Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Økonomisk geografi

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 2
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Lars Winther (2-7a854e77757c3c79833c7279)
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: NGEA04058U

Engelsk titel

Economic Geography

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i økonomisk geografis historie og de forskellige forklaringsmodeller der dominerer nutidig by og regional udvikling. Kurset tager udgangspunkt i de dominerende lokaliseringsteorier og diskuterer med afsæt i disse produktionens rumlige lokalisering og hvordan denne påvirkes af innovation og teknologisk udvikling.

På kurset diskuteres også erhvervs- og arbejdskraftens geografi og deres relation til lokal og regional udvikling på den ene side, og globale økonomiske strømninger på den anden.

Målbeskrivelse

Viden:

Produktionens rumlige organisering, lokaliseringsteori, konkurrenceevne, erhvervsgeografi, innovation, arbejdskraft, teknologisk udvikling, by- og regionaludvikling, regulering, socio-økonomiske netværk samt globale økonomiske strømme.
 

Færdigheder:

  • Redegøre for den økonomiske geografis genstandsfelter og grundlæggende forskningstraditioner, og deres anvendelighed i analysen og centrale økonomisk geografiske emner.

  • Forklare, hvordan overordnede mønstre og sammenhænge i verdens økonomiske strømme påvirker og er påvirket af sted og rum, samt de væsentlige teorier og begreber, der knytter sig til dette, for derigennem at kunne analysere, diskutere og vurdere forskellige teoretiske forklaringer.

  • Redegøre for sammenhængen mellem økonomi og politik, herunder betydning af regulering.

  • Redegøre for arbejdskraftens betydning for den geografiske koncentration af økonomisk aktivitet.

  • Forklare forskelle og uligheder i den øgede tendens til regionalisering, herunder nationalstatens økonomiske og politiske rolle.

 

Kompetencer:

Analysere og kritisk vurdere produktions rumlige organisation og reguleringen af økonomiske forhold ud fra centrale økonomiske geografiske teorier og metoder, samt at kunne argumentere for specifikke økonomisk geografiske tilgange på et videnskabeligt niveau.

Anbefalede faglige forudsætninger

For at følge undervisningen anbefales et fagligt niveau svarende til BSc geografi & geoinformatik uddannelsens obligatoriske kurser.

Bemærkninger

Kurset er et i en række af begrænset valgfrie kurser, der giver de studerende mulighed for at tone deres uddannelse i naturgeografi, samfundsgeografi, geoinformatik eller miljøgeografi, i dette tilfælde samfundsgeografi.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Studienævn

Studienævn for Geovidenskaber og Planlægning

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

B
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen foregår ved øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.

Kapacitet

25 studerende (1 hold a 25).

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se kursushjemmeside på Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Teoretiske øvelser 42
Forberedelse 164
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering, 30 timer
Den skriftlige opgave er en 30 timers tag-med-hjem-opgave.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Der henvises til målbeskrivelsen.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.

Reeksamen

Identisk med ordinær eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende