Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Zoofysiologi (Zoofys)

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 4
Niveau Bachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Nadja Møbjerg (8-7877796c746f7c714a6c737938757f386e75)
 • Biologisk Institut
Kursusnummer: NBIA04054U

Engelsk titel

Zoophysiology (Zoofys)

Kursusindhold

Undervisningen er tematisk, og med udgangspunkt i tilpasning til akvatiske og terrestriske miljøer belyses et udvalg af følgende emner: homeostase, energistofskifte, fødeoptagelse og bevægelse, osmoregulering og ekskretion, respiration og kredsløb, døgnrytmer, estivering og hibernering.

Målbeskrivelse

Viden:

Den studerende vil kunne forstå og reflektere over begreberne og mekanismerne bag fysiologisk adaptation og akklimatisering på genom-, celle- og organniveau. Endvidere vil den studerende kunne foreslå eksperimentelle protokoller til belysning af zoofysiologiske problemstillinger.

Færdigheder:

Den studerende vil kunne udføre zoofysiologisk relevante beregninger og eksperimenter samt skriftligt og mundtligt kunne forklare og diskutere mekanismerne bag fysiologiske adaptationer og fysiologisk akklimatisering på genom-, celle- og organniveau.

Kompetencer:

Den studerende vil kunne vurdere betydningen af cellulære mekanismer for fysiologiske adaptationer og fysiologisk akklimatisering på genom-, celle- og organniveau, samt diskutere betydningen af adaptationer og akklimatisering i dyreverdenen. Endvidere vil den studerende gennem de opnåede færdigheder kunne planlægge og udføre zoologisk relevante eksperimenter.

Anbefalede faglige forudsætninger

Kurser svarende til: Kemi (KemiBio), Matematik/Statistik, Almen biokemi, Almen Cellebiologi og Menneskets fysiologi eller tilsvarende kurser.

Tilmelding

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi

Studienævn

Studienævn for Biologi og Husdyrvidenskab

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Morten Schiøtt, Carsten Juel, Henriette Pilegaard og Nadja Møbjerg.

Varighed

1 blok

Skemagruppe

A (tirs 8-12 + tors 8-17)
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, praktiske øvelser og databehandling.

Kapacitet

75

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Se Absalon.

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Eksamen 1
Forberedelse 144
Forelæsninger 21
Praktiske øvelser 28
Teoretiske øvelser 12
Total 206

Eksamen

Prøveform

Mundtlig prøve, 20 minutter og 20 minutters forberedelse
---

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 • Beskrive en eukaryot celles strukturelle og funktionelle opbygning og relatere funktion til opbygning
 • Skelne mellem aktiv transport, passiv transport/diffusion, co-transport og counter-transport
 • Redegøre kvantitativt for fysisk-kemiske mekanismer, der opretholder ion-gradienter over cellers plasmamembran og vurdere disse gradienters betydning på celle- og organismeniveau
 • Anvende det matematiske udtryk for Michaelis-Menten kinetik, udlede kinetiske konstanter fra en forelagt proces med mætningskinetik, og vurdere konstanternes fysiologiske betydning
 • Forklare og give eksempler på begreberne: thermodynamisk ligevægt, elektrokemisk potentiale, steady state, homeostase og feed-back regulering
 • Beskrive opbygningen af de i pensum omtalte makromolekyler og deres cellulære regulering og funktion på celle og organniveau
 • Beskrive kvalitativt de af følgende fysiologiske emner, der indgår i pensum: energistofskifte, fødeoptagelse, bevægelse, metamorfose, osmoregulering, ekskretion, respiration og kredsløb
 • Relatere døgnrytmer, cryptobiosis, estivering og hibernering til skiftende ydre miljø og beskrive energistofskiftets tilpasning på organ og celleniveau
 • Skelne mellem begreberne fysiologisk adaptation og fysiologisk akklimatisering
 • Analysere fysiologisk adaptation og akklimatisering på genom, celle- og organismeniveau
 • Med eksempler på akvatiske og terrestriske organismer kunne vurdere arters tilpasning til miljøets fysisk-kemiske forhold
 • Med udleveret figurmateriale visende graf og/eller med anatomisk og ultrastrukturel information forklare og analysere et organs eller organismes fysiologiske reaktioner på givne ydre påvirkninger i laboratoriet eller i det naturlige miljø

Censurform

Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere

Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende