lennart Ambus (4-74696571446d6b72326f7932686f)
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NGEB10002U

Engelsk titel

Soil Resources and Environmental Geochemistry

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i geokemiske og fysiske forhold og processer i jord og vandige miljøer med henblik på at vurdere konkrete miljøtilstande. Eksempler hentes primært fra Danmark og omfatter emner knyttet til drivhuseffekter, kulstofkredsløb, næringsstoffer, tungmetaller mv.

Målbeskrivelse

Viden:

Jordens bestanddele (mineraler, organisk stof, vand og jordluft), jordfysik (jordens struktur, styrkeegenskaber og erosion), jordvandsfysik (nedsivning), terrestriske fluxe (udvaskning, gasdynamik, opvarmning/nedkøling), jordens biologi, mikrobiologisk stofomsætning, forvitring, jordbundsdannende processer (ionbytning, opløsning, udfældning, redoxprocesser), jordbundstyper (Soil Taxonomy) samt miljørelaterede eksempler (forsuring, fosfortilbageholdelse, nitratomsætning og kulstofbinding).

Færdigheder:
 

  • Forståelse af de væsentlige geokemiske og fysiske forhold i jorden og de forskellige centrale stofstrømme i jordmiljøet (C, N, P, K);
  • Anvende vigtige lovmæssigheder indenfor stoftransport og -omsætning i jordmiljøet, herunder diffusion, konvektion, stofomsætning, temperaturafhængighed og ligevægtsligninger;
  • Forståelse af de vigtigste jordbundsdannede processer samt indsigt i samspil mellem ydre faktorer der påvirker jordmiljøet og de jordbundsdannende processer;
  • Forståelse af forskellige metodiske tilgange til jordbundsanalyser.
     

Kompetencer:

Kombinere komplekse samfundsmæssige og naturvidenskabelig koblinger i centrale stofkredsløb, herunder vurdere:

  - hvordan vi mennesker påvirker disse forhold og stofstrømme,

  - hvorledes ændring i klima og miljø påvirker disse forhold og stofstrømme,

  - samt forholde sig kritisk til data.

Vurdere kvalitet af konkrete jordbunds- og miljøundersøgelser, og anvende denne viden til en konkret diskussion og vurdering af resultater

Formidle og vurdere videnskabelige resultater mundtligt og skriftligt samt anvende litteratur hensigtsmæssigt til både analyse og diskussion.

 

Anbefalede faglige forudsætninger

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.

Bemærkninger

Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde naturgeografi.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Bo Elberling (medunderviser)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen foregår ved øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Kapacitet

25 studerende (1 hold a 25).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se kursushjemmeside på Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Teoretiske øvelser 42
Forberedelse 164
Total 206

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 minutter
Den mundtlige prøve er med 24 timers forberedelse. Den studerende trækker et spørgsmål på baggrund af hvilket der holdes et oplæg og efterfølgende eksamineres i spørgsmål og pensum.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.

Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende