Kursussøgning, efter- og videreuddannelse – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Kursussøgning, efter- og videreuddannelse

Juletræer og pyntegrønt

Praktisk information
Studieår 2016/2017
Tidspunkt
Sommer
Niveau Professionsbachelor
ECTS 7,5 ECTS
Kursusansvarlig
  • Marianne Lyhne (3-706f7c436c6a71316e7831676e)
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kursusnummer: LSLS10084U

Engelsk titel

Production of Christmas Trees and Greenery

Kursusindhold

Kurset omfatter:

1. Introduktion

2. Valg af lokalitet, træart og proveniens

3. Kulturetablering og renholdelse

4. Vækst og regulering af nobilis og nordmannsgran

5. Insekt-, svampe- og klimaskader. Skadetærskler, forebyggelse og bekæmpelse

6. Økonomi: Historie, kulturmodeller, strategiske overvejelser, operatører på markedet og modeller for prisdannelse herunder omsætningsbalancer

7. Afsætning i teori og praksis. Kundegrupper, handelsindgåelse, kontraktudformning samt reklamtionsbehandling

8. International produktion og investeringsprojekter

9. Besøg hos producenter og feltopgaver

Kurset er af praksisorienteret karakter og sigter på at give et samlet indføring i denne specialproduktion, der er et dansk særkende - både som Europas førende eksportør og mest omfattende forskningsindsats

Kurset er forskningsbaseret, hvor resultater fra forskningen i stor grad inddrages, men hvor der også suppleres med ekskursioner og erfaringer fra kommerciel dyrkning

Kurset henvender sig til alle jordbrugsretninger, idet dyrkningen fra at være et skovanliggende for juletræernes vedkommende nu i stor udstrækning også foregår på landbrugsjord

 

Målbeskrivelse

Kursets formål er at give deltagerne et bredt kendskab til juletræs- og klippegrøntproduktion. Dette indebærer kendskab til biologi, miljømæssige aspekter og driftsøkonomi, så deltagerne bliver i stand til at varetage administration, drift og optimering af juletræs- og klippegrøntproduktion erhvervsøkonomisk og miljømæssigt, samt rådgivningsopgaver inden for det faglige felt.

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:
- beskrive hovedkarakteristika for de anvendte arter og generelle træk af proveniensvalget
- beskrive væsentlige parametre for og metoder til korrekt næringsstoftilførsel, kunne redegøre for anvendelige doser under forskellige dyrkningsforhold, og vurdere miljøaspekter
- klassificere væsentlige skadegørere og beskrive hovedtræk af de vigtigstes biologi, samt redegøre for eventuelle bekæmpelsesmetoder, herunder også forebyggende tiltag.
- redegøre for forskellige metoder til ukrudtsbekæmpelse, hovedtræk af principperne for kemisk renholdelse, herunder udvise et oversigtligt kendskab til typer af midler
- redegøre for drifttekniske modeller og metoder, herunder principper og særlige problemstillinger ved klipning af grønt og vækstregulering af juletræer
- beskrive hovedtræk af juletræs- og klippegrøntmarkedets opbygning, operatører, prisdannelse, eksport og afsætningsforhold
- vise kendskab til handelsindgåelse, kontraktudformning on international konkurrence.

Færdigheder:
- vurdere et areals egnethed til juletræs- eller pyntegrøntproduktion, herunder kende og beskrive vigtige abiotiske skader
- foretage statusvurderinger af konkrete juletræs- og pyntegrøntbevoksninger som grundlag for valg af driftsmæssige løsninger
- fremstille driftsplaner for pyntegrønt- og juletræsproduktion, herunder beskrive de tekniske anlæg, brug af hjælpestoffer, arbejdsoperationer og disses tidsmæssige placering.
- opstille omsætningsbalancer for juletræs- og klippegrønt produktion, og foretage økonomiske følsomhedsanalyser vha. regneark.
- kunne pege på centrale forhold af særlig miljømæssig betydning ved forskellige dyrkningsmodeller
- udarbejde en logistikplan for én høstsæson
- formidle faglige og økonomiske konsekvenser overfor relevante målgrupper

Kompetencer:
- demonstrere evne til at overføre teoretisk og praktisk viden om dyrkning, økonomi og miljø til forskellige rådgivningssituationer
- diskutere og vurdere effekten af forskellige dyrkningsformers fordele og ulemper dyrkningsmæssigt, økonomisk og miljømæssigt

- viser gennem den afsluttende opgave, at man kan rådgive erhvervsmæssigt forsvarligt

 

Bemærkninger

Kurset foregår på Skovskolen, Nødebo Campus, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg. Der kan forekomme udgifter til transport.

Tilmelding

Er du ikke indskrevet på professionsbacheloruddannelserne kontaktpcj@ign.ku.dk


Som meritstuderende - klik her!


Som enkeltfags-studerende (efter- og   videreuddannelse) - klik her!

Uddannelse

Skov- og landskabsingeniør

Studienævn

Professionsbachelorstudienævn SCIENCE

Kursustype

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

Underviser

Marianne Lyhne, Ulrik Braûner Nielsen, Iben Margrethe Thomsen, m.fl.

Varighed

Skemagruppe

Hver dag i uge 32-34 + uge 35 til opgaveskrivning. Der er 2-3 dages ekskursion i uge 33 - typisk i Jylland.
---- SKEMA LINK ----

Undervisningsform

Foregår både i Nødebo og på Frederiksberg, samt med ekskursioner til førende juletræs- og pyntegrøntproducenter i hele landet. Undervisningen i kursusforløbet sammensættes således, at oplægsholdere med specifik rådgivnings- og forskningskompetance inddrages til hvert specialområde i undervisningen. Der gives forelæsninger og i forbindelse med disse udleveres mindre øvelsesopgaver, der retter sig specifikt mod forelæsningsemnet. Der afholdes endvidere feltøvelser og ekskursioner. Der udarbejdes og afleveres en projektopgave efter kurset, der også tjener som eksamensopgave for kurset. Denne opgave sigter på en bredere syntese af undervisningens delelementer.

Undervisningssprog

Dansk

Undervisningsmateriale

Kursets nøglelitteratur er en række udvalgte kilder fra Videntjenesten for pyntegrønt på www.videntjenesten.dk (rapporter og videnblade), samt særlige undervisningsnoter til de enkelte delemner.

 

 

Arbejdsbelastning

Kategori Timer
Forelæsninger 45
Teoretiske øvelser 18
Praktiske øvelser 18
Forberedelse 20
Ekskursioner 45
Projektarbejde 56
Vejledning 4
Total 206

Eksamen (Eksamen)

Prøveform

Skriftlig aflevering
Der afleveres en individuel rapport efter kursets afslutning, senest mandag i uge 36 kl. 9.00

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler tilladt

Bedømmelsesform

7-trins skala

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.

Censurform

Ingen ekstern censur

Reeksamen

Prøveformen på reeksamen kan afvige fra den ordinære eksamen.

Mere information om kurset
Er du BA- eller KA-studerende?
Er du bachelor- eller kandidat-studerende, så find dette kursus i kursusbasen for studerende:

Kursusinformation for indskrevne studerende