Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

§3 i praksis - Naturbeskyttelsesloven

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Sommer
Niveau Professionsbachelor
ECTS 5 ECTS
Kursusansvarlig
 • Jane Kongstad Nielsen (4-7172767747706e7535727c356b72)
 • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: LSLS10093U

Engelsk titel

Practical registration of §3 (nature protection legislation)

Kursusindhold

 • Naturtyper og karakterarter
 • Plantebestemmelse
 • §3 registrering i teori og praksis
 • Lovgivning og administration
 • Natur- og Miljøklagenævnets praksis

Målbeskrivelse

Formålet med kurset er, at de studerende opnår den viden og de kompetencer, der skal til for at varetage arbejdsopgaver i kommunerne og hos statslige myndigheder relateret til naturbeskyttelseslovens §3.

Efter kurset kan de studerende

 • Afgøre om et areal er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3 eller ej.
 • Opdate §3 registreringen
 • Behandle en dispensationsansøgning
 • Håndhæve §3-beskyttelsen ved overtrædelser


På kurset tilegner de studerende sig den nødvendige viden, opøver de nødvendige færdigheder og udvikler de nødvendige kompetencer som beskrevet nedenfor.

Viden:

 • Indsigt i naturtypernes økologi og økologiske funktioner
 • Fortrolig med naturbeskyttelsesloven og naturtypebekendtgørelsens bestemmelser vedrørende beskyttet natur.
 • Grundlæggende viden om karakterarterne for moser, enge, strandenge, strandsumpe, heder, overdrev, søer og vandløb.
 • Fortrolig med den statslige og kommunale §3-registreing
 • Kendskab til Natur- og Miljøklagenævnets praksis

 


Færdigheder:

 • Artsbestemme urter, buske og vedplanter i felten.
 • Vurdere om et areal på baggrund af hydrologien, størrelsen og planteartssammensætningen, er en beskyttet naturtype.
 • Anvende lovgivningens bestemmelser vedrørende naturbeskyttelseslovens §3.
 • Anvende luftfotos og Miljøportalen i §3-sager
 • Opdatere §3 registreringer i Miljøportalen
 • Gennemføre en håndhævelsessag og håndtere klager

 

Kompetencer:

 • Analysere et beskyttet areals naturkvalitet og udvikling
 • Vurdere og træffe afgørelse i dispensationssag
 • Konsekvensvurdere et projekts påvirkning af et givet §3-område
 • Bedømme samspillet mellem §3 og andre lovgivninger

Reflektere over §3 areals betydning for den samlede naturværdi i området

Anbefalede faglige forudsætninger

Basal kendskab til naturtyper og botanik samt naturbeskyttelseslovgivning. Eksempelvis svarende til beståede kurser i Jura, Skov & Natur eller Økologi.

Bemærkninger

Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg.

Tilmelding

Er du ikke indskrevet på professionsbacheloruddannelserne kontakt pcj@ign.ku.dk


Som meritstuderende - klik her!


Som enkeltfags-studerende (efter- og   videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Kurset indgår som et valgfag på skov- og landskabsingeniøruddannelsen og have- og parkingeniøruddannelsen, men kan med fordel tages af andre som ønsker særlig viden indenfor NBL §3.

Studienævn

Professionsbachelorstudienævn SCIENCE

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Lasse Baaner og Jane Kongstad Nielsen

Varighed

Skemagruppe

To ugers sommerkursus i uge 33-34 + efterfølgende projektarbejde i uge 35. Der undervises hver dag fra 8.30 til 16.00. Undervisningen foregår på Skovskolen i Nødebo.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Holdundervisning med oplæg og forelæsninger. Gruppearbejde om konkrete sager. Øvelser og feltarbejde. Ekskursioner. Projektarbejde. Selvstudie.

Kapacitet

maks 30

Undervisningssprog

Dansk

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Feltarbejde 30
Øvelser 20
Forelæsninger 22
Forberedelse 25
Projektarbejde 40
Total 137

Eksamen (Eksamen)

Prøveform

Portfolio
Skriftlig aflevering
Undervejs i kurset udarbejdes flere mindre opgaver, der sammen med et afsluttende projekt afleveres som et portefolie.

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal demonstrere grundlæggende kompetencer i forbindelse med vurdering og registrering af arealer, der er beskyttet af NBL §3. Desuden skal de studerende udvise evne til at kunne gennemføre en håndhævelsessag samt give en dispensation fra NBL §3 herunder konsekvensvurdere et projekts påvirkning på et givet §3-område. Se i øvrigt målbeskrivelsen.

Censurform

Ingen ekstern censur

Eksamensperiode

Portfolie skal afleveres senest torsdag i uge 35

Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende