Kystprocesser & -morfologi

Kursusindhold

Kursets giver en indføring i samspillet mellem hydrodynamiske processer, sedimenttransport og geomorfologi i det bølgedominerede, kystnære miljø, og dermed en forståelse for forskellige kysttypers udvikling og dynamik.

En central del af kurset er konceptuelle modeller for morfologiens ændring som respons på ændringer i de dominerende processer.

Effekter af eksterne påvirkninger såsom havspejlsændringer og ændringer i bølgeklimaet vil blive gennemgået, ligesåvel som metoder - i form af kystsikring - hvormed konsekvenser af disse påvirkninger kan modvirkes.

Der vil blive afholdt en dagsekskursion til feltlokaliteter langs Nordsjællands Kyst hvor bl.a. effekter af forskellige typer kystindgreb vil blive demonstreret.  

Engelsk titel

Coastal Processes & Coastal Morphology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Målbeskrivelse

Viden:

Kystens morfodynamiske system, eksterne drivere, hydro- og aerodynamiske processer, bølgeteori, strømsystemer, sedimentdynamik og sedimenttransport, kystens morfologi, barrierekyster og klintekyster, havspejlsstigninger, kysterosion, kystforvaltning og -sikring.

Færdigheder:
 

 • Redegøre for og beregne bølgetransformationer fra dybt vand til brændingszonen.
 • Redegøre for de forskellige brændingsinducerede processer i littoralzonen, eksempelvis dannelsen af forskellige typer strømsystemer.
 • Forstå virkningen af de forskellige bølge- og strømtyper på sedimentmobilisering og sedimenttransport.
 • Redegøre for effekten af sedimenttransporten på strandplanets og forstrandens morfologiske udvikling.
 • Redegøre for morfodynamiske feedback processer i kystzonen
 • Klassificere en given kyststrækning efter en konceptuel morfodynamisk model.
 • Redegøre for forskellige kysttypers respons på havspejlsændringer, ændrede stormfrekvenser samt ændringer i sedimentbudgettet.
 • Forstå de positive og negative konsekvenser af forskellige typer kystsikring.
   

Kompetencer:

Vurdere, analysere og udføre beregninger i forbindelse med kystmorfologiske problemstillinger

Undervisningen foregår ved øvelser og en 1-dags ekskursion.

Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
...
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Herunder også PC/Printer, jf. Fakultetets eksamensregler.

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Teoretiske øvelser
 • 35
 • Forberedelse
 • 159
 • Ekskursioner
 • 12
 • Total
 • 206