Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Marinbiologisk sommerkursus

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Sommer
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Niels Daugbjerg (11-733369667a6c676f6a776c45676e7433707a336970)
 • Biologisk Institut
Kursusnummer: NBIB15001U

Engelsk titel

Marine Biological Summer Course

Kursusindhold

Opbyggelse af et praktisk kendskab til dyrelivet og plantelivet (mikro- og makroalger) i forskellige danske marine biotoper, samt bibringe en forståelse for fordelingsmønstre i relation til de fysiske og kemiske forudsætninger i de pågældende lokaliteter. Det tilstræbes samtidig at bibringe et kendskab til de almindeligste feltmetoder, herunder vha. snorkeldykning at observere dyr og planter i deres naturlige miljø, demonstrere indsamlings- og fangstredskaber samt måle- og analysemetoder til undersøgelse af organismer og kårfaktorer i havet. Endvidere opøves en generel brug af almindelige tilgængelige identifikationsnøgler i bestemmelsen af bundlevende dyr og den fastsiddende vegetation. I kurset indgår endvidere praktiske projekter med mundtlig fremlæggelse af resultater.

Målbeskrivelse

 • At studere marine dyr og planter i tilknytning til deres respektive levesteder.
 • At give den studerende en videre indføring til forskellige vigtige marine organismers diversitet, biologi, kårfaktorer og økologi inden for de udvalgte naturtyper og habitater.
 • At praktisere teoretiske begreber opnået under bacheloruddannelsen, f.eks. fra Organismernes diversitet, Populationsbiologi, Almen økologi og Kemi.
 • At styrke faglige og sociale relationer gennem fælles øvelser og gruppearbejde.


Viden:

 • udpege og identificere almindeligt forekommende dyr og planter i et udvalg af marine biotoper - så vidt muligt i relation til omgivne kårfaktorer
 • beskrive hydrografien i indre danske farvande, bla. på baggrund af CTD målinger
 • beskrive planktonorganismer og mikrobenthos og deres fordeling i hhv. vandsøjlen og sedimentet, herunder deres økologiske rolle


Færdigheder:

 • forklare biotop- og samfundsbegrebet i havet i relation til eksisterende fysiske og biologiske forhold
 • forklare ændringer i biodiversiteten som følge af strøm og salinitet gennem Østersøen og danske farvande
 • forklare fødekæder i havet og deres relationer til havets fiskebestande
 • anvende relevante indsamlingsmetoder og -redskaber (fiskefangstredskaber, bundtagningsudstyr, snorkeldykning)


Kompetencer:

 • diskutere generelle livsstrategier for marine organismer belyst ved udvalgte arters morfologiske, føde- og reproduktionsmæssige karakterer af betydning for den økologiske niche, som de indtager
 • indgå i et gruppeprojekt i forbindelse med projektarbejde
 • arbejde selvstændigt indenfor kursets faglige rammer

Anbefalede faglige forudsætninger

Viden svarende til undervisningen i kurserne Organismernes Diversitet, Populationsbiologi og Almen Økologi forudsættes.

Bemærkninger

De studerende betaler for fortæring under kurset og for ophold i Helsingør. De skal endvidere selv sørge for transport til og fra Marinbiologisk Sektion i Helsingør.

Tilmelding

 

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Studienævn

Studienævn for Biologi og Husdyrvidenskab

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Niels Daugbjerg, Marinbiologisk Sektion, tlf. 35331830, mail: n.daugbjerg@bio.ku.dk og Anders L. Garm, Marinbiologisk Sektion, tlf. 51827004, mail: algarm@bio.ku.dk

Varighed

Skemagruppe

Uge 33 (internatkursus mandag-søndag)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

7 dages internatkursus på Marinbiologisk Sektion i Helsingør.

Kapacitet

16

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Eksamen 0,5
Ekskursioner 26
Forberedelse 98,5
Forelæsninger 15
Praktiske øvelser 46
Projektarbejde 20
Total 206,0

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 30 minutter
Kurset afsluttes med en individuel mundtlig fremlæggelse og diskussion af et praktisk feltprojekt udført i Nivå bugt.

Til den mundtlige prøve, skal den studerende give en individuel mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektarbejdet i Nivå bugt, der inkluderer:
- Indsamling og behandling af prøver fra lokaliteten
- Identifikation af de indsamlede organismer
- Diskussion af kårfaktorernes betydning for udbredelsen af de indsamlede organismer
- Beregninger af relevante indsamlede økologiske data

Bedømmelsesform

bestået/ikke bestået

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.

Reeksamen

Skriftlig aflevering (rapport) baseret på det praktiske feltarbejde udført i Nivå bugt.

Der kan ikke ses bort fra kravet om 80% deltagelse i sommerkurset. Studerende, der ikke opfylder kravet, skal følge kurset igen det kommende studieår.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende