Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Planters Økofysiologi (PlantØkofys)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Helge Ro-Poulsen (7-6b686f6a68757343656c72316e7831676e)
 • Biologisk Institut
 • Institut for Plante- og Miljøvidenskab
 • Statens Naturhistoriske Museum
Kursusnummer: NBIA09044U

Engelsk titel

Ecophysiology of Plants (PlantØkofys)

Kursusindhold

Kurset omhandler planters økofysiologi i både terrestriske og limniske økosystemer, og der lægges vægt på planternes reaktion på og tilpasning til miljøændringer såsom eutrofiering og klima. I undervisningen gennemgås planters lysudnyttelse, fotosyntese og kulstofbalance, vandhusholdning og -transportmekanismer, næringsstofoptagelse og –transport, vækst og regulerings-mekanismer. De forskellige funktioner relateres til strukturen af celler, blad, ledningsvæv, rod, stængel m.v. og der opskaleres fra enkeltplante til økosystem. Der gennemføres eksperimentelle øvelsesgange, mikroskopi-øvelsesgange og diskussionsstimer, hvor der arbejdes med udleveret materiale om funktionelle aspekter og effekter af miljøpåvirkninger. Endvidere afholdes en ekskursion og en havevandring.

Målbeskrivelse

Generelle kompetencemål:

De studerende skal i løbet af kurset tilegne sig grundlæggende viden om planters økofysiologi og sammenhængen mellem planters struktur og funktion. Denne viden skal give en forståelse for planternes samspil med omgivelserne, især hvad angår eutrofiering og klimaændringer. De studerende skal endvidere kunne udføre og vurdere økofysiologiske eksperimenter og identificere plantestrukturer vha lysmikroskopi.

Specifikke kompetencemål:

 • Kan beskrive og forklare lysopfangning og fotosynteseprocesser i kloroplaster samt forklare fotosyntesens afhængighed af lys, temperatur og CO2 og hvilke faktorer der bestemmer CO2-optagelsen.
 • Kan beskrive planternes vandbalance og de regulerende mekanismer for vandtransporten gennem planten fra jorden til atmosfæren.
 • Kan beskrive opbygningen af blade og forklare, hvordan opbygningen hænger sammen med fotosyntese og vandbalance.
 • Kan beskrive planters næringsstofoptagelse i relation til næringsstoftilgængeligheden i jorden og rodens anatomi i relation hertil.
 • Kan beskrive ledningsvævets opbygning i relation til transporten af vand og organiske og uorganiske næringsstoffer.
 • Kan forklare rodens samspil med jordens mikroorganismer, herunder mykorrhiza og nitrogenfikserende bakterieknolde.
 • Kan fremstille anatomiske præparater.
 • Kan forklare planters vækst og klassificere områder i planten, hvor væksten finder sted.
 • Kan diskutere planters reaktion på klimaændringer og kvælstofbelastning på et kvalificeret grundlag.
 • Kan diskutere og kritisere videnskabelige afhandlinger inden for fagets hovedemner og efterfølgende praktisere mundtlig og skriftlig fremlæggelse af resultaterne.


Viden:

Deltagerne vil erhverve en bred viden om planters økofysiologi i både terrestriske og limniske økosystemer, og der lægges vægt på planternes reaktion på og tilpasning til miljøændringer såsom eutrofiering og klima. I undervisningen gennemgås planters lysudnyttelse, fotosyntese og kulstofbalance, vandhusholdning og -transportmekanismer, næringsstofoptagelse og –transport, vækst og regulerings-mekanismer. De forskellige funktioner relateres til strukturen af celler, blad, ledningsvæv, rod, stængel m.v. og der opskaleres fra enkeltplante til økosystem. Der gennemføres eksperimentelle øvelsesgange, mikroskopi-øvelsesgange og diskussionsstimer, hvor der arbejdes med udleveret materiale om funktionelle aspekter og effekter af miljøpåvirkninger.

Færdigheder:

De studerende skal i løbet af kurset tilegne sig grundlæggende viden om planters økofysiologi og sammenhængen mellem planters struktur og funktion, samt hvordan man bærer sig ad med at undersøge og måle dette. De studerende vil i denne sammenhæng erhverve erfaring med at udføre og vurdere økofysiologiske eksperimenter og identificere plantestrukturer vha lysmikroskopi. Denne viden skal give en forståelse for planternes samspil med omgivelserne, især hvad angår eutrofiering og klimaændringer, med henblik på senere arbejde med planter eller beskæftigelse indenfor formidling og undervisning. Der vil i undervisningen blive inddraget "anvendt økofysiologi" i relation til kommerciel planteproduktion, for at danne basis for tværfaglighed.

Kompetencer:

Kurset vil sætte deltagerne istand til at kunne diskutere planters reaktion på f.eks. klimaændringer og kvælstofbelastning på et kvalificeret grundlag. Inddragelsen af kommerciel planteproduktion vil danne basis for tværfaglighed i relation til landbrug, gartneri og skovbrug.
Endvidere vil deltagerne blive øvet i at diskutere og kritisere videnskabelige afhandlinger inden for fagets hovedemner og efterfølgende praktisere mundtlig og skriftlig fremlæggelse af resultaterne.

Anbefalede faglige forudsætninger

Kurser svarende til: Organismernes diversitet, Kemi, Almen Biokemi og Almen Økologi.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddanenlsen i biologi

Studienævn

Studienævn for Biologi og Husdyrvidenskab

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Helge Ro-Poulsen (BIO), Anders Michelsen (BIO), Jette Dahl Møller (SNM), Kaj Sand-Jensen (BIO) og Eva Rosenqvist (PLEN).

Varighed

1 blok

Skemagruppe

C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser fordelt på praktiske øvelser, mikroskopi-øvelser og diskussionstimer
2 ugers projektarbejde over udleveret originalartikel.

Kapacitet

30

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 24
Praktiske øvelser 15
Projektarbejde 30
Eksamen 4
Ekskursioner 10
Forberedelse 105
Kollokvier 6
Teoretiske øvelser 12
Total 206

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Mundtlig prøve, 25 min.
I de sidste undervisningsuger skriver 2-3 studerende sammen en projektrapport over en udleveret originalafhandling. De studerende skal individuelt fremlægge rapporten mundtligt, og der foretages en individuel bedømmelse af fremlæggelsen. Fremlæggelsen varer 10 minutter efterfulgt af 15 minutters eksamination.

Den studerende får én samlet karakter, og heri tæller den skriftlige eksamen 2/3 og fremlæggelsen af projektet 1/3. Begge prøver skal aflægges i samme eksamensperiode.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12, skal den studerende kunne:

 • beskrive og forklare lysopfangning og fotosynteseprocesser i kloroplaster samt forklare fotosyntesens afhængighed af lys, temperatur og CO2 og hvilke faktorer der bestemmer CO2-optagelsen.
 • beskrive planternes vandbalance og de regulerende mekanismer for vandtransporten gennem planten fra jorden til atmosfæren.
 • beskrive opbygningen af blade og forklare, hvordan opbygningen hænger sammen med fotosyntese og vandbalance.
 • beskrive planters næringsstofoptagelse i relation til næringsstoftilgængeligheden i jorden og rodens anatomi i relation hertil.
 • beskrive ledningsvævets opbygning i relation til transporten af vand og organiske og uorganiske næringsstoffer.
 • forklare rodens samspil med jordens mikroorganismer, herunder mykorrhiza og nitrogenfikserende bakterieknolde.
 • forklare planters vækst og klassificere områder i planten, hvor væksten finder sted.

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Reeksamen

30 minutter mundtlig eksamen uden forberedelse og uden hjælpemidler.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende