Palæontologi (Pal)

Kursusindhold

Indføring i evolutionær palæobiologi; overordnede, marine økosystemer igennem Jordens historie; de marine mikroorganismers udvikling fra Kambrium til Kænozoikum; hvirveldyrenes evolution. Der indgår en mindre feltekskursion i kurset (dato aftales senere).

Engelsk titel

Palaeontology (Pal)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geologi-geoscience

Målbeskrivelse

Viden:

 • Indføring i evolutionær palæobiologi
 • overordnede, marine økosystemer igennem Jordens historie
 • de marine mikroorganismers udvikling fra Kambrium til Kænozoikum
 • hvirveldyrenes evolution

Færdigheder:

 • de overordnede principper indenfor den evolutionære palæobiologi for udvalgte grupper af mikrofossiler, invertebrater og hvirveldyr
 • palæontologisk systematik og grundlæggende palæoøkologisk teori og metodologi
 • beskrivelse og klassificering af de centrale grupper af vertebrater og mikrofossiler
 • identificering af vigtige, fossile invertebrater

Kompetencer:

Kursets faglige mål er, at den studerende kan

 • beskrive og genkende de vigtigste grupper inden for vetebratpalæontologi
 • diskutere de vigtigste begivenheder i vertebraternes udvikling
 • forklare vertebraters overordnede fylogenetiske sammenhænge
 • beskrive og diagnosticere de vigtigste mikrofossilgrupper
 • bedømme vigtigste mikroskopiske organismers levevis og udvikling indenfor de enkelte grupper såvel som de fossile økosystemer
 • genkende og forstå palæoøkologien hos de vigtigste, marine invertebratgrupper kendt fra de Kambriske, Palæozoiske og Moderne Faunaer
 • opbygge en simpel palæoøkologisk model ud fra observationer
 • beskrive og fortolke vigtige storskalamønstre og tendenser indenfor livets udvikling i geologisk tid
 • diskutere basale palæoøkologiske og palæobiologiske aspekter af såvel enkeltorganismer som fossile samfund.

Undervisningen foregår ved forelæsninger, teoretiske og praktiske øvelser og en endages-ekskursion.

Der henvises til Absalon.

For at følge kurset anbefales et fagligt niveau svarende til de grundlæggende kurser på 1. studieår på Geologi eller Biologi.

Kurset er et valgfrit studieelement på 2. eller 3. år.

Der må påregnes et gebyr på 100 kr. pr. ekskursions-/feltdag. Skal være betalt inden hver enkelt ekskursionsgang.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Ved den mundtlige prøve trækker den studerende to spørgsmål, hvorefter der eksamineres.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 23
 • Teoretiske øvelser
 • 11
 • Ekskursioner
 • 12
 • Forberedelse
 • 146
 • Praktiske øvelser
 • 14
 • Total
 • 206