Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Punktbaserede GIS-analyser og -metoder

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Bjarne Fog (2-6468426b6970306d7730666d)
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NGEA09001U

Engelsk titel

Point Based GIS Analyses and Methods

Kursusindhold

Kurset giver en praktisk og teoretisk indføring i interpolation af punktbaserede målinger til flader og analyse af rumlig autokorrelation. Der vil blive taget udgangspunkt i konkrete datasamlinger, men i forbindelse med udarbejdelsen af et projekt sidst i forløbet lægges der op til, at de studerende kan analysere egne data.

Målbeskrivelse

Viden:

Etablering af flader ud fra punktdata vha. forskellige interpolationsmetoder (lineær interpolation, trend surfaces, splines, IDW, kriging mv.).

Kvalitetsvurdering af resultater vs. metoder udtrykt ved middelfejl (mean error mv.).

Etablering af ikke-interpolationsbaserede transformationer af punkter til fladerepræsentationer (Thiesen polygoner/Voronoi diagrammer).

Optimale lagringsmetoder for små og store datamængder.

Beregning af lokale forskelle på tidsserier af beregnede flader.

Beregninger på flader (tværsnit, hældninger/eksponering mv.), rumlig autokorrelation og rumlige mønstre.


Færdigheder:

  • Redegøre for teori for opskalering af punktbaserede data til flader, som repræsenterer et kontinuert fænomen (højdevariationer for en terrænoverflade, temperatur- og nedbørsvariationer o.l.) vha. interpolationsteknikker.
  • Udføre opskalering ved brug af forskellige interpolationsmetoder i et GIS.
  • Udvælge teknikker til visualiseringen af resultaterne
  • Redegøre for samplingsmetoder og samplingstætheder i tilknytning til feltarbejde.
  • Anvende rumlig statistik til at beskrive rumlige fordelinger.

 

Kompetencer:

Analysere og beskrive geodata på punktform med henblik på at etablere flader ud fra punktdata. Afprøve og vælge blandt interpolationsmetoder for at optimere resultatet. Vurdere resultater fra interpolationer både kvantitativt og kvalitativt.

 

Anbefalede faglige forudsætninger

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.

Bemærkninger

Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde geoinformatik.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og IT

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen foregår ved øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Kapacitet

32 studerende (2 hold a 16).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se kursushjemmeside på Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Praktiske øvelser 42
Forberedelse 164
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.

Reeksamen

Genaflevering af skriftlig opgave, 20 minutters mundtlig eksamen. Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende