Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Elektrodynamik og bølger (EM2)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Steen Harle Hansen (6-7a73808577805280747b407d8740767d)
 • Niels Bohr Institutet
Kursusnummer: NFYB10005U

Engelsk titel

Electrodynamics and waves (EM2)

Kursusindhold

Kurset bygger videre på Elektromagnetisme (EM1). Hvor EM1 primært gik ud på at opstille de grundlæggende naturlove, og anvende dem på statiske situationer, vil vi i EM2 anvende naturlovene på dynamiske systemer, der ændrer sig i tid, primært simple elektriske kredsløb og elektromagnetiske bølger. Desuden vil der være en generel introduktion til bølger.

Kurset vil også indeholde:
Kirchhoffs love, transienter, vekselstrøm og impedans, Fourier transformation, bølger og interferens, Maxwells ligninger, Poyntings vektor, elektromagnetiske bølger, samt potential beskrivelse af elektrodynamikken og elektrisk dipol stråling, elektrodynamik og relativitetsteori.

Målbeskrivelse

Færdigheder  
Kursets overordnede mål er, at de studerende opnår en grundig forståelse af elektrodynamik og bølger og bliver i stand til at lave en fysisk beskrivelse af relevante systemer, hvor elektrodynamik og bølger optræder. Mere specifikt forventes de studerende at kunne:

 • Opstille og løse Kirchhoffs love for simple lineære elektriske kredsløb. Herunder skal de kunne finde den transiente opførsel af et kredsløb, og løse vekselstrøms kredsløb v.h.a. komplekse impedanser.
 • Bruge Fourier transformation til at løse lineære problemer med en generel tidsafhængighed.
 • Kende bølgeligningen og dens løsninger, samt være i stand til at beskrive interferens mellem bølger.
 • Kunne anvende og argumentere ud fra Maxwells ligninger.
 • Beregne energistrømninger v.h.a. Poyntings vektor.
 • Beskrive signal udbredelse i kabler.
 • Beskrive elektromagnetiske bølger.
 • Anvende potential formuleringen af elektrodynamikken.
 • Benytte matematisk terminologi og symbolsprog i løsninger af opgaver samt kunne diagnosticere egne fejl.
 • Formulere korrekte argumenter for sammenhænge og konsekvenser af kursets indhold klart og utvetydig.

 

VidenI kurset lærer de studerende at beskrive bølger og elektrodynamiske problemer, såsom simple elektriske kredsløb og elektromagnetiske bølger. Et gennemgående træk er fænomener, som svinger i tid. Desuden får de studerende kendskab til generelle fysiske fænomener som resonans og interferens. Endelig øver de studerende at anvende superpositionsprincippet på lineære fysiske problemstillinger.

 

 

 

Kompetencer
Via kurset vil den studerende kunne omsætte tidligere viden om statiske situationer til også at kunne håndtere dynamiske situationer.  Der udvikles rutine i at anvende matematiske værktøjer som f.eks. komplekse tal og Fourier transformation.

 

 

Anbefalede faglige forudsætninger

EM1 - elektromagnetisme eller lignende, samt matematik svarende til pensum på første år.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i de fysiske fag
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it

Studienævn

Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Laboratorieansvarlig: Jörg Helge Müller

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, regneøvelser og laboratorieøvelser.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

David J. Griffiths, Introduction to Electrodynamics, samt noter.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 30
Praktiske øvelser 21
Teoretiske øvelser 20
Vejledning 40
Forberedelse 91
Eksamen 4
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Løbende bedømmelse
Den endelige karakter vægtes således:
Den skriftlige 4-timers prøve, 75%
Den løbende evaluering: 6 afleveringsopgaver, 15% og 6 laboratorietests, 10%.
Der gælder yderligere, at man for at bestå kurset som helhed skal have godkendt 6 obligatoriske lab-øvelser + 1 rapport

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af kriterierne angivet i "målbeskrivelser", med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.

Reeksamen

Reeksamen er skrift prøve. Ved 10 eller færre tilmeldte ændres den til 30 min mundt eksamen uden forberedelse. Der kan ikke ses bort fra krav om eksperimentel deltagelse. Studerende der ikke opfylder kravet skal følge kurset igen. Hvis den studerende har deltaget, men ikke fået godkendt logbøger, kan nye logbøger afleveres senest 2 uger før reeksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende