Almen Økologi (Økologi)

Kursusindhold

I løbet af kurset behandles en række emner:

 • Puljer og processer i naturen
 • Primærproduktion
 • Sekundærproduktion
 • Nedbrydning
 • Stofkredsløb
 • Succession
 • Klima og biomer
 • Karakteristik af terrestriske og akvatiske økosystemer
Engelsk titel

General Ecology (Økologi)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i biologi
Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it

Målbeskrivelse

Viden:

Efter kurset forventes den studerende at have et bredt kendskab til:

 • det terrestriske, det limniske og det marine miljø
 • det kvalitative og kvantitative samspil mellem organismerne og det omgivende miljø


Færdigheder:

Efter kurset forventes den studerende at kunne:

 • benytte udvalgte økologiske fagudtryk og begreber.
 • beskrive udvalgte processer i økosystemer og de organismegrupper, der formidler dem, samt forklare de processer, som organismegrupperne formidler.
 • beskrive energipuljer og -strømme i økosystemer, og kunne vurdere deres kvantitative betydning.
 • beskrive udvalgte puljer og strømme af C, N og P i økosystemer.
 • foretage beregninger af puljer og strømme med benyttelse af korrekte enheder.
 • analysere sammenhængen i komplekse økologiske problemstillinger.
 • beskrive de mekanismer, der regulerer økosystemprocesserne.
 • forudse og beregne konsekvenser for organismepuljer og stofstrømme af ændringer i abiotiske og biotiske forhold.
 • sætte økologiske problemstillinger i relation til samfundets forvaltning af naturen og dens ressourcer.
 • karakterisere og sammenligne udvalgte limniske, marine og terrestriske økosystemer i forskellige klimazoner.
 • søge information om økologisk relevante teknikker og metoder, som ligger uden for anbefalet læsning.


Mod slutningen af kurset laves gruppeprojekter, hvis afrapportering forventes at vise, at den studerende kan:

 • inddrage og syntetisere viden, der er erhvervet under kursets basisdel.
 • relatere egne data til gængse teorier.
 • gennemføre et projekt, hvor det fx er nødvendigt at supplere med viden udover den, der er erhvervet gennem undervisningen.
 • foretage en selvstændig behandling og tolkning af data.
 • udarbejde en veldisponeret projektrapport, fx ved anvendelse af:
  a) Indholdsfortegnelse
  b) Indledning - hypotese/mål
  c) Arbejdsbeskrivelse (litteratur, interviews, besigtigelser m.m.)
  d) Resultater
  e) Diskussion og konklusioner
  f) Referencer
  g) Evt. bilag
 • skrive rapporten på et forståeligt og korrekt dansk


Kompetencer:

Efter kurset forventes den studerende at have erhvervet følgende kompetencer:

 • at kunne forudse og beregne konsekvenser for organismepuljer og stofstrømme af ændringer i abiotiske og biotiske forhold
 • at kunne sætte økologiske problemstillinger i relation til samfundets forvaltning af naturen og dens ressourcer
 • at kunne karakterisere og sammenligne udvalgte limniske, marine og terrestriske økosystemer i forskellige klimazoner
 • at kunne analysere sammenhængen i komplekse økologiske problemstillinger

Undervisningen er sammensat af forelæsninger, praktiske laboratorieøvelser, beregnings-øvelser og diskussion og gruppeprojekter.

I de første seks uger er der to forelæsninger (á 1-2 timer) og to øvelsesgange (á 2-3 timer) pr. uge. I den syvende uge laves et akvatisk eller terrestrisk projekt, hvortil der knyttes felt- og laboratoriearbejde

Undervisningen i projektugen er obligatorisk. Hermed menes at man skal være til 100 % af undervisningen i projektugen svarende til ca. 8 timer på feltdagen samt 5 timer til databehandling på resten af ugen.

ECTS
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Den skriftlige prøve er udformet som en multiple choice prøve.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Computer, lommeregner – dog ikke med internet eller anden netværksadgang - bøger, noter mv.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

I faget Almen Økologi gives karakteren 12 hvis den studerende under den skriftlige eksamen kan:

 • benytte udvalgte økologiske fagudtryk og begreber
 • beskrive udvalgte processer i økosystemer og de organismegrupper, der formidler dem, samt forklare de processer, som organismegrupperne formidler
 • beskrive energipuljer og -strømme i økosystemer, og kunne vurdere deres kvantitative betydning
 • beskrive udvalgte puljer og strømme af C, N og P i økosystemer
 • foretage beregninger af puljer og strømme med benyttelse af korrekte enheder
 • analysere sammenhængen i komplekse økologiske problemstillinger
 • beskrive de mekanismer, der regulerer økosystemprocesserne
 • forudse og beregne konsekvenser for organismepuljer og stofstrømme af ændringer i abiotiske og biotiske forhold
 • sætte økologiske problemstillinger i relation til samfundets forvaltning af naturen og dens ressourcer
 • karakterisere og sammenligne udvalgte limniske, marine og terrestriske økosystemer i forskellige klimazoner
   

med ingen eller kun få uvæsentlige mangler.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 18
 • Praktiske øvelser
 • 46
 • Projektarbejde
 • 30
 • Forberedelse
 • 108
 • Eksamen
 • 4
 • Total
 • 206