Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Planter og plantevækst i byen

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 3 og Blok 4
Niveau Professionsbachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
 • Oliver Bühler (3-77746a48716f7636737d366c73)
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: LSLS10108U

Engelsk titel

Plants and plant growth in urban areas

Kursusindhold

Kurset arbejder med følgende overordnede emner:

Planter:

 • Grundlæggende systematik, morfologi, anatomi og fysiologi
 • Plantekendskab med vægt på kultiverede såvel som naturligt hjemmehørende arter og sorter
 • Vedplanter i vintertilstand
 • Planteproduktion og plantekvalitet
 • Forudsætninger for bæredygtig planteanvendelse i urbane områder
 • Hyppigt anvendte skovtræarters krav til vækstvilkår og anvendelse

 

Vækstfaktorer jord, vand og klima:

 • Basal jordfysik: Jordens tekstur og struktur, vand i jorden
 • Basal jordkemi: Næringsstoffer, pH
 • Basal jordbiologi: Jordliv, organisk materie, mykhorizza,
 • Menneskeskabte jordtyper og substrater.
 • Klima: Stråling, temperatur,
 • Vækstbetingelser i byen, herunder vejsalt, tørke, jordkomprimering og byens klima
 • Naturlige processer i træbevoksede områder - succession, konkurrence og kredsløb

 

Kursets formål er at give studerende på bachelor-niveau en introduktion til de naturvidenskabelige principper bag planteanvendelsen i urbane områder. Kurset fokuserer på plantemateriale og vækstfaktorer, herunder jord, vand, klima og disse faktorers interaktion. De studerende sættes i stand til at analysere en given vækstsituation og tilegner sig sprog, viden og redskaber til løsningsorienteret at kunne diskutere og vurdere muligheder i forhold til plantevalg og modificering af vækstbetingelser. Kurset forsyner de studerende med grundviden, som er forudsætning for optimalt udbytte af efterfølgende moduler som mere specifikt behandler anlæg, drift og pleje af byens grønne områder. 

Målbeskrivelse

Kursets mål omfatter, at den studerende kan:

Viden

 • Identificere og redegøre for et grundlæggende plantesortiment
 • Overskue et relevant plantesortiment i forhold til dets anvendelse og udvikling i byens rum
 • Redegøre for gældende normer for plantekvalitet
 • Redegøre for overordnede produktionsforløb af vigtige plantegrupper
 • Beskrive basale plantebiologiske sammenhæng og principper
 • Beskrive jordbundens komponenter og deres betydning for jordbundens kemi og fysik
 • Redegøre for grundtræk af naturlige og menneskabte stoffers kredsløb i urbane områder
 • Redegøre for relevante plantebiologiske, jordbundsfysiske og –kemiske forhold i byen
 • Redegøre for de basale klimafaktorer stråling, temperatur, luftfugtighed, nedbør og vind og deres betydning for plantevækst
 • Forstå urbane arealanvendelses indflydelse på lokale vækstforhold
 • Viden om naturlige processer i træbevoksede områder - succession, konkurrence og kredsløb

 

Færdigheder

 • Anvende botanisk nomenklatur og terminologi i en professionel kontekst
 • Identificere vedplanter i vintertilstand
 • Anvende relevante ressourcer og værktøjer i forhold til valg af planter og foretage et til vækstforholdene passende plantevalg
 • Vurdere planters kvalitet i henhold til gældende normer
 • Vurdere og diskutere urbane områders komplekse vækstforhold og interaktionen mellem ydre vækstfaktorer, planten og plantevækst
 • Udføre eller rekvirere relevante felt- og laboratorieundersøgelser med henblik på at beskrive lokale vækstforhold
 • Tolke relevante analytiske resultater til at vurdere jordmaterialer og substrater som grundlag for grønne anlæg i byer
 • Modificere specifikke vækstbetingelser på voksestedet – for eksempel i arbejdet med jordforhold, vanding eller gødskning

 

Kompetencer

 • Diskutere betydningen af plantematerial, vækstforhold i en produktionsmæssig og/eller miljømæssig sammenhæng med relevante samarbejdspartnere i en kompleks professionel kontekst
 • Overføre og anvende fagområdernes teorier og metoder i løsningen af faglige problemstillinger om planlægning, projektering, anlæg, drift og udvikling af byens grønne områder.
 • Tilegne sig, vurdere og anvende forskningsbaseret viden i løsningen af profesionelle problemstillinger 

Bemærkninger

Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.

Tilmelding

Er du ikke indskrevet på en professionsbacheloruddannelse kontakt pcj@ign.ku.dk

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Have- og parkingeniør

Studienævn

Professionsbachelorstudienævn SCIENCE

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Varighed

2 blokke

Skemagruppe

C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppearbejde, øvelser, felt- og laboratoriearbejde, selvstudie, ekskursioner og virksomhedsbesøg.

Kapacitet

Ingen begrænsning

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 100
Praktiske øvelser 45
Teoretiske øvelser 40
Ekskursioner 80
Projektarbejde 20
Undervisningsforberedelse 80
Eksamensforberedelse 43
Eksamen 4
Total 412

Eksamen (Eksamen)

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
De studerende vil blive vurderet i forhold til målbeskrivelsen i en skriftlig eksamen.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Jf. målbeskrivelse

Censurform

Ekstern censur

Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

 

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende