Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Biologiske forsøg: Design og analyse (Bioforsøg)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Søren Christensen (12-77676c766d7778697277697244666d73326f7932686f)
 • Biologisk Institut
Kursusnummer: NBIB10011U

Engelsk titel

Biological Experiments: Design and Analysis (Bioforsøg)

Kursusindhold

Hvis du tænker på eksperimentelt biologisk arbejde i felt eller laboratorium, eller hvis du skal vurdere data til brug i naturforvaltning – så er dette modulet for dig. Ethvert arbejde der kan stå distancen som basis for indgreb i naturen eller som banebrydende nyt forskningsresultat er grundlæggende opbygget af fem faser: (1) Man får en idé til en mulig sammenhæng (2) Man opstiller en testbar hypotese der belyser om sammenhængen gælder (3) man planlægger et forsøg/måleprogram til at teste hypotesen (4) man udfører undersøgelsen og gør resultaterne op (5) man tester sin hypotese mod data og konkluderer.
Gennem tre øvelser med forskellige biologiske problemstillinger bliver du fortrolig med denne arbejdsform og således bedre rustet i dit videre arbejde end nu, hvor du måske kun tænker i at måle ét eller andet og regne gennemsnittet ud – (4) ovenfor. Husk at hvis man ikke stiller nogen spørgsmål får man heller ingen svar, selvom man har en masse tal at regne på!

Kurset har fire dobbeltforelæsninger, hvor de fem faser i eksperimentelt arbejde gennemgås og belyses. I en heldagsøvelse bliver deltagerne fortrolige med brug af variansanalysen; det vigtigste redskab til opgørelse af forsøg inden test af resultaterne mod hypotesen. I kursets 2.-7. uge udføres tre øvelser:
(1) Mikroalgers lystilpasning og lysudnyttelse.
(2) Terrestriske primærproducenter og deres fysiologiske aktivitet i relation til ændret klima.
(3) Nedbrydersamfundets struktur og funktion i menneskepåvirket system.
I den første øvelse opstilles og udføres et forsøg i laboratoriet med algevækst. I anden øvelse bruges en permanent forsøgsopstilling i felten, hvor der manipuleres med indstråling, nedbør og temperatur. Her måles planternes dækningsgrad, refleksion, fotosyntese, stomatal konduktans, plantestress (chlorophyll fluorescens) og jordens fugtighed og temperatur. Tredie øvelse baserer sig på en forskellig sammensætning af jordbundsorganismer som følge af skovdrift. Vi undersøger trætypens indflydelse på jordbundsprocesser og –organisme i bevoksninger, der kan betragtes som et forsøg. Du får derfor prøvet den eksperimentelle arbejdsmetode på forskellige situationer som du senere vil komme ud for.

Målbeskrivelse

Den studerende skal blive fortrolig med den videnskabelige metode og de forskellige faser i arbejdet. Dette spænder fra ideen om et biologisk forhold, over opstilling af testbare hypoteser og planlægning af forsøg, til udførelse af forsøgene, beregninger, statistisk test af hypoteserne og udfærdigelse af rapport med konklusion.

Viden:

 • At planlægge et forsøg inden for en biologisk problemstilling, udføre undersøgelsen, samt drage en konklusion på baggrund af egne data, alt i relation til problemstillingen.
 • Forstå samspillet mellem organisme og miljø under indflydelse af menneskets aktiviteter.
 • Forstå samspillet mellem organisme og miljø fra den enkelte organisme via populationer og samfund til biomer.


Færdigheder:

 • Kan beskrive de forskellige, overordnede videnskabelige metoder (det beskrivende studium, det korrelative studium og det eksperimenterende studium).
 • Kan vurdere eksperimenterende studiers styrker, svagheder, begrænsninger og krav set i forhold til andre videnskabelige metoder.
 • Kan anvende og vurdere udvalgte teknikker, der anvendes i eksperimentelt økologisk arbejde.
 • Kan anvende den videnskabelige metode, omfattende afgrænsning af økologisk problemstilling, formulering af spørgsmål og hypoteser, planlægning og udførelse af forsøg.
 • Kan bruge det mest almindelige statistiske værktøj (ANOVA) til bearbejdning af indsamlede eksperimentelle data.
 • Kan udfærdige en rapport med klar præsentation af problemstilling, hypoteser, metoder, resultater, test af hypotese, diskussion af data og konklusion.
   

Kompetencer:

 • Du kan formulere en biologisk problemstilling og redegøre for dens elementer og de mulige sammenhænge.
 • Du er i stand til at formulere spørgsmål og hypoteser, der kan testes eksperimentelt, hvorved de i princippet kan falsificeres.
 • Du kan planlægge og gennemføre eksperimenter/dataindsamling med de nødvendige replikater som muliggør statistisk databehandling.
 • Du er i stand til at skrive en rapport over undersøgelsen, der indeholder abstrakt, indledning, formål, materialer og metoder, resultater, diskussion og konklusion.
 • Du vil kunne fremlægge undersøgelsens idé, væsentlige resultater og konklusioner og redegøre for svagheder og styrker i undersøgelsen.
 • Med et system-økologisk udgangspunkt være i stand til at analysere systemer fra global skala til jordaggregatet og vandfilmen.

Anbefalede faglige forudsætninger

Kurser svarende til: Almen Økologi, Populationsbiologi og Almen Mikrobiologi

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Studienævn

Studienævn for Biologi og Husdyrvidenskab

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Søren Christensen, Kaj Sand Jensen, Jens Borum, Anders Michelsen, Regin Rønn.

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser.

Kapacitet

48

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 8
Praktiske øvelser 70
Forberedelse 127,67
Eksamen 0,33
Total 206,00

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 minutter uden forberedelse
Man eksamineres individuelt med udgangspunkt i en af de tre rapporter og kursets pensum. Rapporten tæller ikke med i bedømmelsen. Den mundtlige eksamination udgør 100% af karakteren.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 kræves, at man har indgående forståelse for opstilling af hypotese, design af et forsøg til at teste denne, udførelse af statistisk test på opnået datamateriale og konklusion, evt. falcificering af hypotesen. Se målbeskrivelsen.
 

 

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Hvis indstillingskravet ikke er opfyldt, kan det opfyldes inden reeksamenen. Der skal senest 2 uger inden tilmeldingsperioden til reeksamen slutter, afleveres 3 individuelle rapporter.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende