Danske naturtyper, økologi og karakteristik

Kursusindhold

En indføring i de danske terrestriske naturtyper og deres forudsætninger. Metoder til beskrivelse og karakteristik af de forskellige naturtyper, herunder anvendelsen af forskellige organismegrupper (f.eks. planter, svampe, biller) samt vegetationsstruktur, dødt ved og jordbundsforhold som indikatorer.

Engelsk titel

Danish Habitats, Ecology and Characteristics

Uddannelse

MSc Programme in Biology

Målbeskrivelse

At give de studerende en oversigt over danske terrestriske naturtyper, disses økologi og de organismer, der karakteriserer dem (planter, dyr, svampe). At indøve lokalitetsbeskrivelse og -karakteristik under anvendelse af væsentlige økologiske parametre og ved hjælp af relevante organismegrupper.

Efter kurset kan den studerende:

Viden:

 • Definere de vigtigste danske naturtyper, og redegøre for deres opståen (historie).
 • Genkende de vigtigste danske naturtyper ud fra deres organismesammensætning (planter, dyr, svampe)


Færdigheder:

 • Udpege, hvilke taxa der er relevante for karakterisering af en given naturtype.
 • Identificere/anvende relevant bestemmelseslitteratur til at bestemme relevante taxa, oftest til arts-niveau.


Kompetencer:

 • Formidle basale funktionelle/økologiske aspekter af de vigtigste danske naturtyper.

Forelæsninger, diskussionstimer og projektarbejde i 7 uger.

Det er en fordel at have fulgt kurset Organismernes diversitet eller tilsvarende.

Der er et gebyr forbundet med kurset. De studerende betaler selv for mad og drikke.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 1 time med opsyn.
Mundtlig prøve, 20 minutter
Løbende bedømmelse baseret på konkrete lokaliteter på feltkurset (vægter 20%). Mundtlig eksamen baseret på de afleverede rapporter over projektarbejdet, der er udført i Københavnsområdet (vægter 40%). Skriftlig eksamination (1 time) (vægter 40%).

Alle delprøver skal bestås separat, men ikke nødvendigvis i den samme eksamensperiode.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere.
Kriterier for bedømmelse

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af de under ”Målbeskrivelser” beskrevne mål.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Ekskursioner
 • 37
 • Projektarbejde
 • 153,5
 • Eksamen
 • 1,5
 • Total
 • 206,0