Skov- og landskabsforståelse

Kursusindhold

Kursusindhold

 • Geologi og landskabsdannelse

 • Jordbundslære

 • Stofkredsløb

 • Planteanatomi og fysiologi 

 • Træets vækst og tilvækst

 • Vedplanter i sommer- og vintertilstand

 

Viden

 • Forståelse for istidslandskabet og landskabsdannelsen i Danmark

 • Viden om jordbundens sammensætning og de jordbundsdannende processer

 • Forståelse for de sammenhænge, som kendetegner hhv N-, P-, C- og vandkredsløbet

 • Viden om plantefysiologiske sammenhænge inkl. træets vækst og tilvækst

 • Viden om planteanatomiske sammenhænge inkl. veddets opbygning og egenskaber

 • Viden om til de sommer- og vinterbotaniske kendetegn for almindeligt forekommende vedplanter i Danmark

 • Viden om naturlig udbredelse for de mest almindeligt forekommende vedplanter i Danmark og kendskab til deres proveniensforhold

 • Viden om til de mest almindeligt forekommende vedplanters krav til voksested

 

Færdigheder

 • Analysere centrale landskabselementers opbygning og dannelse

 • Udtage nødvendige kvalitative jordprøver med vægt på jordens struktur, tekstur, luft/vandforhold, næringsbindende evne, jordbundsprofil og jordbundsdannende processer

 • Redegøre for jordbundssammensætnings betydning for planternes vækstvilkår

 • Redegøre for de plantefysiologiske faktorer, som er betydende for træets vækst og tilvækst

 • Redegøre for de planteanatomiske faktorer, som er betydende for veddets opbygning og egenskaber

 • Bestemme og morfologisk beskrive almindeligt forekommende vedplanter i Danmark i sommer- og vintertilstand

 • Redegøre for almindeligt forekommende vedplanters oprindelse, udbredelse og krav til vækstvilkår
   

Kompetencer

 • Anvende viden om hvordan landskabets dannelse og jordbundens processer har betydning, når der skal tages beslutninger omkring natur- og arealforvaltningen i det åbne land og i skoven

 • Anvende færdigheder i artsbestemmelse af almindeligt forekommende vedplanter når der skal tages beslutninger omkring natur- og arealforvaltningen i det åbne land og i skoven 

 • Anvende viden om plantefysiologiens betydning for plantevækst i forbindelse med løsning af forskellige typer opgaver i skoven og i det åbne land

 • Anvende kendskab til almindeligt forekommende vedplanter, morfologi, krav til vækstvilkår, udbredelse og anvendelse i forbindelse med løsning af forskellige typer opgaver i skoven og i det åbne land

Engelsk titel

Forestry and landscape management basics

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Målbeskrivelse

Målbeskrivelse

Kurset har til formål at give et naturfagligt grundlag, som kan bringes i anvendelse i forbindelse med skovdyrkning og i forbindelse med natur- og landskabspleje

Holdundervisning/​forelæsning. Gruppearbejde: øvelser og feltarbejde. Selvstudie og ekskursioner

Nærmere oplysninger ved henvendelse til den kursusansvarlige underviser

Rettidig aflevering og godkendelse af obligatoriske kursusopgaver er et krav for at blive indstillet til eksamen

Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Der vil blive eksamineret i de emner, som er blevet gennemgået i løbet af kurset, og som er afspejlet i den foreliggende pensumliste.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 54
 • Praktiske øvelser
 • 50
 • Ekskursioner
 • 60
 • Projektarbejde
 • 30
 • Forberedelse
 • 214
 • Total
 • 408