Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Videnskabsteori og etik for geografer (VtGeog)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Anders Tversted Silber (7-697b71746a6d7a48716f7636737d366c73)
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NGEA04089U

Engelsk titel

Theory of Science and Ethics for Geography (VtGeog)

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i videnskabsteoretiske og normative etiske positioner med henblik på at identificere videnskabsteoretiske og etiske problemstillinger i forbindelse med geografiske emner. Der lægges vægt på, at den studerende kan anvende det relevante begrebsapparat og argumentere formelt og fagligt korrekt.

Målbeskrivelse

Viden:

Karakterisering af videnskab/ikke-videnskab, empiri, model-teori, hypoteser, formel logik, formel semantik, deduktion, induktion, uformel logik, argumentationsteori, formelle og uformelle fejlslutninger, rationalitet, rationalisme, realisme, kritisk rationalisme, kritisk realisme, antirealisme, empirisme, positivisme, logisk positivisme, falsifikationisme, verifikationsprincippet, paradigmer og paradigmeskift, videnskabelige revolutioner, forskningsprogrammer, ideografisk versus nomotetisk videnskab, induktionisme, induktionsproblemet, covering law, hypotetisk-deduktiv metode, reduktionisme versus niveau-opfattelser og emergens, kausalitet, korrelation, kausale forklaringer, funktionelle og intentionelle forklaringer, inferens til bedste forklaring, socialkonstruktivisme, humanistisk videnskabsteori, normativ etik, konsekventialisme, utilitarisme, non-konsekventialisme, deontologi, intuitionisme, moralsk autonomi, teorier om retfærdighed og moralsk ækvilibrium.

Færdigheder:

  • anvende det basale videnskabsteoretiske og -metodiske begrebsapparat.
  • redegøre for generelle videnskabsteoretiske problemstillinger i faglige tekster.
  • redegøre for skelnen mellem normative udsagn og videnskabelig argumentation.
  • redegøre for normative etiske aspekter af geovidenskabelige problemstillinger.


Kompetencer:

Analysere og vurdere komplekse geografiske problemstillinger ved anvendelse af videnskabsteoretiske og normative etiske teorier.

Anbefalede faglige forudsætninger

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformtik uddannelsens obligatoriske kurser på 1. år.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bachelorudannelsen i geografi og geoinformatik                 Bacheloruddannelsen i datalogi

 

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Kapacitet

110 studerende (5 hold a 22).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se kursushjemmeside på Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 21
Teoretiske øvelser 21
Forberedelse 164
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 minutter
Den skriftlige opgave udarbejdes løbende og afleveres inden eksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Prøven er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

Hjælpemidler

Uden hjælpemidler

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.

Reeksamen

Genaflevering af skriftlig opgave, 20 minutters mundtlig eksamen. Opgaven skal afleveres inden reeksamensugen. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i opgaven og inddrager pensum. Bedømmelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation.

 

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende