Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Fysiske Undervisningsforsøg (FUF)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1 og Blok 3
Kurset afholdes to gange i løbet af et studieår.
Niveau Kandidat
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Ian Bearden (7-6c6f6b7c6e6f784a786c7338757f386e75)
Kontaktmail til kurset: fuf@fys.ku.dk
 • Niels Bohr Institutet
Kursusnummer: NFYA10009U

Engelsk titel

Physics Educational Experiments

Kursusindhold

Formål
At give den studerende kendskab til et bredt udsnit af det forsøgsapparatur og de forsøg, som anvendes i fysikundervisningen i gymnasiet og på kurser på tilsvarende niveau, samt kendskab til demonstrationsforsøg på videregående uddannelser. Desuden at sætte den studerende i stand til at kunne udvælge, opstille og udføre en forsøgsrække til illustration af et givet emne eller område af fysikken, samt give en skriftlig og mundtlig gennemgang af helheden. Den studerende skal på alle trin kunne foretage relevante overvejelser over laboratoriesikkerhed.

Indhold
Demonstrationsforsøg, projektforsøg og elevøvelser. Emnekredsen og niveauet er normalt inden for gymnasiets pensum inkl. projekter, større skriftlige opgaver mv. Det er dog også muligt at udnytte kursets store apparaturpark til at fokusere på et mere avanceret emne som f.eks. genskabelse af et vigtigt historisk forsøg, stadig med det sigte at øve demonstrationsfærdigheder. Der afleveres enkeltmandsrapporter med en minimal illustrerende teori på gymnasieplan eller 1. års fysik på universiteterne samt med kritisk stillingtagen til forsøgenes anvendelighed til undervisning og en perspektivering af forsøgene. Der udføres usikkerhedsberegning og fejlanalyse på relevant niveau samt en gennemgang af sikkerhedsaspekter omkring eksperimenterne. Der skal afholdes mindst et foredrag over et aftalt emne med vægten på demonstrationsforsøg. Laboratoriesikkerhed: Ved kursets indledning indgår en lektion omkring laboratoriesikkerhed, herunder forholdsregler ved uheld, ulykker og personskade, brandslukningsmateriel, personlige værnemidler og omgang med elektricitet og radioaktive kilder. Øvrige arbejdsmiljøaspekter bearbejdes løbende i vekselvirkning med vejlederne i forbindelse med de relevante forsøg. Ved anvendelse af stoffer og kemikalier skal de studerende gennemarbejde de pågældende kemikaliebrugsanvisninger.

Målbeskrivelse

Færdigheder
Karakteren 12 gives for den fremragende præstation omfattende væsentlige elementer af nedenstående liste:

 • Der er en sikker og omfattende søgning og anvendelse af støttematerialer, og der skelnes klart mellem centrale og uvæsentlige forsøg.
 • Afprøvningen af forsøg er omfattende og grundig, og der gives dækkende begrundelser for udvælgelsen.
 • Der vises omfattende færdigheder i udførelse af forsøg.
 • Databehandlingen (hvor der er tale om målinger) er grundig med grafer, tabeller mm. anvendt på en for indlæring optimal måde.
 • Sikkerhed og arbejdsmiljø er overalt inddraget og overvejet på en hensigtsmæssig og helt dækkende måde.
 • Rapporten er sammenhængende med fokus på centrale eksperimenter og en hensigtsmæssig efterbehandling af forsøgene, opstilling, sikkerhed mm. Den er letlæselig, klart opstillet og forståelig på gymnasieplan. Der gives dækkende begrundelser for inddragning af forsøgene, og der er redegjort for, hvor i sammenhængen de bruges.
 • Der redegøres for fysikken i emnet på en dækkende, korrekt og relevant måde.
 • Forelæsningen er levende, sammenhængende og klart forståelig. Der anvendes optimal brug af AV hjælpemidler, forsøgene bringes ind i deres rette sammenhæng ud fra opgavestillingen.
 • De demonstrerede forsøg ved eksamen er udvalgt hensigtsmæssigt og er centrale, og de er veludført. Den minimale teoretiske baggrund er velgennemtænkt og støtter på en optimal måde eksperimentet.

 

VidenEfter kurset forventes den aktive studerende at have tilegnet sig kendskab til et bredt udsnit af det forsøgsapparatur og de forsøg, som anvendes i fysikundervisningen i gymnasiet og på kurser på tilsvarende niveau, samt kendskab til demonstrationsforsøg på videregående uddannelser.

Kompetencer   
Den studerende vil have opnået erfaring med at udvælge, opstille og udføre en forsøgsrække til illustration af et givet emne eller område af fysikken, samt med at give en skriftlig og mundtlig gennemgang af helheden. Den studerende vil have lært at foretage relevante overvejelser over laboratoriesikkerhed. Den studerende vil have øvet didaktiske overvejelser over sit eget såvel som andres undervisningsforløb, f.eks. velovervejede valg mellem deduktiv og induktiv læring af konkrete emner og af hensigtsmæssigheden af demonstrationsforsøg contra elevforsøg i den konkrete situation.

 

 

 


 

 

 

Anbefalede faglige forudsætninger

Bachelorfagpakken i fysik eller tilsvarende

Bemærkninger

Restricted elective for the specialisation "Physics".

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

M.Sc. Physics

Studienævn

Studienævn for Fysik, Kemi og Nanoscience

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

1 blok

Skemagruppe

C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Undervisningen er rent eksperimentel og er baseret på, at der i kurset laves en række mindre laboratorieprojekter. Der lægges vægt på selvstændigt, opsøgende initiativ. Studenten finder således bl.a. selv relevante eksperimenter og forsøgsbeskrivelser inden for det aftalte emne. De enkelte projekter afsluttes med rapporter. Desuden udføres et demonstrationsforsøg med publikum og efterkritik. Kurset afsluttes med en rapport og eksamen over et større selvvalgt projekt.

Kapacitet

Kurset er begrænset til 20 deltagere

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Studenten søger selv (under vejledning) materiale og eksperiment beskrivelser, f.eks. på nettet, i lærebøger, i tidligere FUF noter, eller i firmavejledninger for det anvendte apparatur.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Praktiske øvelser 65
Eksamen 0,5
Forberedelse 140,5
Total 206,0

Eksamen

Prøveform

Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 30 min
Er indstilling til eksamen opfyldt, vælger hver student ved kursets afslutning individuelt et eksperimentelt projekt, som vedkommende har arbejdet på i laboratoriet typisk 8-10 gange. Efter kurset afleveres en rapport over indsatsen, og udvalgte eksperiment(er) vises på eksamensdagen efterfulgt af et par spørgsmål. Rapporten plus fremlæggelsen og bevarelsen af spørgsmål gives en samlet karakter.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se Færdigheder

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Reeksamen

Ved næste afholdelse af kurset.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende