Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Skov- og landskabsforståelse

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Blok 1 og Blok 2
Niveau Professionsbachelor
ECTS 15 ECTS
Kursusansvarlig
 • Kirsten Carlsen (6-64666d39363a42636e776f706b306d7730666d)
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: LSLS10100U

Engelsk titel

Forestry and landscape management basics

Kursusindhold

Kursusindhold

 • Geologi og landskabsdannelse

 • Jordbundslære

 • Stofkredsløb

 • Planteanatomi og fysiologi 

 • Træets vækst og tilvækst

 • Vedplanter i sommer- og vintertilstand

 

Viden

 • Forståelse for istidslandskabet og landskabsdannelsen i Danmark

 • Viden om jordbundens sammensætning og de jordbundsdannende processer

 • Forståelse for de sammenhænge, som kendetegner hhv N-, P-, C- og vandkredsløbet

 • Viden om plantefysiologiske sammenhænge inkl. træets vækst og tilvækst

 • Viden om planteanatomiske sammenhænge inkl. veddets opbygning og egenskaber

 • Viden om til de sommer- og vinterbotaniske kendetegn for almindeligt forekommende vedplanter i Danmark

 • Viden om naturlig udbredelse for de mest almindeligt forekommende vedplanter i Danmark og kendskab til deres proveniensforhold

 • Viden om til de mest almindeligt forekommende vedplanters krav til voksested

 

Færdigheder

 • Analysere centrale landskabselementers opbygning og dannelse

 • Udtage nødvendige kvalitative jordprøver med vægt på jordens struktur, tekstur, luft/vandforhold, næringsbindende evne, jordbundsprofil og jordbundsdannende processer

 • Redegøre for jordbundssammensætnings betydning for planternes vækstvilkår

 • Redegøre for de plantefysiologiske faktorer, som er betydende for træets vækst og tilvækst

 • Redegøre for de planteanatomiske faktorer, som er betydende for veddets opbygning og egenskaber

 • Bestemme og morfologisk beskrive almindeligt forekommende vedplanter i Danmark i sommer- og vintertilstand

 • Redegøre for almindeligt forekommende vedplanters oprindelse, udbredelse og krav til vækstvilkår
   

Kompetencer

 • Anvende viden om hvordan landskabets dannelse og jordbundens processer har betydning, når der skal tages beslutninger omkring natur- og arealforvaltningen i det åbne land og i skoven

 • Anvende færdigheder i artsbestemmelse af almindeligt forekommende vedplanter når der skal tages beslutninger omkring natur- og arealforvaltningen i det åbne land og i skoven 

 • Anvende viden om plantefysiologiens betydning for plantevækst i forbindelse med løsning af forskellige typer opgaver i skoven og i det åbne land

 • Anvende kendskab til almindeligt forekommende vedplanter, morfologi, krav til vækstvilkår, udbredelse og anvendelse i forbindelse med løsning af forskellige typer opgaver i skoven og i det åbne land

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse

Kurset har til formål at give et naturfagligt grundlag, som kan bringes i anvendelse i forbindelse med skovdyrkning og i forbindelse med natur- og landskabspleje

Formelle krav

Rettidig aflevering og godkendelse af obligatoriske kursusopgaver er et krav for at blive indstillet til eksamen

Bemærkninger

Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg

Tilmelding

Er du ikke indskrevet på professionsbacheloruddannelse kontakt pcj@ign.ku.dk

Som meritstuderende - klik her!

Som enkeltfags-studerende (efter- og videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Studienævn

Professionsbachelorstudienævn SCIENCE

Underviser

Kirsten Carlsen
Jane Kongstad Nielsen
Rasmus Halfdan Jørgensen

Varighed

2 blokke

Skemagruppe

C
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning/​forelæsning. Gruppearbejde: øvelser og feltarbejde. Selvstudie og ekskursioner

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Nærmere oplysninger ved henvendelse til den kursusansvarlige underviser

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 54
Praktiske øvelser 50
Ekskursioner 60
Projektarbejde 30
Forberedelse 214
Total 408

Eksamen

Prøveform

Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Der vil blive eksamineret i de emner, som er blevet gennemgået i løbet af kurset, og som er afspejlet i den foreliggende pensumliste.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

Censurform

Ekstern censur

Eksamensperiode

Eksamensugen efter blok 2

Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende